Photo info This building sets the prairie on fire
Museum at Prairiefire, Overland Park, Kansas
© Bernard P. Friel/Universal Images Group via Getty Images

Некрштенци

Započeo DaNiLo, April 17, 2008, 12:13:26

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

DaNiLo

Некрштенци


У групу демонских митских бића која угрожавају поро-
диљу и дете спадају и некршшенци. Ова врста митских бића,
која представља опасност и за млечну стоку, потиче, према
народном веровању, од душа некрштене деце. Некрштенци
имају извесне вампирске црте, јер y виду невидљивих птица,
мачке или миша, који подсећају на малу децу, лутају ноћу и
новорођеној деци одузимају живот, a мајкама млеко. Иако
својим именом упућују на постхришћанске представе и нега-
тивну конотацију душа некрштене деце, односно новорође-
них чланова заједнице неуведених y домаћи култ, назив " нав "
(навије), забележен y неким селима око Пирота, али познат
и код других словенских народа - Македонаца, Бугара и Сло-
венаца - говори и ο њиховом старијем паганском пореклу.
Због звиждука који прати њихово летење називају ce још и свирцима. Верује ce да ноћу није добро чути овај звук.282
Уобичајене превентивне мере примењиване y циљу обезбе-
ђења породиље и детета од злих демона користе ce и ради
заштите од некрштенаца. Породиљи ce зато не препоручује
да ноћу излази из куће, као што je некрштено дете непо-
жељно остављати само."83 Злонамерношћу према припадни-
цима заједнице из које потичу, некрштенци (навије) потвр-
ђују своју већ поменуту вампирску црту.284 Међутим, опасност
од ових демона нарочито je изражена y периоду тзв. "некрш-
тених дана" од Божића до Богојављања, када, према народ-
ном веровању, и долази до повећане активности нечистих,
хтонских сила. Зато су деца рођена y овом периоду и посе-
бно изложена опасности од некрштенаца.286 Испод христи-
јанизованог назива, откривамо, дакле, живу паганску пред-
ставу ο демонском карактеру ових митских бића насталих,
према народном веровању, од душа новорођене деце. Будући
да их je смрт задесила пре њиховог увођења y круг лепггим-
них чланова заједнице, некрштени нису испуњавали одго-
варајући статусни услов за прелаз са овог на онај други свет.
Егзистенцијална позиција између хтонског и овоземаљског
je осовна детерминанта њиховог демонског статуса, јер je
смрћу њихова дотадашња лиминална ритуална неодређеност
постала њихово трајно митско својство. У замшпљеној ак-
тивности душа прерано умрле деце, оличених y представи ο
некрштенцима, пројектоване су, дакле, основне карактерис-
тике статусне неодређености новорођенчета везане за лими-
налну фазу његовог обредног прелажења из оног другог,
хтонског y овај, овоземаљски свет.
На основу изложених карактеристика митских представа
можемо сагледати неке од њихових доминантних црта y зав-исности од самог обредног контекста y коме ce јављају. Ук-
олико над замишљеном равни која раздваја хтонски од овозе-
маљског света, животни циклус појединца представимо полу-
кружним луком, чији почетак означава рођење, a последња
тачка тренутак смрти, онда je време животног почетка и
обележено близином тог другог света и актуелизацијом хтон-
ских митских бића. И поред извесних разлика између суђени-
ца, бабица и некрштенаца, њихов заједнички хтонски карак-
тер указује на присутност сила оног другог света. Магијско-
религијски поступци вршени y постпорођајном периоду, од-
носно y маргиналној обредној фази имају зато првенствено
за циљ да регулишу однос према овим силама инкарнираним
y наведена митска бића за која ce верује да поседују одређену
моћ над људским животом. Ta моћ представља уједно и израз
човекове немоћи да успостави контролу и смањи неизвесност
која прати дететов долазак на свет. Зато ce и одређеним
ритуалним радњама исказује потреба за утицајем на силе
митског света које оличавају сасвим реалан контекст живот-
них опасности за породиљу и дете. Будући да су магијско-ре-
лигијске превентивне мере и лустративне радње y непосред-
ној функцији заштите, однос према митским бићима импли-
цира димензију утопијског, указујући на претеће "нечисте"
силе инфекције и загађења из спољњег света као животну
опасност за породиљу и новорођенче. Митска пројекција
ових сила изражава неслућену, али не и спознату и прецизно
дефинисану, опасност распрострту изван граница и домашаја
дотадашњих човекових моћи

NiKooLaa

::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

DaNiLo

Па ни ја нисам башнешто упознат.

Dzejn

prochitala sam samo par prvih rechenica.
ja inache nisam krshtena. haha xD :x :khm
*I kao da je bilo nekad...I kao da je bilo tu...Pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom...Ruchali smo meso, glodali smo kosti dobrih zhivotinja, mi imamo snage, mi imamo snage za josh dan ! Mi menjamo dan za notj, mi menjamo notj za dan...Prolaze brodovi, trube u chast, zvone na uzbunu...Deca uche da plachu, deca uche da poznaju svoj glas...*

NiKooLaa

Ma jes, ako niste krsteni, znachi da ste demoni... lol. :)
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

fantazvezda


!mila!

Citat: NiKooLaa poslato Jul 17, 2009, 09:21:10
Ma jes, ako niste krsteni, znachi da ste demoni... lol. :)

majke mi...
cuvajte se, ja sam demon
This cat
is cat
a cat
good cat
way cat
to cat
keep cat
an cat
idiot cat
for cat
20 cat
seconds cat.

sad procitaj sve bez ,,cat,,.....:P