Photo info Trunks packed for the road
Elephants near Mount Kilimanjaro, Amboseli National Park, Kenya
© Diana Robinson Photography/Getty Images

Orion

Započeo SStefan, April 20, 2012, 21:34:35

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

SStefan

Orion

1-deo

Ra Materijal
Orion
Seansa 7:
Ispitivač: Interesuje me kako se primena Zakona Jednog odnosi prema slobodnoj volji, s obzirom na ono što bih nazvao reklamom, koju su napravili NLO-kontakti na planeti Zemlji. Izgleda da je Savet više puta tokom poslednjih trideset godina dopustio da se karantin otvori. To mi izgleda kao reklama za ono što radimo upravo sada, tako da se više ljudi probudi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Biće potrebno da se konceptualizacija vašeg mentalnog kompleksa donekle razmrsi, da bismo na vaše pitanje mogli da damo adekvatan odgovor. Molimo, budite strpljivi sa nama.

Savet Saturna nije dozvolio otvaranje karantina u tom vremensko/prostornom kontinuumu koji pominjete. Odigrava se izvestan broj sletanja. Neke od njih izvode entiteti, koji su vam poznati kao grupa sa Oriona.

Drugo, dato je dopuštenje da se otvori karantin, ne tako što ćemo boraviti među vama, već tako što ćemo se pojaviti u misaonoj-formi za one koji imaju oči da vide.

Treće, tačna je vaša pretpostavka da je u vremenu/prostoru, kada je razvijen vaš prvi nuklearni izum i upotrebljen za Konfederaciju, data dozvola da se pomogne vašim ljudima na način koji je praćen misterijom. To je ono što podrazumevate pod reklamom i to je tačno. Misterija i nepoznata svojstva pojave, za koje smo dobili dopuštenje, su imala svrhu da vaše ljude učine svesnim mogućnosti beskonačnosti. Kada vaši ljudi shvate beskonačnost, onda i samo onda će moći da se otvore vrata ka Zakonu Jednog.

Ispitivač: Rekli ste da je Orion bio izvor nekih od tih NLO-kontakata. Možete li mi reći nešto o tom kontaktu?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, o jednostavnom primeru ciljeva koji su dobri/loši. Taj primer je Adolf. To je vaš vibraciono-glasovni kompleks. Postoji namera da se ujedinjenje izvrši tako što će se iz socijalno-memorijske grupe izabrati distorzovana grupa, pod nazivom elita i tako što će se onda podjarmiti svi oni koji se posmatraju preko distorzije ne-elite. Zatim postoji koncept da se na taj način ,,oplevljena" socijalno-memorijska grupa pridoda distorzovanoj misli Orionske grupe kao imperije.

Ispitivač: Koji je denzitet Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao i Konfederacija, denziteti koje okuplja ta grupa su razni. Ima veoma malo trećih denziteta, veliki broj četvrtih denziteta, veliki broj petih denziteta i veoma mali broj šestih denziteta, koji su obuhvaćeni tom distorzijom. Njihov broj je možda desetina našeg u svakoj tački vremenskog/prostornog konitnuuma, jer problem duhovne entropije uzrokuje stalnu dezintegraciju njihove socijalno-memorijske grupe. Njihova snaga je ista kao i naša. Zakon Jednog se ne obazire na svetlo ili tamu, već je dostupan i za služenje drugima i za služenje sebi. Međutim, služenje drugima rezultira služenjem sebi, čuvajući i kasnije harmonizujući distorziju onih entiteta koji tragaju za inteligentnom beskonačnošću putem ovih disciplina.
Oni koji traže inteligentnu beskonačnost služeći sebi stvaraju istu količinu moći, ali, kao što smo rekli, imaju stalnih teškoća zbog koncepta separacije, imanentnog manifestacijama služenja sebi, koji povlači za sobom moć nad drugima.

To slabi i možda dezintegriše energiju, sakupljenu u celinama uma/tela/duha koji se nazivaju Orionskom grupom i socijalno-memorijskim grupama koje Orionska grupa obuhvata.

Treba napomenuti, o tome pažljivo razmisliti i prihvatiti da je Zakon Jednog dostupan svakoj socijalno-memorijskoj grupi koja je odlučila da zajedno stremi ka potrazi za svrhom, bilo to putem služenja drugima ili služenja sebi. Ovi zakoni, koji su osnovni polariteti (distrozije) Zakona Jednog, su stavljeni u dejstvo a iluzija vremena/prostora se koristi kao medijum, preko koga se razvijaju posledice tih slobodno napravljenih izbora. Tako, svi entiteti uče, nezavisno od toga za čime tragaju. Svi uče isto, neki brže, neki sporije.

Ispitivač: Ako kao primer uzmemo peti denzitet u okviru Orionske socijalno-memorijske grupe, šta je bio njihov prethodni denzitet, pre nego što su postali peti?

Ra: Ja sam Ra. Progres kroz denzitete se odvija sekvencijalno. Socijalno-memorijska grupa se sastoji od celina uma/tela/duha koji su požnjeveni sa četvrtog denziteta. Tada se konglomerat ili kolektivna celina tela/duha/uma stapa a rezultati su uslovljeni beskonačnim, različitim mogućnostima kombinacija distorzije.

Ispitivač: Pokušavam da shvatim kako grupa kao što je Orionska uopšte može napredovati. Kako je moguće, ako biste bili u Orionskoj grupi i orijentisani ka služenju sebi, da napredujete sa trećeg denziteta na četvrti? Kakvo je učenje potrebno za to?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je poslednje pitanje za trajanje ovog instrumenta.

Setićete se da smo se pozabavili detaljima pitanja kako oni koji nisu orijentisani prema služenju drugima ipak mogu da koriste prolaz ka beskonačnoj inteligenciji. To je istina na svim denzitetima naše oktave. Mi ne možemo govoriti o onome što je iznad nas, na sledećem kvantumu ili oktavi postojanja. Međutim, to je istina na našoj oktavi denziteta. Bića se žanju jer mogu da vide i uživaju u svetlu/ljubavi odgovarajućeg denziteta. Oni, koji su pronašli to svetlo/ljubav ljubav/svetlo bez prednosti služenja drugima, po Zakonu Jednog imaju pravo da koriste to svetlo/ljubav za bilo koju svrhu. Takođe, treba dodati da postoje i sistemi učenja koji osposobljavaju tragaoca podvojenosti da dođe do prolaza (ka beskonačnoj inteligenciji).

Studije su podjednako teške kao i one koje smo vam opisali, i postoje oni sa podjednakom postojanošću želje da završe izučavanje, baš kao što vi želite da istrajete na teškoj stazi ovladavanja služenja drugima. Efekat polariteta je taj, da Zakon Jednog one koji teže služenju sebi vidi potpuno isto kao i one koji teže da služe drugima, jer zar mi nismo jedno? Služiti sebi i služiti drugima je dualna metoda da se kaže ista stvar, ako razumete Zakon Jednog.

Seansa 8:
Ispitivač: Rekli ste da je neka sletanja izvela Orionska grupa. Zašto je Orionska grupa sletela ovde? Kakvi su njhovi ciljevi?

Ra: Ja sam Ra. Njihova namera je osvajanje, nasuprot Konfederaciji koja čeka na poziv. Takozvana Orionska grupa poziva samu sebe na osvajanje. Kao što smo prethodno rekli, njihov cilj je da lokalizuju izvesne celine uma/tela/duha koje vibriraju u rezonanci sa njihovim sopstvenim vibracionim kompleksom i da zatim pokore ne-elitu kako biste mogli nazvati one koji nisu na orionskoj vibraciji.

Seansa 11:
Ispitivač: Onda imamo krstaše sa Oriona koji dolaze u svrhu kontrole uma. Kako oni to rade?

Ra: Ja sam Ra. Kao i svi, oni slede Zakon Jednog u pogledu slobodne volje. Kontakt se uspostavlja sa onima koji upućuju poziv. Ti entiteti na vašoj sferi deluju kao i vi da bi razglasili svoje sopstveno razumevanje Zakona Jednog, koje podrazumeva služenje sebi. Oni postaju elita. Preko njih, stvaraju se uslovi putem kojih se ostatak planetarne populacije porobljava njenom slobodnom voljom.

Ispitivač: Možete li da navedete ime nekoga od primalaca poruka krstaša, a koje bi bilo poznato na planeti?

Ra: Ja sam Ra. Ja ne želim da povredim distorziju slobodne volje. Davanje imena onih koji su uključeni u budućnost vašeg vremena/prostora bi je prekršilo; zbog toga mi uskraćujemo ovu informaciju. Molimo da usmerite svoju kontemplaciju na plodove delovanja tih entiteta, koje možete prepoznati po korišćenju distorzije u pravcu moći. Na taj način sami možete razlučiti te informacije. Mi se nećemo mešati u ovu, da tako kažemo, planetarnu utakmicu. Ona nije centralna za žetvu.

Ispitivač: Kako krstaši prenose svoje koncepte pojedincima na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva osnovna načina, kao što postoje dva osnovna načina polarizacije ka služenju drugima. Postoje celine uma/tela/duha na vašem planu koji rade vežbe i tehnike da bi potražili kontakt sa izvorima informacija i vodičima ka moći za otvaranje prolaza ka beskonačnoj inteligenciji. Postoje drugi čiji je vibracioni kompleks takav da je prolaz već otvoren i kontakt sa totalnim služenjem sebi u njegovoj primarnoj distorziji manipulacije drugima se onda ostvaruje uz malo ili bez ikakvih teškoća, bez treninga, bez kontrole.

Ispitivač: Kakvu vrstu informacija krstaši prenose tim ljudima?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa prenosi informacije o Zakonu Jednog sa orijentacijom služenja sebi. Te informacije mogu biti tehničke prirode, baš kao što je Konfederacija, u nameri da pomogne planeti u služenju drugima, obezbedila informacije koje biste nazvali tehničkim. Tehnologija, koju pruža ova grupa, je u formi različitih načina kontrole ili manipulacije da bi se služilo sebi.

Ispitivač: Da li hoćete da kažete da neki naučnici dobijaju tehničke informacije, da tako kažemo, telepatski, od kojih onda nastaju upotrebljive naprave?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, veoma pozitivno, kako biste vi nazvali tu distorziju, orijentisani naučnici su dobili informacije, čija je namera bila da obezbede miroljubive puteve napretka koje su se vratile u ehu potencijalne destrukcije zbog kasnijeg uključenja naučnika negativne orijentacije/distorzije.

Ispitivač: Da li smo na taj način naučili o nuklearnoj energiji? Da li je to bila kombinacija pozitivne i negativne orijentacije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Entiteti, odgovorni za okupljanje naučnika su bili mešovite orijentacije. Naučnici su pretežno bili pozitivni u svojoj orijentaciji. Naučnici koji su sledili njihov rad su bili mešovite orijentacije, uključujući i jedan ekstremno negativni entitet, kako biste ga nazvali.

Ispitivač: Da li je taj ekstremno negativni entitet još uvek inkarniran na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da ne možete da ga imenujete.

Seansa 11:
Ispitivač: Rekli ste da su entiteti sa Maldeka mogli preći u četvrti denzitet negativnog polariteta? Da li postoje ljudi koji sa našeg sadašnjeg trećeg denzitete odlaze na mesta u Univerzumu koja su četvrto-denzitetske planete negativnog tipa služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Kada se naš ciklus završi i dođe do diplomiranja, da li će za nekoga biti moguće da sa našeg trećeg denziteta pređe na četvrto-denzitetsku planetu koja je negativnog tipa, služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Mi sada shvatamo specifičnost vašeg pitanja. U ovoj žetvi postoje vrtlozi mogućnosti/verovatnoće ovog tipa, iako mali. To je tačno.

Ispitivač: Možete li nam reći šta se dogodilo sa Adolfom (Hitlerom)?

Ra: Ja sam Ra. Celina uma/tela/duha, poznata kao Adolf se u ovo vreme nalazi u postupku lečenja na srednjem astralnom planu u polju sile vaše sfere. Taj entitet je bio izuzetno pometen (zbunjen) i, iako svestan okolnosti promene u vibracionom nivou, povezane sa prestankom (funkcija) hemijskog tela, ipak treba veliku negu.

Ispitivač: Da li postoji neko iz naše istorije, ko je prešao na četvrto-denzitetsku planetu negativnog tipa služenja sebi ili će preći?

Ra: Ja sam Ra. Broj entiteta, koji su na taj način požnjeveni, je mali. Međutim, nekolicina je prodrela do osmog nivoa, koji postaje dostupan putem otvaranje sedmog preko šestog. Prodiranje do osmog nivoa intelignetne beskonačnosti omogućava celini uma/tela/duha da bude požnjevena ukoliko to želi u bilo kom vremenu/prostoru unutar ciklusa.

Ispitivač: Da li je bilo ko od tih ljudi poznat u istoriji naše planete po imenu?

Ra: Ja sam Ra. Pomenućemo nekoliko. Onaj poznat pod imenom Taras Buljba, onaj poznat pod imenom Džingis Kan, onaj poznat pod imenom Raspućin.

Ispitivač: Kako su to ostvarili? Šta je bilo neophodno da bi se to ostvarilo?

Ra: Ja sam Ra. Svi pomenuti entiteti su bili svesni, preko memorije, atlantiđanskog znanja, koje je povezano sa korišćenjem različitih centara celine uma/tela/duha za dotok energije da bi se došlo do prolaza ka inteligentnoj beskonačnosti.

Ispitivač: Da li ih je to osposobilo da se bave onim što mi nazivamo magijom? Da li su imali paranormalne sposobnosti dok su bili inkarnirani?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Prva dva entiteta su u maloj meri svesno koristila ove sposobnosti. Međutim, oni su bili snažno usmereni ka cilju, ne štedeći truda u ličnoj disciplini da bi udvostručili, ponovo udvostručili i tako osposobili prolaz. Treći je bio svesni adept i takođe nije štedeo truda u potrazi ka služenju sebi.

Ispitivač: Gde su ta tri entiteta sada?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti se nalaze na dimenziji, koju vi znate kao četvrtu. Ipak, kontinuumi prostora/vremena nisu kompatibilni. Približnost lokacija vremena/prostora ne bi dala adekvatno razumevanje. Svaki je izabrao planetu četvrtog denziteta koja je bila namenjena potrazi za razumevanjem Zakona Jednog putem služenja sebi; jedan u onome što poznajete kao Orionsku grupu, jedan u onome što znate kao Kasiopeju, jedan u onome što znate kao Južni Krst; međutim, ovo lociranje nije zadovoljavajuće. Mi ne posedujemo rečnik geometrijske kalkulacije, koji je neophodan da bismo vem preneli ovo razumevanje.

Ispitivač: Ko je otišao u Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. Onaj ko je poznat kao Džingis Kan.

Ispitivač: Šta on sada radi tamo? Šta je njegov posao ili okupacija?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet služi Kreatoru na svoj sopstveni način.

Ispitivač: Da li za vas nije moguće da nam kažete kako on tačno obavlja tu dužnost?

Ra: Ja sam Ra. Za nas je moguće da govorimo o ovom pitanju. Međutim, mi koristimo svaku priliku koja se pruži da ponovimo da sva bića služe Kreatoru.

Onaj koga nazivate Džingis Kanom je sada inkarniran u fizičkom svetlosnom telu i deluje tako što rasprostire materijal misaone kontrole onima koje biste nazvali krstašima. On je, kako biste vi nazvali taj entitet, službenik na brodu.

Ispitivač: Šta rade krstaši?

Ra: Ja sam Ra. Krstaši putuju u svojim kočijama da bi osvojili planetarne socijalne grupe/kompleksa uma/tela/duha, koje još nisu dostigle stupanj socijalne memorije.

Seansa 12:
Ispitivač: U poslednjoj seansi ste spomenuli da krstaši dolaze ovamo u kočijama. Možete li opisati te kočije?

Ra: Kočije su termin koji se među vašim ljudima koristi u oblasti ratovanja. To je njegov smisao. Oblik orionskih letelica je jedan od narednih: duguljaste, jajolikog oblika, tamnije od srebra ali sa metalik-odsajajem kada se posmatraju na svetlu. U nedostatku svetla, izgledaju crvenkaste ili na neki način užarene.

U druge letelice su uključeni mali objekti u vidu diska, otprilike dvanaest stopa u vašim merama u prečniku, objekti slični kutijama, otprilike četrdeset stopa u vašim merama. Druge letelice mogu menjati oblik po želji, zahvaljujući mehanizmu kontrole mislima. Ima različitih civilizacijskih celina, koje rade/deluju unutar te grupe. Neke su sposobnije da koriste inteligentnu beskonačnost od drugih. Informacije se veoma retko dele; zbog toga, letelice veoma variraju u obliku i izgledu.

Ispitivač: Da li Konfederacija čini neke pokušaje da spreči orionske letelice da dodju ovamo?

Ra: Ja sam Ra. Čini se svaki pokušaj da se ova planeta održi u karantinu. Međutim, mreža čuvara, kao i mnogi drugi oblici patrola na bilo kom nivou, ne sprečavaju svaki entitet da probije karantin, jer kada se postavi zahtev u ime svetla/ljubavi, Zakon Jednog, oni će se povinovati Zakonu Jednog. Međutim, ukoliko se zahtev ne postavi zbog rupa na mreži, dolazi do proboja kroz mrežu.

Ispitivač: Ko postavlja taj zahtev?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Ne razumem kako Konfederacija zaustavlja orionske kočije od proboja karantina.

Ra: Ja sam Ra. To je kontakt na nivou svetlosnog oblika ili svetlosnog tela bića u zavisnosti od vibracionog nivoa čuvara. Ti čuvari pretražuju sve domete energetskog polja Zemlje, da bi uočili svaki entitet koji se približava. Entitet koji se približava se pozdravlja u ime Jednog Kreatora. Svaki entitet, pozdravljen na ovaj način, je okupan u svetlosti/ljubavi i odlučuje slobodnom voljom da se pokori karantinu zbog moći Zakona Jednog.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu kada se ne bi pokorio karantinu posle pozdrava?

Ra: Ja sam Ra. Ne poštovati karantin, pošto ste pozdravljeni na nivou o kome govorimo, bi bilo isto kao kada biste vi pokušali da prodjete kroz solidan zid od cigala.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu koji bi to pokušao? Šta bi se dogodilo sa njegovom kočijom?

Ra: Ja sam Ra. Kreator je jedno biće. Vibracioni nivo onih koji bi mogli da naruše taj karantin je takav da im je naočigled mreže ljubavi/svetla nemoguće da prekrše taj zakon. Zbog toga se ništa ne dešava. Ne čine se nikakvi pokušaji. Nema konfrontacije. Jedina bića koja uspevaju da prodju kroz karantin su oni koji otkriju prozore ili distorzije u vremensko/prostornom kontinuumu energetskog polja vaše planete. Oni dolaze kroz te prozore. Ti prozori su retki i nepredvidljivi.

Ispitivač: Da li to objašnjava ono što nazivamo ,,NLO-bumom", kada se pokaže veliki broj NLO-a, kao u 1973?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li većina NLO-a koje vidjamo na nebu potiče od Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Mnogi od onih koji se viđaju na vašem nebu potiču od Orionske grupe. Oni šalju svoje poruke. Neke od njih primaju oni koji su orijentisani u pravcu služenja drugima. Te poruke se onda menjaju tako da bi bile prihvatljive tim entitetima, upozoravajući na predstojeće teškoće. To je najviše što entiteti orijentisani prema sebi mogu učiniti suočeni sa onima koji su orijentisani prema drugima. Kontakti, koje ta grupa (orionska) smatra najkorisnijim za svoje ciljeve, su kontakti sa entitetima čija je orijentacija služenje sebi. Na vašem nebu postoji i mnogo entiteta u vidu misaonih-formi koji su pozitivne prirode i koji su projekcije Konfederacije.

Ispitivač: Pomenuli ste da orionski krstaši, kada se probiju kroz mrežu, daju informacije i tehničke i ne-tehničke prirode. Mislim da znam na šta mislite pod tehničkim informacijama, ali koju vrstu ne-tehničkih informacija daju? Da li sam u pravu da oni to čine putem telepatskog kontakta?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Filozofija Zakona Jednog sa distorzijom služenja sebi se obznanjuje putem telepatije. U naprednim grupama postoje rutuali i vežbe, koji se prenose i zapisuju, kao što i entiteti orijentisani prema drugima zapisuju i šire filozofiju svojih učitelja.

Filozofija se tiče manipulacije drugih, koji bi mogli iskusiti orijentaciju prema drugima-sebi, ali putem ovih iskustava postaju sposobni da prihvate služenje sebi. Takvi entiteti se okreću služenju sebi i manipulišu druge, koji bi opet mogli iskusiti služenje drugima-sebi.

Ispitivač: Da li bi to bilo poreklo onoga što nazivamo ,,crnom magijom"?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno u jednom smislu, netačno u drugom. Orionska grupa je pomagala tzv. negativno orijentisane medju vašim celinama uma/tela/duha. Ti isti entiteti bi posmatrali sebe kao orijentisane prema sebi u svakom pogledu i postoje mnogi na vašim takozvanim unutrašnjim planovima koji su negativno orijentisani i koji su dostupni kao unutrašnji učitelji ili vodiči ili takozvani posednici izvesnih duša koje traže distorziju služenja sebi.

Ispitivač: Da li je moguće da neki entitet ovde na Zemlji bude tako zbunjen, da naizmenično zove i Konfederaciju i Orionsku grupu, prvo jednu, potom drugu, vrativši se zatim na prvu?

Ra: Ja sam Ra. To je apsolutno moguće za nepodešeni kanal, kako vi to nazivate, da dobija i pozitivnu i negativnu komunikaciju. Ukoliko je entitet u toj zbunjenosti orijentisan prema drugima, počeće da dobija vesti o katastrofama (propasti). Ukoliko je entitet orijentisan ka služenju sebi, krstaši neće smatrati da je potrebno da lažu i jednostavno će početi da daju informacije o filozofiji, koju ovde treba da šire. Mnogi među vašim ljudima su postali zbunjeni, auto-destruktivni jer je kanal bio orijentsan ka drugima, ali je, u želji za dokazom, bio otvoren za lažne informacije krstaša koji su onda bili u stanju da neutrališu efektivnost tog kanala.

Ispitivač: Da li je većina krstaša sa četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Većina je sa četvrtog denziteta. To je tačno.

Ispitivač: Da li je entitet sa četvrtog denziteta normalno nevidljiv za nas?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba reči ,,normalno" unosi zabunu u smisao pitanja. Parafraziraćemo to radi jasnoće. Ako tako izabere, četvrti denzitet nije vidljiv za treći denzitet. Za četvrti denzitet je moguće da bude vidljiv. Međutim, entiteti četvrtog denziteta ne biraju da budu vidljivi zbog neophodnosti koncentracije na donekle teškom vibracionom kompleksu koji predstavlja treći denzitet koji vi doživljavate.

Ispitivač: Da li entiteti sa Konfederacije ili Oriona žive i deluju u ovo vreme na Zemlji, vidljivi za nas?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje entiteti iz ovih dveju grupa, koji se sada kreću medju vašim ljudima. Međutim, krstaši sa Oriona koriste dva tipa entiteta da izvršavaju njihove zapovesti, da tako kažemo. Prvi tip je misaona-forma; drugi, jedna vrsta robota.

Ispitivač: Možete li opisati te robote?

Ra: Ja sam Ra. Roboti mogu izgledati kao bilo koje drugo biće. Oni su konstrukcija.

Ispitivač: Da li je robot ono što mi obično nazivamo ,,Ljudi u crnom"?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Ko su Ljudi u crnom?

Ra: Ja sam Ra. Ljudi u crnom su entiteti tipa misaonih-formi, koje neka bića koriste za svoje prerušavanje. Međutim, njihova prava vibraciona priroda je van vibracionih karakteristika trećeg denziteta i oni su zbog toga sposobni da se materijalizuju i dematerijalizuju ako je to potrebno.

Ispitivač: Da li orionski krstaši koriste sve te Ljude u crnom?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Seansa 16:
Ispitivač: Želeo bih da pitam, kako s obzirom na distorziju slobodne volje Zakona Jednog Čuvari mogu da stave Zemlju pod karantin? Da li je taj karantin u skladu sa Zakonom slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Čuvari čuvaju distorziju slobodne volje celina uma/duha/tela trećeg denziteta na ovoj planeti. Događaji koji su zahtevali postavljanje karantina su narušili distorziju slobodne volje celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Možda grešim, ali mi se čini da je to narušavanje, recimo, Orionske grupe da se umeša. Kako je to usaglašeno sa informacijama koje ste nam upravo dali?

Ra: Ja sam Ra. Balansiranje se kreće sa dimenzije do dimenzije. Pokušaj takozvanih krstaša da naruše slobodnu volju je prihvatljivo na dimenziji njihovog razumevanja. Međutim, celine uma/tela/duha ove dimenzije, treći oblik distorzije slobodne volje, nisu u stanju da u punoj meri raspoznaju distorziju manipulacije. Zbog toga, da bi se uskladile dimenzione nepodudarnosti u vibraciji, uspostavljen je karantin kao balansirajuća situacija u kojoj slobodna volja Orionske grupe nije zaustavljena, već joj je dat izazov. U međuvremenu, slobodna volja treće grupe da slobodno bira nije ometena.

Ispitivač: Da li bi oni ,,prozori", koji se javljaju da bi propustili Orionsku grupu mogli biti povezani sa balansiranjem slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako to funkcioniše?

Ra: Ja sam Ra. Najbliža analogija bi bio proizvoljan broj generatora unutar nekog limita.

Ispitivač: Šta je izvor tih generatora? Da li su to stvorili Čuvari, da bi balansirali svoje čuvanje? Ili je izvor neki drugi?

Ra: Ja sam Ra. Svi izvori su jedan. Međutim, mi razumemo vaše pitanje. Fenomen prozora je fenomen drugog drugih-sebe a ne Čuvara. To deluje sa dimenzija iznad prostora/vremena, u onome što možete nazvati oblast inteligentne energije. Kao i vaš ciklus, takvo balansiranje, takvi ritmovi su kao udari sata. U slučaju prozora, niko nema sat. Zbog toga su oni proizvoljni. To nije proizvoljno u dimenziji koja proizvodi to balansiranje. Zato smo izjavili da je analogija u okviru određenih limita.

Ispitivač: Onda taj prozor balansirajući ometa prevagu pozitivne polarizacije do koje bi došlo kada bi zaštita potpuno eliminisala kontakte sa Orionskom grupom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. U ishodu, balansiranje omogućava jednaku količinu pozitivnog i negativnog dotoka, izbalansiranog distorzijama um/tela/duh socijalnog kompleksa. Konkretno, na vašoj planetarnoj sferi manje je negativnih, kako biste ih nazvali, informacija neophodno nego pozitivnih zbog donekle negativne orijentacije distorzije vašeg socijalnog kompleksa.


Ispitivač: Na taj način apsolutna slobodna volja je balansirana, tako da pojedinci imaju podjednake mogućnosti da izaberu služenje drugima i služenje sebi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Verujem da to pruža temeljan uvid u Zakon Slobodne Volje. Hvala vam.

Samo još jedno kratko pitanje u tom pravcu, kao primer tog principa. Ako bi Konfederacija sletela na Zemlju, oni bi bili smatrani bogovima. Na taj način bi prekršila Zakon Slobodne Volje i ograničila polarizaciju služenja svima. Pretpostavljam da bi se ista stvar dogodila ukoliko bi Orionska grupa sletela. Kakav bi uticaj imala njihova polarizacija prema služenju sebi, ako bi bili u stanju da slete i bili smatrani bogovima?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju masovnog sletanja Orionske grupe efekat polarizacije bi bio snažno usmeren ka služenju sebi. Upravo suprotno bi se dogodilo u prethodnom slučaju koji ste spomenuli.

Ispitivač: Ukoliko bi Orionska grupa bila u stanju da sleti, da li bi to pojačalo njihovu polarizaciju? Ono što pokušavam da pitam je, da li je za njih bolje da rade iza scene da bi pridobili regrute, da tako kažem, sa naše planete, pri čemu bi osoba sa naše planete striktno koristila svoju slobodnu volju, ili je za njih podjednako dobro da slete na našu planetu, demonstriraju impozantnu moć i na taj način pridobiju ljude?

Ra: Ja sam Ra. Prva mogućnost je dugoročno mnogo povoljnija za Orionsku grupu, jer u tom slučaju ne bi prekršili Zakon Jednog izvršivši sletanje, a ipak bi obavili svoj posao preko onih koji žive na ovoj planeti. U drugoj mogućnosti, masovno sletanje bi stvorilo opadanje polarizacije, jer bi se prekršila slobodna volja ove planete. Međutim, to bi bila kocka. Ukoliko bi planeta bila pokorena i postala deo Imperije, slobodna volja bi bila ponovo uspostavljena. To je obuzdavanje delovanja zbog želje Orionske grupe da napreduje ka jednom Stvoritelju. Želja da se napreduje sprečava grupu da prekrši Zakon Konfuzije.

Ispitivač: Spomenuli ste reč Imperija u vezi sa Orionskom grupom. Već neko vreme razmišljam o tome da film Ratovi zvezda na neki način predstavlja alegoriju današnjih događaja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačno je na isti način kao što jednostavne dečije priče mogu biti alegorije distorzije/razumevanja za fizičke/filozofske/socijalne komplekse.

Seansa 16:
Ispitivač: Da li stvari kao što su dnevni snovi postaju realnost u drugim denzitetima?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od prirode dnevnih snova. To je široka tema. Možda bi najjednostavnije mogli reći da ukoliko dnevni san, kako biste vi to rekli, očarava samog sebe, on onda postaje realnost za sebe. Ukoliko je to kontemplativan dnevni san, on može ući u beskonačnost mogućnosti/verovatnoće i pojaviti se negde drugde, nemajući posebnog dodira sa energijom Kreatora.

Ispitivač: Da to malo razjasnimo; ako sanjarim o tome da sagradim brod, da li će se to manifestovati u nekoj drugoj realnosti?

Ra: Ja sam Ra. To se/će/manifestuje se.

Ispitivač: Onda, ako neki entitet sanjari da vodi bitku sa nekim drugim, da li će se to manifestovati?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju kada se fantazija entiteta odnosi na sopstvo i druge-sebe, vezujući misaonu-formu uz mogućnost/verovatnoću povezanu sa sopstvom koje je kreator te misaone forme, povećaće se mogućnosti/verovatnoće za manifestaciju na trećem denzitetu.

Ispitivač: Da li Orionska grupa koristi ove principe da bi kreirala okolnosti koje bi joj odgovarale?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili ojačala te misaone-forme.

Ispitivač: Da li su mnogi Putnici koji su dolazili i koji dolaze predmet misli Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodne rekli, Putnici postaju u potpunosti bića trećeg denziteta u celini uma/tela. Tako postoje šanse za takav uticaj na entitet Putnika kao celine uma/tela/duha ove planetarne sfere. Jedina razlika se javlja u celini duha, koja je, ako tako hoćete, okružena svetlom i koja ga osposobljava da mnogo jasnije prepozna šta za celinu uma/tela/duha jeste a šta nije adekvatno želeti. To nije više nego sklonost i ne može se nazvati razumevanjem.

Osim toga, Putnik u svom sopstvenom umu/telu/duhu pokazuje manje distorzija prema podmuklostima treće-denzitetske konfuzije pozitivnog/negativnog. Zbog toga on ne raspoznaje tako lako kao negativniji entiteti negativnu prirodu bića i misli.

Ispitivač: Onda bi Putnici, kada su inkarnirani ovde, bili meta prvog prioriteta za Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ukoliko bi napad na Putnika od strane Orionske grupe bio uspesan, šta bi se dogodilo sa Putnikom kada žetva dođe?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Seansa 20:
Ispitivač: Onda, ako sam dobro razumeo, na kraju prvih 25.000 godina nije bilo žetve niti pozitivnih niti negativnih entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Oni, koje nazivate Orionskom grupom, su tokom tog ciklusa pokušali da ponude informacije trećem denzitetu. Međutim, te informacije nisu doprele do onih koji su bili zainteresovani da slede tu stazu.

Ispitivač: Koje tehnike je koristila Orionska grupa da bi prenela te informacije?

Ra: Ja sam Ra. Korišćene su dve osnovne tehnike: prvo prenošenje misli, koje nazivate telepatijom. Drugo, aranžiranje kamenja da bi se nametnuo snažan osećaj moći. To su formacije kamenja u vašoj oblasti Pacifika, kako je sada nazivate, i u izvesnoj meri u Centralnoj Americi.

Ispitivač: Da li govorite o kamenim glavama na Istočnim ostrvima?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kako bi takvo kamenje izvršilo uticaj na ljude da izaberu stazu orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, entitete koji žive na takav način da su njihove celine uma/tela/duha u milosti sila koje ne mogu kontrolisati. Dajući osnaženom entitetu takvu statuu ili formaciju kamena, koja nije ispunjena ničim drugim osim moći, za slobodnu volju onih, koji posmatraju tu strukturu ili formaciju, postaje moguće da prisvoje tu moć, moć nad stvarima koje se ne mogu kontrolisati. To onda daje potencijal za dalju distorziju ka moći nad drugima.

Ispitivač: Kako su konstruisane te glave?

Ra: Ja sam Ra. Konstruisane su mislima posle skeniranja dubine uma, debla drveta uma, tražeći slike najsličnije onima koje će izazvati strahopoštovanje kod posmatrača.

Ispitivač: Da li je Orionska grupa to sama uradila? Da li su to izveli na fizičkom planu? Da li su sleteli ili su to uradili sa mentalnih planova?

Ra: Ja sam Ra. Gotovo sve te strukture i formacije su konstruisane sa daljine mislima. Veoma mali broj je stvoren kasnije. Njih su napravili entiteti na vašem zemaljskom planu/denzitetu, imitirajući originalne konstrukcije.

Ispitivač: Sa kog denziteta su bili Orionski entiteti koji su konstruisali te glave?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet, denzitet ljubavi i razumevanja, je bio denzitet onih, koji su ponudili ovu mogućnost onima iz vašeg prvog velikog ciklusa.

Ispitivač: Vi koristite isti naziv za negativan četvrti denzitet kao i za pozitivan četvrti denzitet. Oba nazivate dimenzijom ljubavi i razumevanja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ljubav i razumevanje, bilo prema sebi ili prema drugima-sebi, je jedna.

Ispitivač: Kada su otprilike nastale te glave?

Ra: Ja sam Ra. To je bilo otprilike pre/oko 60.000 godina u prošlosti vašeg vremenskog kontinuuma.

Ispitivač: Kakve strukture su sagrađene u Južnoj Americi?

Ra: Ja sam Ra. Na toj lokaciji su sagrađene neke karakteristične statue, neke napravljene od onoga što zovete stena, neke koje sadrže zemlju i stenu.

Ispitivač: Da li su u to ukljućene i Nazca linije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Budući da se one mogu videti samo iz daljine, od kakve su bile koristi?

Ra: Ja sam Ra. Formacije su bile od koristi jer su bile ispunjene moći.

Ispitivač: Malo sam zbunjen. Te Nazca linije bi teško mogao da razume entitet koji hoda po zemlji. Ne može se videti nište osim rascepa na tlu. Međutim, sa visine, sa veće udaljenosti, mogu se videti obrasci. Kako bi neko ko hoda po tlu mogao videti te obrasce?

Ra: Ja sam Ra. Sa vremensko/prostorne distance koja je sada vaša sadašnjost teško se može razumeti da je Zemlja u vremenu/prostoru pre 60.000 vaših godina bila formirana na način da je moćno aranžiran strukturni oblik bio vidljiv sa povoljnog položaja na udaljenim brdima.

Ispitivač: Drugim rečima, u to vreme su postojala brda koja su se nadnosila nad te linije?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

Ravnica, kako danas vidite tu oblast, je na mnogim mestima bila uzdignuta, formirajući brda. Vremensko/prostorni kontinuum je nastavio da vetrom i meteorološkim prilikama erodira kako kolosalne strukture, stvorene u to vreme, tako i prirodu okolnog predela.

Ispitivač: Mislim da su te linije samo bleda kopija onoga što se tu nekada nalazilo?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

SStefan

2-deo

Knjiga III
Seansa 55:
Tokom prethodne seanse ste rekli: ,,Međutim, ovo je rizik za Orionske entitete jer usled frekvencije negativni planetarni entitet zreo za žetvu pokušava da zapoveda i naređuje Orionskom kontaktu, baš kao što i ti entiteti naređuju planetarnim negativnim kontaktima." Možete li objasniti mehanizam koji deluje na polarizaciju s obzirom na taj mehanizam?

Ra: Ja sam Ra. Negativnom entitetu se u velikoj meri pomaže u pravcu podjarmljivanja ili porobljavanja drugih-sebe. Potencijal između dva negativno polarizovana entiteta je takav da entitet koji potčini drugog ili mu naredi, izvlači korist u smislu negativne polarizacije.

Entitet, kome je tako naređeno i koji je tako potčinjen da služi drugog-sebe, će izgubiti na negativnom polaritetu, mada će dobiti želju za daljom negativnom polarizacijom. Ova želja će onda stvoriti prilike da se ponovo stekne negativni polaritet.

Ispitivač: Da li to treba da razumem tako da činjenica da treće-denzitetski entitet poziva ili naređuje Orionskom krstašu predstavlja polarizirajući tip akcije koji deluje na oba entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Mehanizam pozivanja ne kongruira ni najmanje sa mehanizmom naređivanja. Tokom pozivanja, entitet koji poziva je ponizni molilac koji traži pomoć u negativnom razumevanju, oprostite zbog ovog pogrešnog naziva. Odgovor orionskog kontakta pojačava njegov negativni polaritet, jer to je širenje negativne filozofije, iako se pri tome entitet koji upućuje poziv pokorava i iako mu se naređuje.

Međutim, postoje pojedinačni slučajevi kada kontakt postane borba što je prototip negativnosti.

U toj borbi onaj ko poziva pokušava ne da zamoli za pomoć, već da zahteva rezultat. Budući da se treće-denzitetski negativno orijentisani entitet, koji se može požnjeti, rukovodi svojim oslobođenjem na inkarnacijskoj iskustvenoj tački i budući da su Orionski krstaši u velikoj meri vezani prvom distorzijom da bi napredovali, orionski entitet je podložan takvom porobljavanju ukoliko je ono izvedeno na odgovarajući način. U tom slučaju treće-denzitetski entitet postaje gospodar a Orionski krstaš biva uhvaćen u klopku i može mu se naređivati. To je retko. Međutim, kada se dogodi, orionski entitet ili socijalno-memorijski kompleks, koji je uključen, doživljava gubitak negativnog polariteta proporcionalno snazi treće-denzitetskog entiteta, koji naređuje.

Ispitivač: Rekli ste da to uspeva, ako je naređivanje sprovedeno na odgovarajući način. Na šta ste mislili time ,,ako je naređivanje sprovedeno na odgovarajući način"?

Ra: Ja sam Ra. Da bi se propisno naređivalo treba biti propisno negativan. Procenat misli i ponašanja, posvećenih služenju sebi, treba da dostigne 99% da bi negativni entitet bio adektvatno konfigurisan za takvu borbu.

Ispitivač: Kakav metod komunikacije sa Orionom bi koristio takmac tog tipa?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva osnovna tipa takmaca: jedan, koji koristi perverzije seksualne magije; drugi, koji koristi perverzije ritualne magije. U svakom slučaju ključ uspeha je čistoća volje takmaca. Koncentracija na pobedu nad slugom mora da bude gotovo perfektna.

Ispitivač: Možete li mi reći, da li u polarizacijama svesti postoji neka sličnost između onoga što ste upravo naveli i onoga što mi upravo radimo u komunikaciji sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoji veza između ove vrste kontakta i procesa naređivanja. Ovaj kontakt bi se mogao okarakterisati kao tipičan za Braću i Sestre tuge i onaj koji prima taj kontakt pokušava da se pripremi za takav kontakt teškom i neobičnom distorzijom orijentacije prema-sebi da bi mogao da služi.

Socijalno-memorijska grupa Ra takođe nudi sebe kao funkciju vaše želje da služite. I onaj ko upućuje poziv i kontakt su ispunjeni zahvalnošću zbog mogućnosti da služe.

Možemo primetiti da to ni na koji način ne pretpostavlja bilo onaj koji upućuje poziv, bilo oni iz naše grupe dostigne perfekciju ili čistotu kakvu smo opisali u procesu nadmetanja. Grupa koja poziva može imati mnogo distorzija i seansi sa mnogim katalizatorima kakav je Ra. Primarna želja da se služi drugima, povezana sa jedinstvenom harmoničnošću tog vibracionog kompleksa grupe nam daje mogućnost da služimo kao jedan od kanala beskonačnog Kreatora.

Stvari ne dolaze do onih koji su pozitivno orijentisani, već kroz takva bića.

Seansa 62:
Ispitivač: Da li su se druge grupe, koje su na stazi orijentacije prema sebi, udružile sa onima iz Orionske konstalacije, na primer oni sa Južnog Krsta, i trenutno rade na istoj vrsti žetve na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Oni, koje pominjete kao entitete sa Južnog Krsta, su takođe članovi Orionske grupe. To ne bi trebalo shvatiti doslovno, da grupe iz različitih galaksija treba nazvati istim imenom. Međutim, taj planetarni socijalno-memorijski kompleks takozvane Orionske konstalacije je višeg ranga i vlada ostalim članovima.

Morate se setiti da u negativnom načinu razmišljanja uvek postoji hijerarhijski poredak, da tako kažemo, i moć protiv moći u separaciji.

Ispitivač: Onda Orionska grupa dobija na snazi, kreirajući što je moguće veću žetvu negativno orijentisanih entiteta sa Zemlje. Da li je tačna moja pretpostavka da ta snaga postaje totalna snaga kompleksa, da hijerarhijski poredak ostaje približno isti a da oni na vrhu dobijaju na snazi s obzirom na totalnu snagu kompleksa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Jačima odlazi veći deo polariteta.

Ispitivač: Da li sada govorimo o četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. U Orionskoj grupi ima članova četvrtog i nekoliko članova petog denziteta.

Ispitivač: Onda je na vrhu peti denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Šta je krajnji cilj; šta vođa, onaj na samom vrhu hijerarhijskog poretka na petom denzitetu Orionske grupe, ima za cilj? Voleo bih da razumem njihovu filozofiju u pogledu ciljeva i planova za ono što bismo mi nazvali budućnost ili njihova budućnost.

Ra: Ja sam Ra. Taj način razmišljanja neće biti neobičan za vas. Prema tome, mi možemo govoriti preko vašeg denziteta, jer na vašoj planetarnoj sferi u ovom trenutku prostora/vremena ima nekih od tih negativno orijentisanih aktivnosti.

Rani peto-denzitetski entitet, ukoliko je orijentisan ka održavanju kohezije kao socijalno-memorijski kompleks, može u svojoj slobodnoj volji odrediti da staza mudrosti leži u izvrsno promišljenoj manipulaciji svih ostalih drugih-sebe. Vladajući ovom sposobnošću u mudrosti on onda postaje sposoban da postane vođa četvrto-denzitetskim bićima koja su na putu ka mudrosti preko istraživanja dimenzije ljubavi prema sebi i razumevanja sebe. Ti peto-denzitetski entiteti posmatraju kreaciju kao nešto što treba dovesti u red.

Baveći se planom kao što je treći denzitet u vreme ove žetve, on će mnogo jasnije videti mehanizam poziva i imati mnogo manju distorziju prema pljački ili manipulaciji mislima, koja se pruža negativno orijentisanim entitetima, iako će dopuštati da se to dogodi i slati manje mudre entitete da obave taj posao, pri čemu se svaki uspeh vraća vođama.

Peto-denzitetski entitet uviđa teškoće koje donosi svetlost i na taj način usmerava entitete te vibracije da traže prilike kao što je ova. Ukoliko četvrto-denzitetski mamci u pravcu distorzija ega i sl. nisu uspešni, peto-denzitetski entitet počinje da razmišlja kako da ukloni svetlo.

Ispitivač: Napraviću jednu izjavu i molim vas da me ispravite. Orionska grupa ima za cilj da entitete orijentisane prema sebi dovede do žetve i postigne što je moguće veću žetvu. Ta žetva će obrazovati njihov potencijal ili njihovu sposobnost da obavljaju svestan rad, kao što je dato preko distorzije Zakona Jednog nazvanoj Zakon Kvadrata ili Dupliranja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Seansa 72:
Ispitivač: Ti negativno orijentisani entiteti koji kontaktiraju nas i ostale na planeti su ograničeni prvom distorzijom. Očigledno su ograničeni i kružnim ritualom koji smo izveli.

Možete li opisati, uz poštovanje slobodne volje, na koji ih način ograničava prva distorzija i na koji način deluje kružni ritual?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje ima nekoliko delova. Prvo, negativni polaritet neće poštovati slobodnu volju, ukoliko to nije neophodno. Oni pozivaju sami sebe (na osvajanje prim.prev.) i prekršiće slobodnu volju kada god je to moguće.

Drugo, oni su ograničeni velikim Zakonom Konfuzije u tome što većinom nisu u stanju da uđu u ovu sferu uticaja i mogu da koriste prozore distorzije vremena/prostora samo u onoj meri u kojoj postoji poziv, koji bi balansirao pozitivan poziv. Jednom kada su ovde, njihova želja je osvajanje.
Napadi
Seansa 57:
Ra: Ja sam Ra. Instrument se nalazi pod veoma snažnim psihičkim napadom. Instrument se dobro drži zahvaljujući dopunjenoj vitalnoj energiji i distorziji u pravcu osećaja za proporciju koji vaši ljudi nazivaju smislom za humor.

Postoji mogućnost da napad naruši kontakt za kratko period vašeg prostora/vremena.

Ispitivač: Postoji li nešto posebno što možemo učiniti da bismo olakšali taj napad?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoji ništa što možete učiniti da olakšate taj napad. Razumevanje ovog mehanizma može biti od pomoći.

Ispitivač: Možete li nam reći kako funkcioniše taj mehanizam?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa se ne može mešati direktno, već samo preko već postojećih distorzija celine uma/tela/duha.

U ovom slučaju entitet je jednom rukom posegnuo za teškim objektom i ta aktivnost mišića je uslovila deformaciju ili distorziju skeletno/mišićne strukture jednog od instrumentovih ekstremiteta.

Vaša pomoć može biti od koristi uz odgovarajuću negu ove distorzije koja odgovara post-operativnom stanju kada kosti nisu dovoljno dobro srasle. Instrument treba da bude svestan nege, neophodne da bi se izbegla ovakva delovanja na mišiće i vaša podrška tom stanju svesnosti se ohrabruje.

Seansa 62:
Ra: Ja sam Ra. Instrument je bio pod posebnim fizičkim napadom u vreme početka seanse. Postojala je laka nepravilnost u rečima koje su verbalizovali vaši glasovni mehanizmi tokom zaštitnog hodanja u krug. Ovaj entitet je prošao kroz te otvore i počeo da radi na instrumentu, ovaj put dok je instrument bio u stanju transa. Instrument je bio napadnut na veoma neprijateljski način u distorziji fizičkog kompleksa.

Kruženje je pravilno izvedeno. Dah ispravnosti je izbacio misaonu-formu i krug je napravljen još jednom.

Ispitivač: Koja je bila priroda misaone-forme ili njena veza?

Ra: Ja sam Ra. Misaona-forma je bila iz Orionske zajednice.

Ispitivač: Da li je napad bio uspešan u kreiranju neke dalje distorzije u fizičkom kompleksu instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kakva je priroda te distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Ova misaona-forma je pokušavala da privede kraju inkarnaciju instrumenta, radeći na distorziji bubrega, koja je, iako je izlečena u ovom vremenu/prostoru, podložna povredi od strane nekog ko ume da odvoji kalup vremena/prostora i prostora/vremena koji su bili neoblikovani, ranjivi pre isceljenja.

Ispitivač: Kakvi štetni efekti su naneti?

Ra: Ja sam Ra. Javiće se neke neugodnosti. Međutim, imamo sreće u tome da je instrument bio veoma otvoren prema nama i veoma dobro podešen. Da nismo bili u stanju da dopremo do instrumenta i da vam damo instrukcije, fizičko vozilo instrumenta uskoro ni bi više imalo izgleda.

Ispitivač: Da li će biti nekih dugotrajnih posledica napada na fizičko vozilo instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. To je teško reći. Mišljenja smo da se neće javiti nikakva dugoročna šteta ili distorzija.

***
Ispitivač: Da li je otvor u zaštitnom krugu bio planiran od strane Orionskog entiteta? Da li je postojao plan da se napravi otvor ili je reč samo o nečemu što se slučajno dogodilo?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet je tragao za odgovarajućom prilikom. Reč koja je nedostajala je za njega bila srećna okolnost, ne ostvaren plan.

Predložili bismo da u, da tako kažemo, budućnosti, kako vi merite vreme/prostor, kada počinjete seansu, budete svesni da se u slučaju ovog instrumenta čeka na bilo kakvu priliku. Ako se prilikom obilaženja kruga javi bilo kakva nepravilnost, dobro ga je odmah ponoviti. Ispuštanje daha je takođe pogodno, uvek na levo.

Seansa 62:
Ispitivač: Kakvu važnost, da tako kažemo, pridaje Orionska grupa umanjenju delotvornosti ili postizanju potpune nedelotvornosti kod ove grupe s obzirom na aktivnosti na planeti Zemlji u ovo vreme? Možete li mi to reći?

Ra: Ja sam Ra. Ova grupa, kao i svi pozitivni kanali i grupe podrške, je meta najvišeg prioriteta za Orionsku grupu. Telesne distorzije ovog instrumenta su njegove najpristupačnije nezatvorene distorzije, koje mogu razložiti celinu uma/tela/duha, ako Orionska grupa postigne uspeh; ova određena grupa je naučila da bude bez ozbiljnih pukotina u, da tako kažemo, vibracionim putanjama celine uma i duha. Kod drugih kanala se mogu javiti drugačije pukotine.

***
Ispitivač: Ako je Orionski entitet, koji nas čeka, tražeći priliku za napad, tu sa nama, da li možete opisati njegov metod dolaska ovamo, kako izgleda, koja su njegova obeležja? Znam da to nije preterano važno, ali verujem da mi može pružiti izvestan uvid u ono o čemu razgovaramo.

Ra: Ja sam Ra. Peto-denzitetski entiteti su veoma svetla bića, iako imaju fizičko vozilo tipa koji poznajete. Izgled peto-denzitetskih entiteti je veoma blizak vašim standardima lepote.

Misao je ono što se šalje, jer je peto-denzitetski entitet uglavnom usavršio tu tehniku ili disciplinu. Postoji malo ili nimalo načina da se opazi takav entitet, jer za razliku od četvrto-denzitetskog entiteta on hoda svetlosnim stopama.

Ovaj instrument je bio svestan ekstremne hladnoće u prethodnom dnevnom ciklusu i proveo je više vremena nego što se prema vašim uobičajenim stavovima može smatrati odgovarajućim, u ekstremno toplom okruženju. Instrument to nije primetio, ali subjektivni osećaj o padu temperature je znak prisustva negativnog ili ne-pozitivnog ili usisavajućeg entiteta.

Instrument jeste primetio osećaj neugodnosti, ali ga je ova grupa negovala i bio je u stanju da ga odbaci. Da nije bilo slučajne nezgode, sve bi bilo dobro, jer ste vi naučili da živite u svetlu i ljubavi i ne propuštate da se setite beskonačnog Kreatora.

Ispitivač: Onda je peto-denzitetski entitet izvršio napad na instrument?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Zar nije neobično da se peto-denzitetski entitet bavi time, umesto da pošalje nekog četvrto-denzitetskog slugu, da tako kažem?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Gotovo svim pozitivnim kanalima ili grupama se može umanjiti pozitivnost ili se mogu učiniti sasvim nedelotvornim putem onoga što biste mogli nazvati iskušenjima, koje nude četvrto-denzitetski negativne misaone-forme. Oni mogu da sugerišu mnoge distorzije prema specifičnim informacijama, prema veličanju sebe, usmeravanju organizacije u nekom političkom, socijalnom ili fiskalnom pravcu.

Ove distorzije pomeraju fokus sa Jednog Beskonačnog Izvora ljubavi i svetla, čiji smo mi svi glasnici, skromni i sa saznanjem da mi sami činimo najsitnije delove Kreatora, mali deo veličanstvene potpunosti beskonačne inteligencije.

Ispitivač: Da li postoji nešto što bi instrument mogao da učini ili što bismo mi mogli da učinimo za instrument da bismo eliminisali te probleme koje ona ima, to stalno iskustvo osećaja hladnoće napada?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Da li biste mi rekli šta bi to bilo?

Ra: Ja sam Ra. Možete prekinuti svoje pokušaje da budete kanal za svetlo i ljubav beskonačnog Kreatora.

Seansa 67:
Ispitivač: Možete li nam reći šta nazivate komponentom fizičkog napada i zašto je ona snažna u ovom određenom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Izabraćemo da ne ponovimo prethodno date informacije, već da radije ukažemo da je fizički napad na instrument konstantan, sve dok on nastavlja sa ovom određenom aktivnošću.

Varijacije u intenzitetu napada se događaju usled toga što bilo koja slabost entiteta pruža dodatnu mogućnost (za napad). U ovom određenom trenutku entitet već izvesno vreme, kako nazivate tu meru, oseća distorziju u pravcu onoga što zovete bolom, koji kumulativno deluje na slabljenje nivoa fizičke energije. To stvara posebno pogodnu priliku i entitet, o kome smo ranije govorili, koristi tu priliku za pokušaj da služi na svoj sopstveni način. Povoljno je što je instrument entitet snažne volje sa malom tendencijom u pravcu distorzije, koja se među vašim ljudima naziva histerija, jer je vrtoglavica kao posledica ovog napada konstantna i tokom nekoliko vaših dnevnih perioda snažna.

Međutim, ovaj određeni entitet se dobro adaptira na situaciju bez neumerene distorzije u pravcu straha. Tako fizički napad nije uspešan, ali deluje donekle iscrpljujuće na instrument.

***
Ispitivač: Koje telo s obzirom na boju ovaj entitet koristi da bi doputovao do nas?

Ra: Ja sam Ra. Na ovo pitanje nije jednostavno odgovoriti usled transdimenzionalne prirode prelaska ne samo sa prostora/vremena na vreme/prostor, već i sa denziteta na denzitet. Vremensko/prostorna svetlost ili peto-denzitetsko telo se koristi, dok prostorno/vremensko telo ostaje na petom denzitetu. Pretpostavka da se projektuje svest je samim tim tačna. Pretpostavka da je svesno vozilo, povezano sa prostorno/vremenskim peto-denzitetskim kompleksom, ono vozilo koje se koristi u ovoj određenoj aktivnosti je tačna.

Ispitivač: Ne bih želeo da postavim neka neinformativna pitanja. Međutim, pokušavam da razumem određene koncepte koji su povezani sa iluzijom, da tako kažem, polarizacije koja izgleda egzistira na određenim nivoima denziteta u kreaciji i kako funkcioniše mehanizam interakcije svesti. Čini mi se da je ovaj peto-denzitetski entitet na neki način privučen našoj grupi zbog polarizacije naše grupe koja na taj entitet deluje kao svetionik. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u suštini tačno, ali napori ovog entiteta su podstaknuti njegovom voljom. Uobičajeni pokušaj delovanja na pozitivno orijentisane entitete i grupe obavljaju ljubimci peto-denzitetskih orionskih gospodara, koji su na četvrtom denzitetu. Uobičajena igra ovakvog četvrto-denzitetskog napada je odmamljivanje entiteta ili grupa entiteta sa staze orijentacije prema drugima i veličanje sebe ili društvene organizacije sa kojom se sopstvo identifikuje. U slučaju ove određene grupe svakom entitetu je ponuđen snažan mamac da bi prestali da pomažu jedni druge i služe beskonačnom Kreatoru. Svaki entitet je odbio taj izbor zbog čistote orijentacije prema drugima. U tom trenutku jedan od peto-denzitetskih entiteta, koji nadzire proces menjanja frekvencija, donosi odluku da je neophodno zaustaviti grupu onim što nazivate magijskim sredstvima, kako vi razumete ritualnu magiju. Ranije smo razgovarali o mogućnosti da neko iz grupe bude uklonjen takvim napadom i naveli smo da je instrument najranjiviji zbog preinkarnacijskih distorzija fizičkog kompleksa.

***
Ispitivač: Pitao sam se o magijskim, da tako kažem, principima, koje koristi ovaj peto-denzitetski entitet, obavljajući svoju aktivnost i o njegovoj sposobnosti da je obavi. Zašto je on u stanju da iskoristi tu određenu fizičku distorziju sa filozofskog ili magijskog stanovišta?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet je u stanju da u konfiguraciji vremena/prostora prodre u polje ovog određenog entiteta. On je prošao kroz karantin bez ikakvog vozila i tako bio u stanju da umakne mreži Čuvara.

To je velika virtuoznost magijskog rada, tokom koje se svest šalje bez vozila kao svetla. Svetlo bi odmah delovalo na nepodešenog pojedinca putem sugestije, na primer u smislu da se stupi na kolovoz pod saobraćajem, jer je sugerisano da tamo nema saobraćaja.
19.

Ovaj entitet, kao i čitava grupa, je dovoljno discilinovan u putevima ljubavi i svetla i nije sugestibilan u velikoj meri. Međutim, ovaj entitet kod instrumenta maksimalno koristi fizičke predispozicije, nadajući se na primer da će uspeti da putem nagle vrtoglavice postigne da instrument padne ili zbog oslabljenog vida zaista izađe na kolovoz pod saobraćajem.

Ti magijski principi, da tako kažemo, se mogu donekle preneti na vaš sistem magije u okviru koga se koriste i crtaju i vizualizuju simboli da bi se razvila moć svetla.

Ispitivač: Da li time mislite da taj peto-denzitetski entitet vizualizuje određene simbole? Pretpostavljam da su ti simboli takve prirode, da bi njihova stalna upotreba imala izvesnu snagu ili punjenje. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Na petom denzitetu svetlo je vidljiva alatka kao pisanje vašom olovkom.

Ispitivač: Onda je tačna moja pretpostavka da taj entitet konfiguriše svetlost u simbologiju, koja bi bila ono što mi nazivamo fizičkom prisutnošću. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Svetlost se koristi da kreira odgovarajuću čistoću okruženja za entitet, da bi smestio svoju svest u brižljivo kreirano svetlosno vozilo, koje onda koristi alatku svetla da bi obavilo svoj posao. Volja i prisustvo pripadaju entitetu koji obavlja taj posao.

Ispitivač: Peto-denzitetski entitet, koga ste pomenuli, prodire kroz karantin. Da li je to učinjeno kroz jedan od prozora ili zahvaljujući njegovoj, da tako kažemo, magijskoj sposobnosti?

Ra: Ja sam Ra. To je učinjeno kroz veoma mali prozor, koji manje magijski orijentisani entiteti ne bi mogli da koriste.

***
Ispitivač: Hvala vam. Da li je takozvani napad ponuđen i meni i (ime) kao i instrumentu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ja lično ne osećam nikakve efekte kojih sam svestan. Da li možete da mi kažete na koji način mi je ponuđena ta služba?

Ra: Ja sam Ra. Ispitivaču je ponuđena sumnja u sebe i obeshrabrivanje u pogledu različitih distorzija lične prirode. Ovaj entitet nije izabrao da prihvati tu priliku i orionski entitet je uglavnom obustavio održavanje stalnog napada na ovaj entitet.

Zapisničar je pod stalnim nadzorom i ponuđeno mu je mnoštvo mogućnosti za pojačavanje mentalnih/emocionalnih distorzija i u nekim slučajevima veza između mentalnog/emocionalnog kompleksa i fizičkog parnjaka. Kada je entitet postao svestan napada, postao je mnogo manje prijemčiv za njih. To je razlog za veliko pojačanje i konstantnost napada na instrument, jer on predstavlja slabu kariku usled faktora koji leže izvan njene kontrole unutar inkarnacije.

Ispitivač: Da li je pitanje zašto instrument doživljava tako mnogo fizičkih distorzija tokom ove inkarnacije unutar prve distorzije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Seansa 67:
Ispitivač: Onda ne postoji drugačija pomoć, koju bi ova grupa mogla da ponudi entitetu iz orionske grupe koji je stalno sa nama. Kako ja vidim sa svoje tačke gledišta, ne postoji ništa što bismo mogli da učinimo za njega. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Postoji velika komičnost u vašoj nameri da ponudite polarizovanu pomoć suprotnom polaritetu. U tome postoji prirodna teškoća, jer ono što biste vi posmatrali kao pomoć, ovaj entitet bi posmatrao kao ne-pomoć. Kada pošaljete ljubav i svetlo i poželite mu dobro, on gubi svoj polaritet i mora da se pregrupiše.

Tako on to ne bi posmatrao kao pomoć. Sa druge strane, ako biste mu dopustili da služi (Kreatoru) na svoj način, uklanjajući ovaj instrument iz vaše sredine, mogli biste da uočite da to nije istinska služba. Ovde imate balansiran i polarizovan pogled na Kreatora, dve službe su ponuđene, uzajamno odbijene i u stanju su ravnoteže, u kojoj je slobodna volja očuvana, a svakom dopušteno da ide svojom stazom sticanja iskustava o beskonačnom Kreatoru.

Ispitivač: Hvala vam. U završnom delu ove diskusije bih samo rekao da, ukoliko postoji bilo šta, što bismo u okviru svojih mogućnosti – razumem da postoji mnogo stvari, kao ova koju ste upravo pomenuli, koje nisu u okviru naših mogućnosti – bili u stanju da učinimo za ovaj određeni entitet i ako nam u budućnosti budete preneli njegove zahteve, mi ćemo ih makar razmotriti, jer želimo da naša orijentacija prema drugima bude potpuna. Da li je to za vas prihvatljivo?

Ra: Ja sam Ra. Mi uviđamo da nismo u stanju da razjasnimo pitanje vaše službe nasuprot njegove želje za službom. Po našem skromnom mišljenju, trebalo bi da vidite humor ove situacije i da se okanete želje da pružate pomoć tamo gde se ona ne traži. Magnet će privući ili odbiti. Slavite u snazi svoje polarizacije i dopustite drugima suprotne polarizacije da to isto čine, uviđajući veliku komičnost ovih polariteta i njihovih teškoća iz perspektive ujedinjenja ove dve staze u šestom denzitetu.

Seansa 68:
Ra: Ja sam Ra. Mi smo ukazali, da instrument ne bi trebalo da nas kontaktira sve dok to nije u okviru uobičajenih okolnosti. Tokom događaja, o kome govorite, instrumentu je postavljeno pitanje koje se odnosilo na ono što nazivate Ra meterijalom. Instrument je prenosio glas naše braće i sestara sa denziteta mudrosti koje znate kao Latwii.

Instrument je pomislio: ,,Ne znam odgovor. Volela bih, kada bih sada kanalisala Ra." Jedan Latwii se našao u poziciji da mu se približio orionski entitet, koji je pokušavao da služi na svoj način. Instrument je počeo da se priprema za kontakt sa Ra. Latwii je znao da će, ako se to bude dogodilo, orionski entitet dobiti priliku, koju je Latwii želeo da uzbegne.

Sreća je za instrument, prvo da je Latwii na petom denzitetu i da je u stanju da operiše sa tim određenim vibracionim kompleksom, koji je orionski entitet manifestovao, i drugo, da je grupa u krugu u to vreme slala veliku podršku instrumentu. Latwii je zadržao instrument, iako je to bilo opasno blizu kršenja Zakona Konfuzije. Nastavio je da održava vezu sa celinom uma/tela/duha instrumenta i da generiše informacije, čak i kada je instrument počeo da napušta svoje fizičko vozilo.

Akt nastavljene komunikacije je onemogućio entitet da dosegne celinu uma/tela/duha instrumenta i posle kratkih jedinica vašeg vremena Latwii je vratio sada potpuno fuzionirani instrument i nastavio komunikaciju da bi ga učvrstio tokom povratka i ponovne integracije.

Ispitivač: Da li možete da mi kažete kakav je bio plan peto-denzitetskog negativnog entiteta, kako bi to postigao i šta bi bio rezultat njegovog delovanja?

Ra: Ja sam Ra. Plan, koji i dalje postoji, je bio da se celina uma/tela/duha odvede dok je odvojena od žutog tela školjke fizičkog kompleksa i da se prenese na negativni deo vašeg vremena/prostora. Školjka bi tada postala nesvesni entitet i stvarala bi, da tako kažemo, disfunkcionalnosti, koje bi se završile komom a zatim onim što nazivate smrću tela. U tom trenutku bi više ja imalo izbor da ostavi celinu uma/tela/duha na negativnom pro – ispravka – vremenu/prostoru ili da dopusti inkarnaciju u prostoru/vremenu iste vibracije i polarizovane distorzije. Entitet bi postao negativno polarizovan entitet bez prednosti prirodne negativne polarizacije. Pod tim okolnostima staza povratka Kreatoru bi bila duga, mada bi se neminovno okončala dobro.
***
Ispitivač: U redu, onda. Kako taj peto-denzitetski entitet postupa od samog početka, od kada je upozoren na činjenicu da mi postojimo.

Ra: Ja sam Ra. Entitet postaje svestan moći. Ta moć ima sposobnost da energizuje one koji bi mogli biti spremni za žetvu. Entitet želi da ukloni taj izvor moći. On šalje svoje legije. Nude se iskušenja. Ona se ignorišu ili odbijaju. Izvor moći odoleva i u stvari povećava svoju unutrašnju povezanost kroz harmoniju i ljubav. Entitet odlučuje da mora pokušati da ih onemogući sam. Putem projekcije on stupa u blizinu izvora moći. Procenjuje situaciju. Vezan je prvom distorzijom, ali može iskoristiti svaku distorziju slobodne volje. Čini mu se da slobodna volja, preinkarnacijska distorzija instrumenta u pogledu fizičkog vozila, najviše obećava. Svaka distorzija izvan orijentacije prema drugima je prikladna. Kada instrument napusti svoje fizičko vozilo, on to čini dobrovoljno. Zbog toga izmeštanje celine uma/tela/duha instrumenta ne bi bilo kršenje slobodne volje ukoliko bi on slobodno sledio ovaj entitet. To je proces.
***
Ispitivač: Zanima me kako se prva distorzija primenjuje na uklanjanje celine uma/tela/duha od strane negativno polarizovanog entiteta. Zašto bi ona pratila negativni entitet do negativnog vremena/prostora? Zašto bi dobrovoljno pratila taj entitet?

Ra: Ja sam Ra. Pozitivni polaritet vidi ljubav u svim stvarima. Negativni polaritet je inteligentan.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da bi negativni polaritet, ukoliko bi primenio neki drugi pristup i kada ne bi koristio slobodnu volju drugog-sebe, izgubio polarizaciju i magijsku moć. To je tačno, zar ne?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

SStefan

3-deo

Orion-Kasiopejski Materijal

16.7.1994
P: Kako se zoveš?
O: Mucpeor.
P: Da li si sa druge planete?
O: Vanzemaljac, iz vaše perspektive, da.
P: Kako se zove vaša grupa?
O: Corsas.
P: Od kuda ste?
O: Kasiopeja ( sazvježđe ).
P: Gde je to?
O: Blizu Oriona.
P: Čula sam da su Orionci "loši momci". Da li je Orionska grupa loša?
P: Da li služite sebi ili drugima?
O: Ja služim obama.
P: Koja je vaša filozofija?
O: Jedan.
P: Zašto ste ovde večeras?
O: Proročanstvo.
P: Koja proročanstva?
O: Tornada / Florida – nekoliko. Također Texas i Alabama.
P: Kada?
O: Kad je Sunce u znaku vage.
P: S koje ste planete?
O: Corsoca.
P: Šta će se još dogoditi?
O: Seattle sahrana; Japanski štitovi; Missouri potresi; California raspad; Arizona gori.
P: Kad će se sve to dogoditi?
O: Denver aerodrom skandal.
P: Šta o skandalu na Denverskom aerodromu?
O: Novi aerodrom. Veliki, veliki, veliki, veliki skandal.
P: Koja vrsta skandala?
O: Vlada.
P: Šta specijalno?
O: Videt ćete. Dallas aerodrom je tajna baza; Orlando također. Miami također.
P: Šta o aerodromu Denver i kako je to povezano s proročanstvima?
O: Denver otkriva vladu. Potražite. Posvetite pažnju.
P: Šta nam još imate za reći?
O: Montana eksperiment sa ljudskom reprodukcijom. Svi ljudi tamo su bili izloženi
štetnom radon plinu.
P: Kako to oni rade?
O: Primoraju na to. Ne verujte. Ne ignorišite. SAD u kobnoj zaveri.
P: Ko je u zaveri?
O: Konzorcijum.
P: Ko su članovi konzorcijuma?
O: Svi.
P: Ko svi?
O: Vlada i drugi.
P: Ko su drugi?
O: Nepoznati.
P: Zašto nam ne možete reći ko su drugi?
O: Vi znate ko su.

P: Bob Lazar je izložio činjenicu da se vanzemaljci odnose prema ljudima kao
kontejnerima. Šta to znači?
O: Spremište za kasniju upotrebu.
P: Kakvu upotrebu?
O: 94 posto.
P: 94% od čega?
O: Od cele populacije.
P: Šta pod time mislite?
O: Svi su kontejneri; 94% će biti iskorišteno.
P: Iskorišteno za šta?
O: Konzumiranje.
P: Mislite bit će pojedeni?
O: Totalnu konzumaciju.
P: Šta mislite pod konzumaciju? Progutani?
O: Konzumirani za sastojke.
P: Sastojke čega?
O: Nove rase. Važno. 13 godina otprilike kad će projekt biti završen.
P: Zašto su ljudi konzumirani?
O: Koriste za delove.
P: Ne razumem. Kako ljudi mogu biti korišteni za delove?
O: (Re)Prototip. Spremišta postoje. Nestale osobe često idu tamo a naročito nestala
deca.
P: Imamo li neku zaštitu?
O: Neke.
P: Kako se možemo zaštititi i kako zaštititi našu decu?
O: Informišite ih. Ne sakrivajte istinu od dece.
P: Kako nas istina štiti?
O: Svest štiti. Ignorisanje šteti.
P: Kako deci reći tako grozne stvari?
O: Oni bi trebali znati.
P: Koja je svrha tog projekta?
O: Novi život ovde.
P: Da li vanzemaljci koriste naše emocije i energije?
O: Korektno; i tela također. Svake godine na Zemlji 10% više dece se uzima.
P: Da li pate?
O: Neki.
P: Da li svi pate?
O: Neki. Komadi organa dece se miču za vreme dok su pri svesti. Bubrezi prvo;
sledeće stopala; sledeće čeljust koju ispitivaju na stolu; jezici se odrežu; kosti se
testiraju na udarac; pritisak na srčani mišić dok ne pukne.
P: Zašto nam govorite takve odvratne stvari?
O: Morate znati što Konzorcijum radi. To se radi najviše deci Indijanaca.
P: Zašto se rade takve stvari?
O: Velik trud od strane Orionaca i njihove ljudske braće da kreiraju novu rasu i
kontrolišu je kao i ostatak čovečanstva.
P: Šta se dešava s dušama? Da li je projekt isključivo fizičke prirode?
O: Fizičko i duše se recikliraju.
P: Gde idu duše?
O: Natrag ovamo, većinom.
P: Da li neke idu drugde?
O: Neke idu na druge planete.
P: Ko je odgovoran za taj projekt?
O: Konzorcijum.

P: To je bolesno!
O: Bolesno je subjektivno.
P: Ali čitava stvar je toliko odvratna.
O: Mi razumemo vaše osećaje, ali nije sve prilagođeno vašoj perspektivi.
P: Zašto se to dešava na Zemlji?
O: Karma.
P: Koja vrsta karme može ovo doneti?
O: Atlantida.
P: Šta su Atlantiđani učinili da bi se to prenelo na nas?
O: Mi nemožemo odgovoriti to sada.
P: Šta nas može zaštititi?
O: Znanje.
P: Kako ćemo steći to znanje?
O: Dobivate ga sada preko ovog izvora.
P: Na koje znanje mislite?
O: Imate ga.
P: Kako nas znanje, ovoga što ste nam rekli, može pomoći?
O: Daje veliku odbranu.
P: Koje znanje daje odbranu?
O: Samo znanje o tome daje fizičku obranu.
P: Kako ćemo reči ljudima? I kome da kažemo?
O: Informišite druge samo indirektno.
P: Kako?
O: Pišite.

30.7.1994
P: Od kuda ste?
O: Corsoca.
P: Imate li poruke za nas?
O: Budite pažljivi.
P: Prema čemu?
O: Vanzemaljci.
P: Koji?
O: Orionci.
P: Što oni rade?
O: Slede vas.
P: Da li su Ann, S. i Laura videle vanzemaljski brod prošlu noć?
O: Više ste verovali u to.
P: Čiji je to bio brod?
O: Orion.
P: Da li se pojavio zbog nas specifično?
O: Ne.
P: Da li oni znaju da smo ih videli?
O: Da.
P: Da li su otišli zbog toga jel smo ih videli?
O: Da.
P: Da li su planirali oteti nekoga?
O: Možda. Vi ste sledeći.
P: Šta?
O: Da budete oteti.
P: Ko?
O: LK.
P: S čije strane?
25.

O: Orion.
P: Kada?
O: Nepoznato.
P: Zašto?
O: Za pregledavanje znanja. Brod iznad sada.
P: Iznad kuće?
O: Apsolutno.
P: Dobro je za mene da budem oteta.
O: Neutralno.
P: Da li ću biti oteta jer sam ih videla prošlu noć?
O: Delimično. M. i J. su te prijavili.
P: Da li su u dosluhu sa vanzemaljcima?
O: Ne koliko znamo.
P: Kako onda?
O: Podsvest. Implanti.
P: Imamo li implante?
O: Dva implanta; jedan monitor ( kontrolni aparat ).
P: Koja je razlika između implanta i kontrolnog monitora?
O: Svi su kontrolni uređaji. Implanti su stalni. F. i Laura imaju stalne implante. S. je
dobila monitor pre tri meseca. Idući je implant.
P: Zašto?
O: Da bi vas nadgledali i promatrali.
P: Zašto?
O: Vi ste svi bića višeg nivoa. F. implant: 4 godine star. Laura implant: 5 godina star.
P: Da li su Laurina deca bila otimana?
O: Ne još.
P: Da li su deca od S. bila oteta?
O: Jedno.
P: Koje?
O: Zadnje.
P: Ko nam ugrađuje implante?
O: Orionci.
P: I tu ništa ne možemo učiniti? To je bolesno!
O: To je stvar gledišta - perspektive.
P: Kako Orionci izgledaju?
O: Sivi.
P: Imaju li velike nosnice?
O: Obe vrste sivih.
P: Da li su insektoidi?
O: Ne.
P: Imaju li grupnu dušu?
O: Ne.
P: Imaju li emocije?
O: Ne.
P: Žele li ljudska tela kao nosioce?
O: Neki.
P: Kakav je njihova planeta?
O: Jednaka kao i Zemlja.
P: Koja je planeta opisana u nekoliko knjiga kao pustinja s velikim paucima s nogama
velikim kao trupci drveta?
O: Uzuli.
P: Da li je neko od nas bio ikad otet od strane velikih paukova?
O: Niko nije.

P: Zašto su onda ljudi videli tu planetu?
O: To je jedna planeta od ZR 4.
P: Šta je ZR 4?
O: Zeta Reticuli 4. Tamo su 7 planeta. Četvrta planeta.
P: Koje druge informacije nam možete dati?
O: Baze vanzemaljaca blizu; male.
P: Da li ste vi oni koje zovemo "Momci iz Brazila"?
O: Da. Anclote Gulf Park je korišten kao vojna baza. Ispod zemlje.
P: Zašto pod zemljom?
O: Da bi bio sakriven.
P: S kojom ste vi grupom?
O: Federacija. Između mnogih.
P: Da li ima bilo koji način da sprečimo otmice od strane Orionaca?
O: Ne.
P: Zašto?
O: To bi uticalo na univerzalni zakon o slobodnoj volji i opredeljenju prema sebi.
P: Ali mi ne želimo da nas se otima. Možemo li to zaustaviti?
O: Ne baš. Oni imaju više moći od vas.
P: Onda zašto nam vi ne možete pomoći?
O: Umešali bi se u prirodan napredak vaše rase kao i njihove. Židovi su nas već zvali da
ih spasemo i nismo mogli. I starosedioci vaše zemlje su nas zvali i nismo ih mogli spasti
od vaše rase; ne možemo ni ovo zaustaviti. To je prirodan napredak, vidite?
P: Da li će nas vanzemaljci zbrisati sa lica zemlje kao deo tog prirodnog napretka?
O: Možda. Šta vas navodi na pomisao da ste posebni?
P: Isus je rekao da nas Bog voli. Da li je to istina?
O: Ali broji se duša, a ne telo. Telo umire, ne duša.
P: Pa čitava stvar je jeziva.
O: Vi ste energija. Postoji energija koja dolazi od spajanja duše i tela, kasnije je telo
korišteno za delove.
P: Za šta koriste našu energiju i tela?
O: Da kreiraju novu rasu. Njihova izumire.
P: Dakle, oni samo uzmu ljude i ubiju ih,i što onda naprave?
O: Razrežu ih.
P: Da li umru?
O: Maksimalna količina energije i materije se desi za vreme tog načina tranzicije.
P: Drugim rečima, kažete da im polagana i bolna smrt omogućuje najviše onoga što
žele? To je totalno bolesno.
O: Pitali ste za istinu. Vi kažete da je to bolesno, ali to je skoro krajnji oblik opredeljenja
prema sebi ( OPS ). ( Tu je A. opisao u jednom odlomku knjige da su Indijanci verovali
da polagana smrt i tortura neprijatelja im daje veću moć ).
O: Šta sa vašim životinjama u laboratorijima? Nije li to isto opredeljenje prema sebi?
Šta sa nepoželjnim insektima, itd...?
P: Mi smo bili ovde prvi!
O: Pa i insekti. Sivi sada žele vašu planetu.
P: To je bolesno.
O: Da li je prirodni proces i napredak bolestan?
P: Da li je to kao i što je Isus opisao kao usporedbu zrna pšenice gde su radnici došli i
prvo odvojili iz žita?
O: Blizu.
P: Koja vrsta ljudi je to napravila?
O: Ljudi niskog nivoa.
P: Šta se desilo s ljudima višeg nivoa?
O: Neki će preživeti.

P: Da li će Isus biti reinkarniran u telu?
O: Ne.
P: Da li je Isus vanzemaljac?
O: On je jedan od nas.
P: Da li će biti nuklearnog rata?
O: Ne.
P: Da li ć biti rata na nebu sa vanzemaljcima?
O: Da.
P: Da li će on biti između Federacije i Oriona?
O: Da.
P: Da li će biti vidljiv sa Zemlje?
O: O, da!
P: Kad će to biti?
O: Već je počelo. Bit će intenzivniji sigurno.
P: Zašto mi još nismo svesni da je već počeo?
O: On je još prerušen kao vremenske neprilike. Još je uvek u drugim dimenzijama.
Pojavit će se u ovoj unutar 18 godina. Bilo kad u tom periodu. Apsolutno vreme nije
moguće odrediti, odnosno reći tačno kada. To može biti sutra ili za 18 godina.
P: 18 godina od sada je 2012.g. Ima li neku specifičnost baš to vreme?
O: Da.
P: Da li će kometa ili planeta uticati na Zemlju tada?
O: Možda. Jedno po jedno pitanje, molimo.

30.9.1994
P: Ko su bili Enlil i Enki, Annunaki u sumeranskim pričama?
O: Veliki učitelji.
P: Da li su bili ljudski ili vanzemaljski?
O: Vanzemaljski.
P: Od kuda su došli?
O: Cassiopaea ( Kasiopeja ).
P: Da li je ljudska rasa genetski napravljena da bi bili sluge?
O: Da.
P: I ko je bio konstruktor tog genetičkog injžinjeringa?
O: Lizard bića.
P: Od kuda oni dolaze: Zemlje ili drugog planeta?
O: Drugog.
P: Kojeg planeta?
O: Qaddeera.
P: U kojem je sunčevom sustavu ta planeta?
O: Zeta Reticuli.
P: Da li su mala siva bića također iz Zeta Reticuli?
O: Da.
P: Da li su mala siva bića...
O: Kibernetska genetska bića. ( roboti )
P: Da li su ih kreirali Lizard-i?
O: Da.
P: Da li imaju dušu?
O: Oni su mamci.
P: Da li su Lizzardi trenutno sa nama?
O: Blizu.
P: Da li Lizzardi planiraju preuzeti našu planetu?
O: Da.
P: Da li planiraju spustiti se i to napraviti otvoreno?

O: Blizu.
P: Da li koriste stvari kao posedovanje formi mračnih energija da bi imali kontrolu?
O: Da.
P: Koje ostale grupe imaju za saveznike?
O: Orionce.
P: Koliko je članova u toj Orion/Lizzard grupi?
O: 16.
P: Ko su dobri momci? Vi kažete da su Kasiopejci dobri momci. Ko još?
O: Pleiadeans ( Pledijci ) i mnogi drugi.
P: Koliko?
O: 16.
P: Da li su strane jednake ( balansirane )?
O: Da.
P: Da li dobri momci otimaju ljude?
O: Ne. Oni mogu kontaktirati i dobrovoljno transportovati.

16.10.1994
P: Imala sam iskustvo s Preying Mantis ( Bogomoljkama) bićima. Ko su oni?
O: Miniturianci.
P: Od kuda su?
O: Orion.
P: Da li su Orionci loši momci?
O: Subjektivno.
P: Pa, kojoj grupi pripadaju?
O: Federaciji, kao i Pledijanci.
P: Da li su me oteli ili koji je izvor ovog sećanja?
O: To je pamćenje iz prošlog života zadržanog u dubokom podsvesnom nivou.
P: Šta su mi radili?
O: Retro-programiranje u svrhu učenja.
P: Čega?
O: Lekcije trebate sami naučiti, ne da vam se sve govori.

20.10.1994
P: Rekli ste da postoji nastojanje dela Orionaca ili Lizzarda... Da li Orionci i Lizzardi
isto znače?
O: Blizu.
P: Ok. Rekli ste da je nastojanje dela tih bića da kreiraju novu rasu. Zašto oni to žele i
zašto je trebaju?
O: Njihove ih više ne zadovoljavaju.

22.10.1994
P: Recite mi o Nefilima.
O: To je rasa bića na 3. nivou denziteta koja su došla sa stvarne planete sa druge točke u ovoj određenoj galaksiji koja je isto na 3. nivou denziteta; oni su uzeti, ili recimo
kidnapovani, preprogramirani i istrenirani od strane Lizzarda da deluju kao snage za
vreme određene ere koju vi merite kao prošlost.
P: Koja era je to bila?
O: To je bila era... bilo je to pre otprilike 8 do 5 hiljada godina, ali bilo je također
naznaka vezanih uz 12 do 14 hiljada godina i drugih. Sistem datiranja vremena nije naš i ne postoji za nas.
P: Koliko su godina ta bića egzistirala na Zemlji?
O: Otprilike 1500 do 1800 godina. Oni su izumrli jer se nisu mogli reprodukovati prirodno u atmosferi Zemlje i eksperimentiranje s njima da se izmešaju s ljudskom populacijom nije uspelo.

P: Kad je posljednji od njih umro?
O: Verovatno pre 6 - 7 hiljada godina. Ali također je i naznaka na tački od 12 - 14 hiljada
godina.
P: Koje je ime planete s koje su došli?
O: Dorlaqua.
P: Gde je locirana ta planeta?
O: Ta planeta je locirana u kompleksu Oriona.

23.10.1994.
P: Koliko dugo je čovečanstvo nakon što su ga napravili Kasiopejci, živelo na Zemlji u
harmoniji, Edenskom stanju, pre nego su ga Lizzardi "udarili"?
O: Čovečanstvo nije napravljeno s naše strane.
P: Pa, da li ste nas vi kreirali?
O: Ne.
P: Pa, kako je čovečanstvo došlo do ovoga sada?
O: Kombinacijom faktora. Brojne duše željele su fizičku egzistenciju i tada je
napravljeno pomoću 3 snage uključujući principijalno Lizzarde kroz Sive, Nefile i
Orionsku Uniju.
P: Recite nam ponovo, ko su Nefili?
O: Osvajači. Sluge Oriona. Sa planete 3C, ili 3. zvezde, 3. planeta.
P: Rekli ste druge noći da su Nefili došli iz nekog područja oko konstelacije Scorpio
( Škorpiona ), tačno?
O: Originalno "posejani" tamo, ali i vi također.
P: Mi smo originalno posejani negde drugde? Gde? Orion? Koje je ime te planete?
O: D'Ankhiar. Ankh je drevna simbolika te planete. Ženski je simbol. Prezentuje matičnu
planetu.
P: Da li je ta druga planeta naš originalni dom?
O: Da.
P: Kako je vratiti se natrag kući?
O: Istrošen. Sagoren. Pregoren.
P: Dakle, istina je, vi ne možete kući?
O: Da.
O: Da.
P: Ti Nefili, koliko su bili visoki?
O: Do 15 stopa maksimum.
P: Da li je Goliat, kojeg je ubio David, jedan od Nefila?
O: Da. U legendi. Stvaran događaj opisan u priči se dogodio pre.
P: Da li su stvarno bili David i Golijat?
O: Da.
P: Da li je David stvarno ubio Goliata udarcem kamena?
O: Blizu.
P: Da li su ti Nefili genetski pomešani s ljudskim bićima?
O: Privremeno.
P: Zašto samo privremano?
O: DNA konflikt.
P: Da li su bili pametniji od nas?
O: Ne.
P: Da li su bili veći i gluplji?
O: Ne.
P: Otprilike slično?
O: Da.
P: Da li im je bilo teško živeti na našoj planeti zbog njihove veličine i gravitacije, itd.?
O: Da.

P: Da li su imali kakve fizičke probleme ovde?
O: Da.
P: I kada je zadnji od njih umro?
O: Otprilike 6000 g. p.n.e. Jedna referenca.
P: Kada su originalno doneti ovde?
O: Otprilike 12000 g. p.n.e., jedna referenca. Molimo razumijte da vaša merenja nemaju
smisla.
P: Vratimo se na te 3 sile. Rekli ste brojne duše su želele fizičku egzistenciju. Kad su to
brojne duše učinile, kakva je bila stvorena fizička egzistencija?
O: Prva je bila majmunolika.
P: I šta se dogodilo? Da li su ta majmunolika bića samo "iskočila" iz vazduha? Šta su duše radile s tim majmunolikim bićima?
O: Duhovno ih izmenila pomoću transfera.
P: Transfera čega?
O: Duša u početna tela. Orionska Unija je prvo u Neandertalce.
P: Orionske duše ušle su u Neandertalska tela?
O: Ne. Stavila je ljude tamo za proces inkubacije.
P: Da li su izmenjeni embrijoi majmuna stavljeni natrag u ženke majmuna za inkubaciju?
O: Ne. Samo duše.
P: Oni su stavili duše u tela majmuna?
O: Blizu.
P: Da li je prisutnost duša u telu majmuna uzrokovala njihove genetske i DNA
promene?
O: Da.
P: One su ušle u živa bića ovog planeta da bi iskusili 3 D realitet i radi ulaska
prouzrokovali mutaciju?
O: Da.
P: Tada su promenjeni od strane Orionske Unije prvo?
O: Oni predstavljaju vas.
P: Ko nas predstavlja?
O: Orionci.
P: Nismo baš puno pričali o Orioncima...
O: Orionska Unija. Ima i drugih u Orionskoj Zajednici.
P: Da li su neki od Orionaca, kako bismo ih mogli nazvati, loši momci?
O: Da.
P: Da li su neki od njih dobri momci?
O: Da.
P: Dakle, kažete da su originalni kreatori ili genetski injžinjeri bili Orionci?
O: Blizu. Originalni injžinjeri, ali ne stanovnici.
P: Odakle su došle duše koje su ušle u tela na planeti Zemlji? Da li su bile u telima na
drugim planetama pre nego što su došle ovde?
O: Ne ova grupa.
P: Da li su samo plutale naokolo negde u svemiru?
O: U uniji s Jednim. Da li ste čuli za super-drevnu legendu, Lucifera, Palog Anđela?
P: Ko je Lucifer?
O: Vi. Ljudska vrsta.
P: Da li su duše individualnih ljudi deo veće duše?
O: Da. Blizu. Jedinom. Svi koji su pali moraju naučiti na "teži način".
P: Da li kažete da je akt želje za iskustvom fizičkog realiteta, akt pada?
O: Vi ste članovi jedne podeljene duhovne jedinice.
P: Šta je želja da budemo fizički, "pad"?
O: Zadovoljstvo za sebe.

2.11.1994
P: Nefili će se vratiti? Gde oni trenutno žive?
O: Orion.
P: Oni žive u konstelaciji Oriona? Gdje je njihova planeta?
O: Nemaju ga. U tranzitu su.
P: Cela skupina je u tranzitu?
O: Tri vozila.
P: Koliko Nefila ima svako vozilo?
O: Oko 12 miliona.
P: Da li oni dolaze da nam pomognu?
O: Ne. Koriste istu energiju kao i valna skupina kometa.
P: Koristi istu energiju čega?
O: Prolaz kroz prostor/vreme.

26.11.1994
P: Ima li reprezentativaca mračnih sila na 6. nivou?
O: Da.
P: I koji su to reprezentativci sa 6. nivoa koje bi mogli znati, ili na šta liče, ili nešto?
O: Orion u vašem "susedstvu".
P: Orionci su OPS bića sa 6. nivoa?
O: Da.
P: Oni su kao i vi, misaone forme?
O: Da.
P: Da li se ikad pojavljuju u fizičkom obliku?
O: Mogu.
P: I oni su pokretačka sila koja kontroliše Lizzarde?
O: Blizu.
P: Ima li kakav posrednik između Orionaca sa 6. nivoa i Lizzarda na 4. nivou? Nešto kao biće ili sila s 5. nivoa?
O: 5. nivo je kontemplacijska zona za obe "strane".

3.12.1994.
P: Da li su Orionci 6. denziteta, također znani kao Privremeni Putnici, isti Privremeni
Putnici kao i oni za koje ste rekli da su nas genetski napravili, ili nas stavili ovde?
O: Blizu. Oni su "Jahači" vala.
P: Da li su te grupe, koje jašu val, da li je jahanje vala deo definicije tih Privremenih
Putnika?
O: Da.
P: Da li oni vole jahati taj val?
O: Da li je vama "zabavno" živeti na Zemlji?

5.12.1994.
P: Da li su OPS individualci 6. denziteta, koje ste opisali kao Orionce, to su ista bića,
kako ja razumem, koja su genetski napravili i proizveli čovečanstvo, tačno?
O: Ne.
P: Da li su oni prvi koji su nas promjenili posle kreacije?
O: Blizu.
P: Da li su Orionci 6. denziteta znani kao Privremeni Putnici?
O: Da.
P: Dakle, imamo Privremene Putnike koji su OPD, isto kao i koji su OPS?
O: PP ( Privremeni Putnik ) je "wanderer". ( putnik, lutalica )
P: I šta je wanderer?
O: PP.

P: Pa, ideja o Wanderer-sima, prema Ra materijalu, jest ta da su bića 4. ili 5. denziteta
koja su izabrala da se vrate natrag u 3. denzitet da bi nam pomogla. Da li bi to bila ista
vrsta Wanderera?
O: 5. ili 6. denziteta.
P: Da li je F. wanderer?
O: Neodređeno.
P: Da li sam ja ili V.?
O: Neodređeno.
P: V: Šta ako osećamo da jesmo?
O: Proverite.
P: Kako?
O: Kako bi vi to osećali?
P: V: Vera, nagađam, i onako kako se osećam. Šta bi drugo moglo biti?
O: Nema odgovora, pokušajte ponovo.
P: L: Da li bi hipnoza bila rešenje?
O: Bingo! ( pogodak )
P: Ok. Sada, želela bi znati za dobrobit svih Teozofa na svetu, koji je bio izvor
informacija u knjizi "Isis Unveiled" od Helene Blavatsky?
O: Orionci OPS i OPD. 6. denzitet.
P: Dakle, njezine informacije su od obe strane? I na čitatelju je da shvati koji su koji?
O: Dobra ideja.

SStefan

4-deo

10.12.1994.
P: Pitala bih ponovo za dobrobit T. i J., što su ili koja ja bića videla D.M. u njezinoj
hipnotičkoj regresiji one druge noći?
O: Njeznu bit.
P: Da li ta bića na bilo koji način u fizičkom obliku okupiraju tela na Zemlji u
vremenu/prostoru gde smo mi sada?
O: Ne.
P: To se desilo u takozvanoj alternativnoj realnosti?
O: Još uvek.
P: Dakle, u nekoj alternativnoj realnosti, D. je Bogomoljka i jede malu decu?
O: I ti također. I svi ostali.
P: To je bit čega?
O: Njezinog bića.
P: Da li ti aspekti našeg bića dolazi na Zemlju kao deo u granici presecanja realiteta?
O: Da.
P: Da li ćemo se svi morati suočiti s tim aspektima nas samih kao drugih bića?
O: Da.
P: Ima li drugih delova nas u svim realitetima, čineći druge stvari u ovome trenutku?
O: Da.
P: I kako će uticati granica ukrštanja realiteta na to?
O: Stopit će se (ujediniti).
P: Da li trebamo proširenu hipnozu da iznesemo te aspekte nas samih i da se nosimo s
njima pomalo?
O: Desit će se nenamerno. Bit će kao termonuklearna eksplozija. Poruka sledi: Vidite
uzorak. Orion, Plejada, Arctura, Kasiopeja; proverite udaljenost od Zemlje; napredujući
lokator za val kombinovan s Zemaljskom referencom prostora/vremena. Za vas da
shvatite. Ukrštanje referenci kanalizira poruke, oslikava datume i lokaciju. Mi smo tamo
gde jesno.
P: Što mislite, vi ste tamo gde jeste?
O: Usporedite reference vremena i udaljenosti.
P: Koju knjigu trebamo da bi usporedili reference?

O: Bilo koju zvezdanu mapu i Marciniak, Arcturians Kanal, Orion literatura i nas. Mi
govorimo sa "vrha" vala, sad, gde smo mi?
P: Da li je to zagonetka?
O: Gde smo, ne odakle.
P: Vi govorite sa vrha vala? Da li vi jašete val?
O: Da.
P: Rekli ste u drugoj sesiji da ste bili 6000 milja...
O: Prozor transmisije.
P: Mi se definitivno nadamo da ćete napraviti sve od tog jasno i čisto...
O: To jest.
P: Pa, možete li nam pomoći kao jadnim bićima sa 2 zavojnice DNA da to razumemo?
O: Koliko je udaljena Kasiopeja?
P: Da li trebamo tačnu udaljenost?
O: Generalno je u redu.
P: Dakle, ako samo nađemo prosečne udaljenosti... i da li svaka od tih zvezdanih
uzoraka predstavlja glavno područje vala?
O: Svaki predstavlja lokator u vremenu/prostoru. Vi možete prosuditi brzinu i ETA
( estimated time of arrival = procenjeno vreme dolaska ) pomoću ukrštanja referenci
udaljenosti sa dobivenim datumima i ovim porukama od nas.
P: Shvatila sam! Mislili ste da ste VI Arkturijci, Pledijci, i sad ste "Kasiopejci" jer ste
"tamo gde jeste"! I vi jašete val. Da li je taj val ravna crta koja povezuje sve te
konstelacije?
O: Kružna ili ciklička ruta ( put ).
P: Dakle, ona je poput spirale?
O: Da.
P: Dakle, mi zbilja trebamo otvoriti mapu da ga možemo nacrtati?
O: Da.
P: Kad govorimo sa Oriona, mi smo "Orionci". Kad iz Plejade, mi smo "Pledijci", itd.
P: Dakle, sve te kanalizirane knjige koje ste spomenuli, dolaze od istog, jednostavnog
izvora, kroz različite kanale, kojima se oni mogu spojiti radi njihovih različitih pozicija u
prostoru/vremenu i nivoa pripreme kanala, tačno?
O: Blizu. Mi smo vam dali lokator valnog vrha. Mi smo oni od kuda govorimo.
Razumete?
P: Vi ste vrh vala?
O: Mi smo Marciniak-ovi Pledijci. Mi smo gde smo.
P: Dakle, vi niste zbilja Kasiopejci iz konstelacije Kasiopeja?
O: Mi smo Privremeni Putnici.
P: Dakle, kad val dosegne Zemlju i vi predajete signal nekome drugome tamo negde, vi
ćete predstavljeti sebe kao "Zemljani"?
O: Kad val dostigne Zemlju, mi ćemo se stopiti s vama.
P: Kad ste bili na Orionu, da li ste se stopili s Orioncima?
O: Ne na istoj frekvenciji za ukrštanje granica realiteta.
P: Koji je efekt val imao u sektoru Orion?
O: Nikakav. Već je na 4. denzitetu.
P: Od kuda potiče taj val?
O: Ne potiče.
P: Da li oduvek kruži kroz univerzum?
O: Blizu.
P: Dobro, vi jašete vrh tog vala na 6. denzitetu, tačno?
O: Da. Mi smo vi u 6. denzitetu.
P: T: Vi ste mi, što smo Laura, J.,F. i ja?
O: Da.
P: Da li ste vi naše alternativno "ja" što se širi u više denzitete?

O: Sa vaše trenutne reference i tačke u vremenu/prostoru, mi smo vi u budućnosti.
P: Mi smo vaša sudbina?
O: I obrnuto.
P: Vi niste, u bilo kojem slučaju, jedni od onih čudnih mrava ili bogomoljnih bića?
O: Da i ne.
P: Vi ste samo drugi deo nas? Vi, mi, Lizzardi, mravi, Sivi, drveće...
O: Mi smo vaše celo "ja" kao vi/mi u 6. denzitetu.
P: Dakle, ono što radimo jest, da postanemo vi? Vi ste mi?
O: Da.
P: Dakle, kad odemo u 4. denzitet i postanemo "celo" sa nama, mi ćemo vas znati
također, ubrzo?
O: Niste celo još kad ste u 4. denzitetu.
P: Ali da bi prešli u 4. denzitet...
O: Bliže.
P: Mi, svi, u ovoj sobi, bliže smo nego ostali?
O: Ne. Bliže kad ste na 4. denzitetu.
P: Kad je S. bila pod hipnozom, opisala je da je videla flotu svemirskih brodova koji
"jašu val" i to ju je uplašilo. Osećala je taj val kao zastrašujuć, invazijsku-vrstu stvari.
Da li ste to bili vi i vaš val?
O: Val je način transporta.
P: Da li je to on za mnoga bića?
O: Da.
P: Da li vi dolazite da nas okupirate?
O: Ne, sjedinimo.
P: Da li ostali dolaze s namjerom da nas okupiraju?
O: Da.
P: I kad se stopite s nama, vi ćete nas ojačati da se odupremo i odbranimo?
O: Na valu je "gužva".
P: Dakle, svi iz čitavog svemira koji su želeli deo akcije na Zemlji su na tom valu?
O: Na ukrštanju granica realiteta.

17.12.1994.
P: L: Ko je oteo E.P. i za kojeg je ona rekla da izgleda kao i mi?
O: 4. denzitet, Orion OPS.
...P: DM: Pa, neko će doći u moju kuću u utorak! L: Pa, vrlo sam zbunjena s E. Rekla si da je bio otet od strane Orionskih OPS momaka. Koji nivo bića ga otimaju?
O: Su otimali.
P: Da li je bio i otet od drugih grupa?
O: Da.
P: Kojih drugih grupa?
O: Sivih.
... P: Da li je E.P. poginuo u bitki?
O: Da.
P: Da li je oživljen od strane vanzemaljaca?
O: Da.
P: Ko ga je oživeo?
O: Orion OPS.
... P: Pa, u drugoj sesiji rekli ste nam da je većina što je E.P. govorio, da je dezinformacija dizajnirana da se uvuku ljudi, tačno?
O: Da.
P: I koji je izvor tih dezinformacija?
O: Orion OPS.

23.12.1994.
P: Dakle kada osoba doživi VR otmicu, to je virtualno realno u smislu da se to dogodi
njima na nekom nivou, ili nekim njihovim delovima?
O: Ona je realna.
P: Ali, njihovo fizičko telo nije bilo oteto i nije išlo nikuda?
O: Original nije.
P: Pa, to je intrigantno. D: Da li je to kao... L: Govori o replikaciji duše...
O: Zamislite fotokopiranje, sličan koncept.
P: Fotokopija? Dakle, pola E.-inih otmica su otmice virtualnih realiteta...
O: Da.
P: Ko ga je oteo, znam da sam to pre pitala, ali želim nešto razjasniti...
O: Orion OPS-ovci.
P: I na kojem su denzitetu ti otimači koji su ga oteli?
O: 4. nivo.
P: Dakle, Orion OPS grupa 4. denziteta su oteli E.P. Kako oni izgledaju?
O: Oni menjaju izgled.
P: Pa, da izgledaju kako? On je percipirao...
O: Šta god oteti percipira.
P: Pa, on mi je rekao da su bili prekrasni. D: Njegov otac je jedan od njih, rekao je.
Prekrasni ljudi, na način na koji ih je video, mislio je iz srca... ne kao fizička lepota... L:
Da li ih je video kao fizički prekrasne?
O: To je subjektivno.
P: I, budući da ste rekli da menjaju izgled, u njihovom prirodnom stanju, pre nego što
se "preurede", kako izgledaju?
O: Prirodan izgled je varijabilan.
P: Da li su roboti?
O: Neki.
P: Kako izgledaju roboti?
O: Sivi.
P: Dobro, kako ostali izgledaju? D: Da li su oni roboti visine 12 stopa... L: Dobijam
osećaj da ne žele odgovoriti na to pitanje...
O: Razmišljanje 3. denziteta.
P: Ispričavam se. Nagađam da želite da naučimo ovu vežbu, to je?
O: Pogledajte ponovo materijal.
P: Kako OPS Orionci 4. denziteta izgledaju? Znam da odgovor je... da li su oni Lizziji?
O: Neki.
P: Pa, E.P. je izvučen od strane Lizzarda i Sivih i oni su se preuredili i izgledali prijatni
prema njemu, tačno?
O: Laura, 3 i 4 nisu u skladu.
P: Ima li Lizzija na 3. nivou?
O: Svi ti su na 4., koji ponekad putuju u 3. Zakoni 3. denziteta su totalno drugačiji u 4.
denzitetu, niste li to već dosad shvatili?

28.12.1994.
P: Pa, dobro. Da ste bili Lizziji i da sam pitala, nebi li odgovor bio da ste Kasiopejci da
bi nas zavarali?
O: Oni to nebi.
P: Pa, nisu li oni rekli E.P. da su Pledijci?
O: Ne Lizziji.
P: Ok, ko je rekao E.P. da su Pledijci?
O: OPS Orion.
P: Pa, da ste bili OPS Orionci i da smo pitali ko ste, nebi li rekli da ste Kasiopejci?
O: Ne. Pledijci. To je "u modi", zato i varljivo.

... P: V: Pa, da pitam... da li je ovo jedina vrsta u univerzumu koja studira taj koncept
psihologije? Ima li psihologa u Orionu, ima li psihologa na Kasiopeji?
O: Prirodni koncept.
P: Šta ste pod tim mislili da je to prirodni koncept? V: Mislim, mislim... L: Da li
razumeš šta su rekli? V: Ne, ali da li smo mi jedini misaona, intelektualna, vrsta ljudi
koji... L: Ne mislim da je to ono što žele reći. V: Pa, ne mogu sad shvatiti to. Znajte,
sedim ovde i pokušavam složiti stvari u reči i to je toliko teško...
O: Proširi svoj um.
P: Pokušavam. L: Kojim načinom?
O: Manje predrasuda.
P: Ali ti nikad nisi razmišljala da bi to mogli nazvati predrasudom, zar ne? V: Predrasude
o čemu? Ne mislim da su govorili o crncima i belcima... L: Znam, ali druge vrste...
O: Univerzum je jedna beskonačna iluzija.

31.12.1994.
P: F: Imaš li često zvonjenje u uvu? M: Da. L: Jedno uvo više nego drugo? M: Da. To je
neka vrst tona. T: U zadnjoj sesiji kad sam ja bio ovde dali ste nam informacije kako da
izračunamo kad će val stići na Zemlju. Bio sam u mogućnosti nacrtati dve od četiri
udaljenosti, ali dve su bile konstelacije. Ne mogu nacrtati te udaljenosti.
O: Proveri treću između najudaljenije zvezde u Kasiopeji i srednje zvezde "sa
obručem" u Orionu, najbližoj zvezdi u Lavu. Dobrodošao M. za ploču.

7.1.1995.
P: L: Ali još uvek, ima li OPS doživljaja u 6. denzitetu, kao npr. Orionci 6. denziteta?
O: To su samo refleksije individualaca, ne sjedinjenih entiteta. Te refleksije egzistiraju
radi balansa. One nisu čitavi entiteti, samo misaone forme.
P: Da li su ta bića 6. denziteta ono što Biblija opisuje kao "okupljanje" anđela u priči Joba gdje "Lucifer" dolazi i Gospodar...
O: Da.
P: Dakle, tu su OPS i OPD na 6. denzitetu koji su u balansu? I oni su samo tamo, oni
egzistiraju?
O: Refleksija za balans.
P: Ima li bilo kakve hijerarhije vezano uz to? Da li ta bića dođu preko neke vrste
"Velikog Koncila" i rade planove i diskutuju o stvarima, i rade odluke i izvršavaju ih?
O: Ne.
P: Pa, kako se stvari dešavaju? Da li se jednostavno dese kao prirodna interakcija stvari i energija?
O: Da.

14.1.1995.
P: Da li osoba nosi unutar svojeg duševnog profila pamćenja svakog i najmanjeg
događaja, incidenta ili dešavanja što joj se desilo kroz sve realitete njezinog
proživljavanja?
O: Pamćenja su utisnuti "prošlošću, sadašnjosti i budućnosti".
P: Dakle, ako je utisnuto tu.. J: "Mi smo vi u budućnosti!" L: Tačno, dakle ako je utisak
tu, i nema vanjskih sila uključujući Lizzije ili Orionce, može..
O: Vi se možete setiti nas.
P: Zaključak na koji pokušavam doći jest da, na nekom nivou, sve što nam se desi, da
tome možemo pristupiti, tačno?
O: Da.
P: I netačno je reći da bilo koje drugo biće može doći i izbrisati neki deo naših
doživljenja i zameniti ga sa svojim, bilo kojim načinom, oblikom, formom ili trikom?
O: Glupost!

4.3.1995.
O: Vi jedino razmišljate kao OPS 4. nivoa.
P: Ahhh! Ono o čemu je SV govorila, trebamo pitati o dobrim momcima.
O: Oni su jedini koji vam mogu pomoći da se odbranite od napada iz 4. nivoa!!!! Mi vam
dajemo informacije koje su neprocenjive vrednosti u prirodi, ali zapamtite mi smo 6.
nivo OPD, bića svetla, i na ovom nivou denziteta jednostavno nema mešanja u
slobodnu volju bez obzira kako to bilo štetno za vas!!!
P: T: OPD bića 4. denziteta mogu stvarno pomoći na doslovan način! Mi smo znali da
postoje 2 strane, ali nismo nikada pitali. Mi smo se koncentrisali na Lizzarde. S: Pa da!
Tu su 16 grupa na obe strane, i niko nikad nije pitao... J: I koncentrisajući se na
Lizzarde, mi smo ih hranili jeb... energijom. F: Njihovom vražjom energijom. J:
Njihovom vržjom energijom. T: Tom PROKLETOM energijom! Koja su ta OPD bića 4.
denziteta koje trebamo kontaktirati? Očito trebamo porazgovarati s njima jer nam oni
mogu i reći. "Mi" u 6. denzitetu ne možemo.
O: Orion Federacija.
P: L: I ko su članovi Orionske Federacije?
O: Ne još.
P: Zašto nam ne možete reći? T: Orion Federacija je u 4. denzitetu?
O: Vi ste nas pitali da vas zaštitimo, važno je za vas da razumete da smo mi iznad toga!
P: L: Mi to razumemo. J: Ja to razumem. T: Mi razumemo da vi, u 6. denzitetu, ne
možete se mešati u slobodnu volju na niti jednoj strani. Ali, Orionska Federacija...
O: Prvo, nekorektne misaone forme koje su postale neosnovane, moraju biti pročišćene
pre nego možete ići na iduću temu.
P: J: To je kao što se i D. mora pročistiti pre nego se može natrag vratiti u ovu grupu,
mora se rešiti svojih nekorektnih misaonih formi. Mi imamo nekorektne misaone forme
koje također moraju biti maknute. L: Šta su one, Frank? F: Ne pitaj mene. Pitaj njih. J:
Pa, to nam neće reći. T: Zašto ne? Da pitamo. F: Pa da, ako nam neće reći, to će i kazati. T: Šta su nekorektne misaone forme?
O: Da mi štitimo.
P: Pa, rekli ste da znanje štiti. Vi dajete znanje. J: Ne, ne. T: Ne?
O: Indirektno.
P: J: Oni nam ne daju baš, oni nam pomažu da ga izvučemo iz sebe.
O: Mi omogućavamo neprocjenjive informacije koje postaju znanje, ali vi ste pod
napadom, zato, vi bi možda mogli iskoristiti neku direktnu moć iz istog denziteta od
kuda i dolazi napad.
P: F: Ali dok nemate totalno znanje... L: Vi nemate tu vrstu moći o kojoj smo pričali da
nam treba. F: Tačno. Mi ćemo trebati 500000 stranica transkripti da bi imali takvu vrstu
znanja, da bi došli na taj nivo. L: Dobro, koji je broj telefona od Orion Federacije? S:
Laura! T: To je ono što sam hteo pitati. ( smeh ) L: Kako ćemo se njima pridružiti?
O: Otkačite se! ( kanite se toga )
P: T: Uh, uh! L: Oni su zauzeti? T: Primaju mnogo poziva. L: Dobro momci, šta ovde
moramo učiniti?
O: Pronađite "Nordijce". Oni su na Zemlji, nastupaju kao ljudi.
P: T: Oni su 4. denzitet. Mislio sam da oni...
O: Da.
P: Mislio sam da oni iz 4. denziteta ne mogu držati frekvenciju toliko dugo i da zato
Lizzardi imaju toliko nevolja s time. J: Oni su OPS.
O: Ne OPD!
P: T: Vrlo dobro, JR, pogodila si baš kao što su rekli. OPS ne mogu ostati, samo OPD.
O: Da.
P: Dakle, trebamo naći Nordijce, da li znamo kojeg?
O: Videli ste ih na sastancima i slično.

... P: L: Kako Zemlja izgleda u 4. denzitetu?
O: Nevidljiva.
P: J: Huh? L: Kako mislite, nevidljiva?
O: Jedino vidljiva kod zahteva. Varijabilnost fizikalnosti.
P: L: Dobro, da li to znači da je Lizzijima i Orioncima Zemlja nevidljiva?
O: Kad ne misle na nju.
P: J: Mislite da kad ne misle na nju, ona ne postoji? Oni se moraju fokusirati na nju da bi postala vidljiva?
O: Blizu.
P: T: Ali, jednom ste nam rekli da je svako u 4. denzitetu u mogućnosti da nas vidi.
O: Da.
P: J: Nas, ne Zemlju. T: Na čemu nas oni vide?
O: Mogu vas videti kad to izaberu.

10.6.1995.
... P: L: Pa, moja ideja je ta da OPD individua nebi bio neko ko je rođen na normalan
način jer bi tu bio prevelik rizik te osobe da se izgubi u iluziji. Zato, mislim da bi OPD
biće bio neko ko je imao, možda, neku misteriju vezano uz svoju prošlost; ili neku... J:
Kako bi mi čak i mogli znati to a da ne stojimo tamo gde su rođeni ili nisu... T: Morat
ćemo razmotriti šta bi trebali posmatrati... L: Pa, možda bi oni bili neko ko nebi pričao
o svom detinjstvu? T: Čak ni to... kao kod grupe ili prolaznih poznanstva mi bi trebali
biti svesni kako oni deluju. Kako govore. Koju vrstu sažaljenja oni pokazuju... J: Koju
vrstu osećaja imate kod njih... T: Da, to nebi bila toliko fizička stvar, nego svest...
veza, povezanost. L: Ali, u drugu ruku, stvar s osećajima koje negativni entiteti mogu
krivotvoriti ili kontrolisati tvoje osećaje i mogli bi inducirati negativne osećaje kad ste u prisutnosti pozitivne individue, da vas skrene s puta. To bi bio deo njihovog procesa
obmane, zar ne? Mislim, mi sve to znamo... J: Bilo je takvih slučaja... T: Ali to je nešto
što moramo naučiti... to je deo procesa učenja. L: Dakle, ne možemo reći da ćemo ih
samo osetiti... T: S kime ste imali veze zadnjih 6 meseci, ko je davao, brinuo se o
davanju, nudio stvari, išao s mesta na mesto...da bi... L: Pa, samo članovi ove grupe
zasad kako mogu videti, i to je ograničeno na mnoge načine... J: Pa da, istina... T: Pa,
možda je netko od nas to biće. Možda je jedan od nas biće 4. denziteta. L: Pa, ne misliš li da bi to onda znali? J: Ne... T: Ne baš. Ne ako je neko od nas biće 4. denziteta koje je
odlučilo da još nije vreme da se o tome priča. J: Čak bi mogao i biti... T: Mi trebamo...
J: Oni nisu svesni toga još? T: Oni su svesni... zapamtite, Kasiopejci su nam rekli da su
oni svesni nas... oni već znaju za nas kao grupu... znaju šta radimo. Možda ne svi od
njih, ali oni s kojima trebamo pričati ili koje trebamo, već znaju za nas. L: Pa, u načelu,
moram reći da većina ljudi s kojima sam bila u interakciji u zadnjih godinu-dve, da su
bili doživljeni posle druge... J: Čisti OPS... L: Pa da. Mislim, bilo je to kao stvar koju
sam naučila i... T: Ko je od tih ljudi ponudio da učini nešto za tebe umesto da ti nešto
uzme? Mi sad tu ne tražimo mnogo bića. Mi možda tražimo jedno ili dvoje od čitave
gomile i koji će biti tu da nam asistiraju. Ili, kojima bi mogli otići za pomoć... L: ne
mogu spomenuti nikoga izvan grupe. Mislim, bilo je ljudi koji su ponudili ovo ili ono, ali
cene koje su mi davali, bile su malo previsoke, ili sam pronalazila da mi nisu govorili
istinu... J: Pa, onda, to je očito... L: Pretpostavljam da su ljudi i mislili ono što su rekli
i ... T: Da pitam pitanje... da li sva bića 4. denziteta koja su sada ovde na planeti u ovo
vreme, znaju da su oni bića 4. denziteta? Da li su svesni onoga šta su i ko su?
O: Pa, to je interesantno pitanje jer vodi do drugog pitanja: Da li su sva OPD bića 4.
denziteta iste prirode, fizičke, psihičke, duhovne, itd.?
P: J: Drugim rečima, tu je veza?
O: Ne, nije stvar u tome. Stvar je u: Da li su svi od njih iste orijentacije? Ili da li je
moguće da su oni različitih orijentacija?
P: T: Orijentacija... kako to?

O: Fizičke prirode, duhovne prirode, psihičke prirode, svesti o sebi i denziteta?
P: To mi je na vrhu jezika i morao bih reći da ne, oni bi trebali biti različiti jer su to sve
različita bića s kojima bi mogli početi. L: Dakle, oni bi mogli biti niski i crni, visoki i
plavi... J: Mislim da fizički izgled nema ništa s time... T: Jedna od stvari koju sam uvek
osećao jest ta da kad smo imali posla s ovim, u ovakvom slučaju, je ta da su nam rekli
da bi trebao izgledati kao Orionac... L: Nordijski tip... J: Ne, mi smo rekli Nordijski... T:
Kad govorite o Orioncima u krugovima New-Agera i Ufologa, oni automatski pomisle
na Nordijski tip...
Arijevca, plavookog plavušana. Ali tako nužno ne izgledaju Orionci... to bi bila jedna od manifestacija. Oni svi neće izgledati isto... neće izgledati kao Semjase iz Pledijaca... neće izgledati kao Fabio, ili neko drugi jer oni se žele umešati u ljudsko društvo na celoj planeti... ne mogu svi biti slični. Mislim da oni nebi trebali svi izgledati isto po prirodi, ali bi također trebali biti različitih starosti da se uklope tamo gde bi se trebali uklopiti. Drugim rečima, oni bi mogli biti 95 godina stari ili izgledati kao 95-godišnjak, ako tako trebaju izgledati tamo... da saznaju ko su. Da li sam blizu ideji ovde?
O: Sada, smisao našeg odgovora malo pre bio je da vas napravimo svesnim o vašim
alatima za otkrivanje koje posedujete da bi otkrili odgovore ili odgovor na vaše pitanje u
vezi svesti i identifikacije OPD bića 4. denziteta u vašem okruženju, ili takve
mogućnosti. I, mi smo posmatrali i videli da ste napravili jedan mali pomak u napretku
prema tome. Ipak, jedan problem koji je proizašao, jest, da ste se sad rasejali ili podelili
u dve odstupajuće misaone forme na istu temu. Predlažemo da se preorentišete da bi se na vaša pitanja, ciljeve ili objektivnosti moglo odgovoriti jednim te istim.
P: T: Dobro. J: Pa, mi smo počeli pitati da li su svi od njih svesni stanja i tada samo
otišli na to kako izgledaju i kako bi ih mogli prepoznati... T: Pa, fizički, verujem da bi
oni različito izgledali po potrebi prikazivanja. ne mogu biti svi isti. SV: Da li bi oni bili
svesni da su bića 4. denziteta? J: Pa da, to je, to je... T: Svest, Kasiopejci su istakli da
svesti mogu biti na različitim nivoima.
O: Možda na različitim nivoima, ali, što je važnije, orijentacija OPD bića 4. denziteta
može biti različite prirode.
P: L: Mislite, orijentacija ne u smislu OPS nasuprot OPD, već kakve vrste?
O: Prirode pshihičke, fizičke, duhovne mogućnosti ili svesti.
P: Dakle, orijentacija znači kao da oni mogu biti Baptist... T: Musliman, katolik...
O: Netačno...
P: T: Spiritualni nivo znanja... oni mogu biti vrlo spiritualni ili ne moraju opšte to biti...
O: Ne. Vi ste na krivom putu...
P: L: Šta ste mislili pod orijentacijom?
O: Priroda bića, fizička, spiritualna, psihička...
P: J: Oni ne moraju biti ljudi?
O: To je jedna mogućnost. Ali, tu ima i mnogo drugih. I, što se tiče teme, ili definicije
ticanja teme, može biti referenca urštanja. Na primer, niste li čuli za popularnu knjigu
od pojedinca istaknutog kao Ruth Montgomery, znanu kao "Stranci među nama"?
P: T: Da.
O: I šta to delo opisuje?
P: L: Nije li to ono o "Walk-In"-ima? ( ušetati, prim. prev. ) J: Upravo sam htela pitati o
walk-insima. SV: Ne, to je drugačije. T: Ne, nije to o walk-insima. SV: To je o
vanzemaljcima koji su ovde, i žive među nama... to može biti mesar, činovnik... Čitala
sam o tome davno... T: Ima nekoliko serija; ona ima 5 ili 6 knjiga.
O: Vi ste pomešali napisana djela.
P: L: Koje je od njih?
O: Stranci među nama se odnosi na fenomen koje je Ruth Montgomery identifikovao kao "Walk-in".
P: Ali rekli ste u prošlim sesijama da se to retko dešava.
O: Retko je relativno.

P: SV: Ruth Montgomery je također rekao da ponekad walk-in ne shvaća ko je ili što je.
O: Retko također može biti prolazno po prirodi.
P: J: Mislite, ušeće i išeće ( walk-in - walk-back out ) opet?
O: Ne. Frekvencija nije nužno statička u odnosu na vremensku liniju, kao što vi merite
vreme.
P: T: Nisam napravio baš puno istraživanja o walk-insima, šta je definicija walk-ina?
O: Walk-in, kao što je opisao Ruth Montgomery, je duša koja je izabrala da preuzme
telo koje je bilo napušteno od strane druge duše koja ga je izabrala, na nekom stupnju
svesti, da ga napusti iz raznih razloga. Na taj način, entitet višeg nivoa može ući u telo
koje je prethodno okupirao entitet nižeg nivoa, u obliku duše, takoreći.
P: Duša 4. nivoa može onda ući u telo 3. nivoa?
O: Ili možda duša 4. nivoa... zapamtite, kao što smo vam već pre opisali, nivoi od 1-4,
da se bolje izrazimo nivoi denziteta od 1 do 4, svi sudeluju u recikliranju kratkog ciklusa
vala, ili, kao što vi to zovete, reinkarnacije. Jer, svaki pojedini nivo denziteta ima spoj
duše i tela, kao što su progresivna životna iskustva. Svaki od tih nivoa denziteta
uključuje pomak na 5. nivo denziteta radi kontemplacije za vreme procesa kruženja.
Nivo 6 je prvi nivo gde nije potreban kratki ciklus kruženja, jer tu nema više fizičke
orijentacije. zato, svi nivoi 1-4 imaju duševnu refleksiju fizičkog tela svo vreme kad
su u fizičkom stanju. I zato, reinkarnacije različitih tipova, su na različitim tačkama u
kratkovalnom ciklusu uvek moguće, i u stvari, vrlo verovatne. Da li razumete?
P: Nekako. To je puno za probaviti. J: Dakle, fizikalnost je umješana u nivoe 1-4 zbog
kratkovalnog kruženja i reciklaže. L: dakle, to znači da se biće 4. denziteta može
reciklirati kroz 5. denzitet u telo 3. denziteta?
O: To je jedna metoda koja se može koristiti, da.
P: Može li također biti i da oni mogu doći direktno iz 4. denziteta u telo 3. denziteta,
kao samo jedna od opcija?
O: Da.
P: T: Kao Walk-in. L: I također se može smatrati walk-inom?
O: To je tačno.
P: T: Skrenut ću malo s onoga o čemu diskutujemo ovde... šta se dešava duši koja je u
telu koje preuzme walk-in? Gde ona ide?
O: Najčešće u 5. denzitet radi recikliranja i kontemplacije.
P: I onda se vraća?
O: Vraća, da.
P: L: Dakle, drugim rečima, bilo bi korisno da pribavimo tu knjigu, ponovo je proučimo
da bi mogli zaključiti... da li savetujete to?
O: To je, naravno, na vama.
P: Ne možemo ga držati u neizvesnosti više... T: Da bude svestan bića 4. denziteta...
O: To je stavljanje subjekta pod fizički stres, u najvećem broju slučajeva.
P: Može li bilo ko od nas biti hipnotizovan pod tim okolnostima da bi nas mogli koristiti
kao nosač ( vozilo, prim. prev. )?
O: To je naravno moguće, ali ima različitih stupnjeva težine zavisno o individui koja se
koristi.

9.9.1995.
P: Ima li neka rasa bića koja manipulišu ili koriste Lizzard bića?
O: Možete li objasniti?
P: Da li su Lizzard bića agenti za neku drugu grupu?
O: Pa to je jednostavnije pitanje. Ali, tu ima nivoa autoriteta u 4. denzitetu OPS okoline.
I oni su određeni prema intelektualnom i fizičkom moći, kao i uvek, u OPS-u.
"Piramidalni" kako bi vi to zvali. Dakle, možemo reći da su na dnu oni koji zovete Siva
bića, u sredini su oni koje zovete Lizzard bića, a iznad su drugi s kojima baš i niste
upoznati.

P: Ko su oni?
O: Najčešće znani kao, naravno, OPS Orionci.
P: Kako oni izgledaju?
O: Oni su, u stvari, humanoidne strukture, liče na velika ljudska bića.
P: I mi ih ne viđamo tako često?
O: Pa naravno da dosad već znate, da oni koji su najčešće viđeni na nivou 3. denziteta,
da su Siva bića. Svi ostali su manje često viđeni.
P: Dobro, koja je njihova svrha u svim tim aktivnostima otmica?
O: Zahtevamo da pitate što specifičnija pitanja koliko god možete u tom području tema.
P: Da li ti OPS Orionci ikad sudeluju u otmicama?
O: Otmice su primarno počinjene od Sivih. Pa ipak, i drugi mogu i jesu u stvari otimali.
Ali kad se to desi, priroda otmice je drugačija.
P: Ima li pozitivnih vanzemaljaca iz područja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim
bićima trenutno?
O: Pa sad! Prvo, važno vam je znati koristiti naziv: Vanzemaljac, što je naravno, jedan
od najčešće tačnih izraza korištenih na vašem nivou, ali to NIJE Vanzemaljac u odnosu
Zemlje ( Extra-Terrestrial, prim. prev. ). I oni na površini vaše Zemaljske okoline koji se
smatraju superiornom vrstom, ili sami u svemiru, ili jedinim u svemiru, su ekstremno
smešni. To je poput toga da mikrob na zrnu peska gleda na sebe kao na jedinu životnu
formu na plaži. Zar ne? Sad, kad pitate ima li bića u okolini Siriusa, to bi bilo nešto
poput tog istog mikroba, lociranog na zrnu peska na plaži, koja je naravno, samo jedna
od plaža lociranih na površini Zemlje, i posle svega, pitanje ima li u stvari nekog života
lociranog u blizini ove školjke...
P: Ali pitala sam ima li kojih koji su u vezi sa Zemljom...
O: I mi odgovaramo na to pitanje. Odlučili smo da ovu mogućnost da stavimo neke
stvari u jači fokus za vas, i nadamo se da će te poruke čuti i drugi, a ne samo vi. Dok VI Zato ćemo vam dati ove informacije. Sad da odgovorimo na vaše pitanje: "Ima li
pozitivnih vanzemaljaca iz područja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bićima
trenutno?". To je teško za odgovoriti jer neznamo kako definisati "područje Siriusa". Ali
ako mislite unutar svetlosne godine ili toliko otprilike od Siriusa, kao što vi merite
udaljenosti, onda mi možemo reći da nema takvih bića u tom području koja su 3.
denziteta. Ali to ostavlja otvorenim od 4. do 6. denziteta. Dakle, vidite, kao što već znate, ali mi želimo to učvrstiti, tu ima toliko toga za sagledati da je smešno kad ti oko vas spominju izvesna područja ili zvezdane sisteme i tvrde da su ta i ta bića od tamo i tamo, ili bilo kuda, i da je njihov cilj taj i taj, ili neki drugi. Jer da vi znate PRAVU prirodu
univezuma, SVE od univerzuma, sve od mogućih realiteta, vi bi također i znali to da su
bilo koja, i sve stvari - moguće, i da u stvari POSTOJE! Vi NE ZABORAVITE to.
P: Dakle, drugim rečima, ti ljudi su u pravu?
O: Svi od tih ljudi su u pravu i svi od tih ljudi su u krivu. Jer je glupo upreti u neki
sektor na nebu, i pripisati neko područje kao "dom" ovih ili onih.
P: Ali šta ako je to, stvarno, slučaj? Orionci žive u nekom zvezdanom sistemu u Orionu,
tačno?
O: A i vi.
P: Pa, mi ne živimo tamo sada!
O: To nije bit. Ako ste ovde ostali u vašem 3. denzitetu i vidite vašu zvezdu, koju znate
kao Sunce, iz druge tačke u galaksiji, ono bi se pojavilo kao deo Orionskog sistema. Zar
nebi?
P: Verovatno.
O: Pa, sad možda počinjete razumeti o čemu mi pričamo??? Na nečijem nivou i u
nečijem smislu.
P: Pa kako su ta bića došla ovamo i prešla toliko prostrana područja u svemiru?

O: Kao što smo vam rekli, tu su 7 nivoa denziteta koja uključuju, između ostalih stvari,
ne samo stanje bića kao fizičko, spiritualno i eterično i materijalno, već također, važnije,
stanje svesti. Vidite, stanje svesti je ključni element svim egzistencijama u kreaciji. Vi
ste nesumnjivo zapamtili da smo vam rekli da je to sve, posle svega, velika iluzija, zar
ne? Dakle, zato ako je to sve velika iluzija, šta je važnije, fizička struktura ili stanje
svesti???
P: Stanje svesti?
O: Upravo tako. Sad, kad idemo mernim sistemom, koji je naravno, bio lepo
formulisan da bi ga vi mogli razumeti, stupnjevima denziteta od 1 do 7, ključni
koncept, naravno, stanje je svesti. Svi putevi kroz njih. Dakle, jednom kad se uzdignete
do višeg stupnja svesti, takve stvari kao što je fizička limitacija, ispari. I kad to ispari,
prostrane distance, kao što ih vi opažate, postanu neegzistirajuće. Dakle, samo to što
niste u mogućnosti videti i razumeti nema nikakve veze s time što je moguće ili nije.
Osim unutar vašeg vlastitog nivoa denziteta. I to je ono što skoro nitko na vašem
trenutnom nivou denziteta nije u mogućnosti to razumeti. Ako vi to možete razumeti i
preneti im, vi ćete omogućiti najveću pomoć koju je vaša vrsta ikad videla. Razmislite
o tome trenutak. Neka se to procedi u vašu svest. Analizirajte je. Razdelite je.
Pogledajte to sve pažljivo i onda ponovno sastavite zajedno opet.
P: Šta je to što ograničava našu svest?
O: Vaša okolina. I to je okolina koju ste izabrali. Pomoću vašeg nivoa u progresu. I to je
ono što ograničava sve. Kao što idete prema višim nivoima denziteta, ograničenja se
miču.
P: Šta kreira ovu okolinu ograničenja?
O: To je velika iluzija koja je tu iz razloga učenja.
P: I ko je postavio tu iluziju na mesto?
O: Kreator koji je također Kreiran. Što ste također i vi i mi svi skupa. Kao što smo vam
rekli, mi smo vi i obrnuto. I tako je i sve ostalo.
P: Da li je ključ da je to sve iluzija?
O: U osnovi, da.
P: Dakle, u osnovi...
O: Kao što smo vam rekli pre, ako ćete biti strpljivi samo na trenutak, univerzum je
samo škola. I škola je tu da bi svi učili. Zato i sve postoji. Tu nema drugog razloga. Sad,
ako samo vi razumete istinsku dubinu te tvrdnje, vi ćete početi gledati i doživljavati za
vas, sve nivoe denziteta koji su mogući za doživeti i iskusiti, sve dimenzije koje ste u
mogućnosti doživeti, svu svest. Kad individua razume tu tvrdnju u njenoj najvećoj
mogućoj dubini, ta individua postaje prosvetljena. I naravno da ste čuli za to. I u jednom
momentu, koji traje večno, ta individua zna apsolutno sve što je tu za saznati.
P: Dakle, vi kažete da je put k prosvećivanju znanje, a ne ljubav?
O: To je tačno.

SStefan

5-deo

16.9.1995.
... P: Od kuda potiču Hebreji?
O: Genetska konstrukcija.
P: Ko je napravio tu genetsku konstrukciju?
O: Pogodite.
P: Atlantiđani?
O: Nije tako jednostavno.
P: Lizzardi?
O: A da probate s zajedničkim naporom?
P: RC: Sirijci i Pledijci?
O: Hladnije.
P: L: Orionska Unija?

O: Dobro, ali uključite L.K. ( C.O.C., prim. prev. ). Kako neko zadržava pratioca 2.
denziteta?
P: Lancem? Lanac komande - LK ( Chain of Command )? Ima li tamo nekog doslovce
nastanjenog planeta u Plejadama?
O: Da.
P: RC: A u Siriusu?
O: Da.

24.9.1995.
P: Dakle, tu ima jedna interesantna povezanost! RC: Da li to znači "ratnička rasa"?
O: Ako vi to preferirate! Mi smo zatvorili pripadnost sa "Severni ljudi". Zašto? Jer smo
mi bili u normalnom, direktnom kontaktu s njima na Kanteku, pre nego što su bili
"dignuti" na Zemlju od strane Orionskih OPS-a.
P: L: Ako ste bili u direktnom kontaktu s njima, što su oni bili u dosluhu sa Orionskom
OPS grupom?
O: Ko kaže da su bili u "dosluhu"?
P: Nisu li oni bili spašeni od strane Orion OPS-a?
O: Jesu. Ali neko ne treba biti u "dosluhu" da bi bio spašen!!!
P: Pa, ako su Orionski OPS-i dovezli Kelte ovde, morali su ih spasiti iz njihovih
vlastitih razloga. Da li sam u pravu?
O: U osnovi, ali ovde leži razlog zašto trebaš ponovo proučavati. Vidite, imate neke
praznine u vašoj bazi znanja koje su uzrokovane kanaliziranjem, apsorpcijom i
analiziranjem informacija bez redosleda kako smo vam ih dali i sve ste ih pomešali
skupa!
P: Dobro, šta je moj problem?
O: Ti to činiš zaista krasno, draga moja, ali to je teško za tebe da zadržiš na ovaj način,
jer tvoj prirodni nagon za istinom čini te nestrpljivom i zato nastojiš popuniti te praznine
s jednostavnim rezoniranjem i pretpostavkama. Dok su one često tačne, one mogu težiti
da istrčavaš ispred sebe ( svojih mogućnosti ).
P: Dobro, pitanje br. jedan: Da li je Kvorum sastavljen od ljudi koji su bili alhemičari, i
koji su ubrzo imali supstancu nazvanu "eliksir života" i koju David Hudson zove
"monoatomsko zlato"?
O: I još mnogo, mnogo toga više! Monoatomsko zlato je samo jedna manje važna stvar
ovde. Zašto biti odveden na stranu radi fokusiranja samo na to? To bi bilo kao i
fokusiranje na činjenicu da "Batman" može leteti! Da li je to jedina važna stvar koju
"Batman" čini u celoj priči? Da li je?
P: Naravno da nije! R: Batman se bori protiv kriminala!
O: Ono što smo mislili je to da je alhemija samo jedan manje važan deo slagalice.
P: L: Dobro, razumem. Ali razumevanje alhemijske veze i njenog potencijala za
Produženjem života i otvaranje izvesnih sposobnosti, čini je verovatnijom da se njome
grupa, koja je bila prisutna, stalno i konstantno bavila hiljadama godina na Zemlji.
O: Oni nisu jedini!
P: Oh! Znala sam da otvaram novu kanticu sa crvima!
O: Da pođemo u korene.
P: Što je koren?
O: Šta ili ko je vas napravio?
P: RC: Kreator. L: Primarni Kreator.
O: Kako? I ko je Primarni Kreator?
P: Sve, nagađam.
O: Vi ste "Primarni Kreator".
P: Pa, znamo da smo mi... RC: Mi jesmo kreatori, ali nismo Primarni Kreator...
O: Primarni Kreator se manifestuje U VAMA.
P: Dobro, dakle u korenima je Primarni Kreator.

O: Ali... ko je sekundarni?
P: RC: Sinovi Boga? Elohim?
O: Ko je to? Zapamtite, vaše razne legende su "viđene kroz zavesu" ( veo ).
P: L: Dobro, sekundarni kreatori su oni koji su bili direktno u interakciji s nama?
O: Dobro.
P: Da li je to izvor stimulacije da se otkrije znanje?
O: Pojednostavljeno, ali, da idemo korak po korak.
P: RC: Dobro, vratimo se natrag na Kelte, da li su Pledijci bili sekundarni kreatori koji su
napravili Kelte?
O: Ponovno pogledajte ono što smo upravo rekli!
P: L: Rekli su da su to bili Orionci. Da li su Orionci ti sekundarni kreatori? RC: Pa,
pročitao sam da su to bili Pledijci. I Hebreji su originalno bili Hoovidsi koji su stigli sa
Siriusa...
O: Evo jednog šoka za vas... jednog dana, u 4. denzitetu, to će biti misija vaših potomaka
da prenesu tradiciju i zadatak sejanja svemira u 3. denzitetu, jednom kada ćete imati
adekvatno znanje!!!
P: L: Ako su OPS-i Oriona doneli Kelte ovamo, da li su Kelti, dok su živeli na
Kanteku, bili ovakvi kakvi su i sada?
O: Bili su svetliji u izgledu.
P: U nekim drugim prilikama, rekli ste nam da su Semiti bili ostaci Atlantiđana i da nisu
bili baš slični...
O: Ooohaj!!! Čekajte malo, ne trčite pred rudu. Idemo po redu. Ono što je RC rekao, nije
potpuno tačno. Zapamtite, tu ima mnogo dezinformacija koje treba ispleviti ( odstraniti
korov ).
P: RC: Šta sam rekao da nije bilo tačno?
O: U ovom delu vašeg univerzuma 3. i 4. denziteta, specijalno u vašoj "galaksiji" je
regija znana kao Orion koja je jedan i jedini dom bića ljudske vrste... razmislite o tome!
Bazni dom, ne sunčani lokator. Ono što bi najviše trebali ponovo pregledati je tačan
profil "vanzemaljskih" podataka.
P: Mislio sam da ljudi potiču na Lyra-i i onda se dogodio rat tamo i da su onda završili
na Orionu.
O: Lyra nije naseljena. Bilo je domova na svakakvim mestima, ali neki su bili/jesu
privremeni, a neki nisu. Obratite pažnju na Orion! To je vaš drevni dom i vaša
eventualna destinacija ( odredište ). Evo apsolutno tačnog profila Oriona: to je
najnaseljenija regija vaše Mlečne Staze, galaksije! To je regija koja se proteže kroz
prostor 3. i 4. denziteta toliko veliki koliko je velika udaljenost između vaše lokacije i
nje. Tamo su 3444 naseljena "sveta" u toj regiji. Neki su planete kao što ih vi znate.
Neki su veštački konstruisani planetoidi. Neki su plutajući svemirski tegljači. A neki su
"sateliti". Tamo su primarni domovi, putujuće stanice i inkubatorske laboratorije, svi u
2.,3. i 4. denzitetu. Tamo su nadzorne zone u 5. i 6. denzitetu. Otprilike jedna polovina je
OPD i druga polovina je OPS. Zajedno, sa mnogim drugim kolonijama, koje su locirane
drugde, to je zvano, u prevodu, Orionska Federacija. Orionci su kreirali Sive u 5 varijanti, kao kibernetska bića i instalirali ih na Zeta Reticuli 1, 2, 3 i 4, kao i na 2 planete koje kruže oko Barnardove Zvezde. Reptili također naseljavaju 6 planeta u regiji Oriona u 4. denzitetu, i Orionski OPS-i ih imaju kao robove, a ponekad u nekim slučajevima kao i kućne ljubimce!!! Ime "Orion" je stvarno, izvorno ime i preneseno je na Zemlju direktno. Proučavajte legende o "bogu" Oriona da malo usporedite.
P: L: Da li su OPS Orionci nečasni crvenokosi Nordijci?
O: Da, i svi ostale humanoidne kombinacije.
P: Dobro, ako je to počelo s Nordijskim tipovima i time da su otud stigle ostale
humanoidne kombinacije, koje su se genetske kombinacije koristile za ljudska bića?
Crnci, na primer, budući da oni baš ne liče na "Nordijce"?

O: Nordijski geni su izmešani s genima sa onima već dostupnim na Zemlji, znanih kao
Neandertalskim.
P: Koja je genetska kombinacija korištena da se dobiju Orijentalne rase?
O: Orijentalci dolaze iz regije znane u vašim legendama kao "Lemurija", i hibridizacija
su prethodnih 7 genetskih kodnih struktura unutar Orionske Unije, dizajnirane da
najbolje pašu u Zemaljskoj klimi i okruženju kosmičkog zračenja koja su tada postojala
na Zemlji.
P: Dobro, šta je sa Semitima i Mediteranskim narodima?
O: Svaki put, novo stado se "posejalo", najbolje iskombinovano da paše u okolinu gde se
stavilo. Arijci su jedini izuzetak, jer su morali biti premešteni na Zemlju u hitnosti.
P: Ako su rase bile iskombinovane da "najbolje pašu", koji su to faktori bili s obzirom na
Semitsku rasu?
O: Oni nisu napravljeni na Zemlji, već u Orionskim laboratorijima, kao i svi drugi. Oni
su "posejani" na Srednji Istok.
P: Koje genetske strukture su bili Atlantiđani?
O: Oni su bili iste kao i "Indijanci" ( drevni amerikanci ).
P: Koji su bili koreni Indijanaca? Da li je bilo jednostavnih vrsta koje su bile tu na
Zemlji i onda koje su uzeli u laboratorije Oriona i genetski modifikovali i onda posejali?
O: Ne!!! Pa što niste obraćali pažnju?!?!
P: Šta mi je promaklo? Zašto neki Indijanci veruju da su došli sa Plejade?
O: Gde je Plejada?
P: Pa, blizu Oriona. RC: Oh, dobro. Dakle, oni su smatrali Plejadu kao deo Oriona. Šta je
sa Siriusom?
O: Oko Siriusa ste zbunjeni radi lokacije jer on izgleda da je na sličnoj lokaciji na nebu
na severnoj hemisferi. Američki Indijanci su bili zbunjeni u prevodima zbog naizgled
iste lokacije radi povoljne tačke gledanja.
P: L: Dobro. RC: Pa Sirius je izričito Sirius! On je najsjajnija zvezda na nebu... on je u
svim legendama! L: Pa, može biti to da to nije krivo razumevanje, već namerna
dezinformacija? RC: Kako se to moglo prevesti krivo? To mi nije jasno! Zvezdane
mape su vrlo specifične!
O: Kako ste VI preveli VAŠE legende krivo?
P: F: Mislim da je smisao u tome da je očito da smo mi, u našoj sadašnjoj kulturi, lako u
mogućnosti dovesti stvari u krivo, čak više nego u drevna vremena; pa nije teško ni
zamisliti da drevne legende mogu također biti iskrivljene, ukrašene i krivo razumljene.
O: Pogledajte ponovo šta smo rekli na početku ove sesije.
P: L: Da li je Dogon došao sa Siriusa?
O: Svi humanoidni tipovi potiču iz Orionske regije, tamo su i bilo je i bit će nastavljeno
postojati literalno milioni kolonija.
P: RC: Pa, Sirius ima zeleno nebo, ne plavo kao što mi imamo. L: Zvezda?! RC: Pa ne,
nego planete... Da, Sirius ima zelenu atmosferu... svetlozelenu. F: Pa, meni se više sviđa
plava! L: Ako su mnoge informacije koje su propagirane ovih dana radi zbunjivanja i
dezinformisanja, koja je svrha toga svega?
O: Vi ste odgovorili sami sebi: zbunjivanje i dezinformisanje.
P: Imam teoriju da je istina, u velikom opsegu, neće biti znana sve do neposredno prie
neke vrste tranzicije...
O: Vi očekujete "istinu" tada?
P: RC: Apsolutno! L: S obzirom kako se gleda na stvari, to može biti nerealno...
O: Sve što jest - su lekcije, nema prečica!
P: Želim se vratiti natrag na moje pitanje na koje niste odgovorili... želim znati ko je,
točno, i zašto, tačno, genetski stvorio Semite, i zašto je tu toliko suparničkih stavova
između njih i Kelta i Arijevaca.

O: To nije samo između Židova i Kelta, ako ćete primetiti. Osim toga, individualni
profil aure se broji, a ne grupe ili klasifikacije. Ali, da odgovorimo na tvoje pitanje: ima
mnogo razloga koji postoje i na planeti i izvan nje.
P: Zašto je Hitler toliko jako odlučio, iznad svih razloga, čak i svojeg vlastitog uništenja,
istrebiti Židove?
O: Mnogo razloga i vrlo kompleksno. Ali, zapamtite, dok je još bio dete, Hitler je
napravio svesnu odluku da se pridruži "silama tame", da bi ispunio svoje želje za
osvajanjem i da bi ujedinio nemački narod. Od tada je totalno kontrolisan, njegov um,
telo i duša od strane OPS snaga.
P: Dakle, koji je bio razlog OPS snaga da kontrolišu Hitlera uzrokujući mu želju da
istrebi čitavu grupu ljudi?
O: Da kreiraju adekvatno "hranjivo tlo" za ponovno uvođenje Nefila, iz razloga totalne
kontrole 3. denziteta pre nego se podigne na 4. denzitet, a takvo osvajanje je vrlo teško
i manje izvesno!
P: Da li ste mislili "hranjivo tlo" u smislu genetskog uzgoja?
O: Da. 3. denziteta.
P: Da li su postigli taj cilj?
O: Ne.
P: Dakle, kreiranje nemačke "Master rase" je bilo da se kasnije kreira to "hranjivo tlo"?
O: Da.
P: I da se reše Židova je bilo značajno? Nije li nemačka Master rasa mogla biti kreirana
bez uništavanja druge grupe?
O: Ne.
P: Zašto?
O: Radi 4. denziteta pre profila pretvaraja sudbonosne misije.
P: Što to znači?
O: To znači pretaranja koje se aktivira posle podizanja na 4. denzitet, tako da ako se ne
eliminišu, negiraju Nefilsku dominaciju i apsorpciju. Židovi su pre pretvaranja ispunili
misiju posle pretvaranja, iako na individualnoj bazi. Nacisti nisu baš tačno znali zašto su
korišteni da ih unište, jer su bili kontrolisani od strane OPS-a 4. denziteta. Ali, Hitler je
komunicirao direktno s Lizzardima i OPS Orioncima, i dane su mu upute kako da kreira
"master rasu".
P: I oni su to koristili na njihovim osnovama da bi predstavili novo spajanje Nefila... RC:
I Novi Svetski Poredak... njihovu verziju toga. L: Pa, koji im je plan sada?
O: Mi vam to ne možemo reći još, jer bi vi to nastojali objaviti preuranjeno, što bi vodilo
do vašeg uništenja!!!!

7.10.1995.
P: Razmišljala sam o mojem pitanju u prošloj sesiji i želim pitati to ovako: Rekli ste da
je Hitler primao instrukcije od bića iz viših denziteta, o kreiranju "Master rase". Zašto
Arijevske genetske vrste izgledaju mnogo poželjnije za kreiranje te njemačke "Master
rase"?
O: Oboje, sličnost i srodna veza su najčišći iz Orionskog skladišta 3. i 4. denziteta.
P: Dakle, oni su u stvari hteli napraviti grupu ljudi poput njih?
O: Da.
... P: Vratimo se natrag na ono što ste rekli na početku. Da li je moguće da su svi ostali
kanalizirani materijali koji su namenjeni kao i ovaj, da "vanzemaljska grupa" prođe kroz
"Tačku prenosa" i onda ga promene tako da osoba koja ga prima veruje da to dolazi
stvarno iz izvora vanzemaljske rase?
O: Da, zapamtite, Matrix materijal, kao svi ostali, sadrži zbunjujuće koncepte u nekim
tačkama. Antareanci, Arcturijci i Kasiopejci se odnose više kao prenosna tačka, lokator
za podizanje kanala, a ne kao sedište.

Neki su se ubacili posle činjenice i posejanih priča u vezi "rasa" u kojima žive, i iz kojih dolaze, iz raznih mesta koja vi vidite iz vaše perspektive.
P: Pa ko su te grupe koje daju te informacije?
O: Mnoge različite grupe i individualci. Sad, tu su i stvarni lokatori sedišta koja su
spomenuta u ___ i koja su stvarna. Orion, očito, Zeta Reticule, _____, Barnard zvezda,
Sirius regija, iako ne kao astronomska tela.

14.10.1995.
P: J: I Las Vegasu? T: Također i kad smo bili u Las Vegasu?
O: Sreli ste vanzemaljca tamo.
P: L: Oh, sreli ste vanzemaljca kad ste bili u Las Vegasu! J: Ima li to nešto s činjenicom
da slike nisu bile s našeg venčanja?
O: Bar.
P: T: Ohhhhh... J: Tačno znam o čemu govorite.
O: Prerušena humanoidna siva vrsta broj 4. Rigelijac. Orionska Unija, OPS.
... P: Stigli smo tamo u petak popodne, to bi bilo u subotu... L: Ko je bio glavni u toj bazi,
tom objektu? Koja grupa?
O: Orion Unija OPS-i.

11.11.1995.
P: Iduće pitanje jest: Istaknuli ste da bi mi trebali proučavati legende o Orionu, i
potražila sam na nekoliko mesta, i jednostavno je to legenda o savršenom čoveku, koji
je osećao ljubav prema ženi, i njen ljubomorni otac mu je prouzročio slepilo. Jedini
lek je bio piljiti u svetlo, božicu Auroru, da bi opet vratio svoj vid. Možete li nam reći
kako je to povezano za ideju da je Orion urođeni dom za ljude?
O: Na vama je da potražite odgovore.
P: Ima jedan interesantan odlomak u jednoj knjizi koja opisuje vezu između Oriona i
Škorpiona, a ta je da je Orion savinut prema Škorpiji. I na jednom mestu, rekli ste da su
fizička tela ljudi bila molekularizovana, i da SU molekularizovana, na planeti zvanoj
D'Ankhair, koji je u konstelaciji Škorpiona.
O: Da.
P: Koja je veza Škorpiona i Oriona? Orionski "loši momci" pucaju na Škorpion koje je
izvorno mesto svih fizičkih manifestacija ljudske rase...
O: Loši momci?
P: Zaboravite da sam rekla loši momci. "Pucanje na Škorpion". Ima li bilo kakve veze,
simbolički, činjenici da su ljudska tela...
O: To je sve međusobno povezano.
P: Ubijanje Ozirisa, prema legendi, desilo se ili 28-mog dana Škorpiona, ili u 28. godini
njegovog života. Šta je simbolika broja 28, ako ima kakve?
O: Nema.
P: Ta knjiga opisuje Nordijske vanzemaljce koji imaju krv s drugačijom kemijskom
bazom nego naša...
O: To je trivijalna dezinformacija, "Nordijska" fiziologija je identična vašoj, sa
izuzetkom što je njihova lobanja prosečno 3% veća. Diskutujte da bi imali uvid.
Moramo završiti sesiju.

2.12.1995.
P: Ko su i šta su Mantid tip bića koja su viđena u Mexicu i uhvaćena filmskom
kamerom?
O: Elapidorijci.
P: Od kuda su oni?
O: Orion.
P: Zašto su ovde?

O: Međusobno učenje, projekt su Miniturijaca, kako su sastavljeni fizičkim profilima.
Proučavaju da bi odredili kompatibilnost s jednačinom površine 3. denziteta.
P: Oni pokušavaju naučiti kako se mogu manifestovati na Zemlji?
O: Posle ukrštanja granica realiteta.

16.12.1995.
P: Primila sam e-mail od momka koji je iskusio nešto slično što se i meni desilo, što vi
zovete "razdeljivanje realiteta".
O: To je bila otmica kibernetskih sondi koje potiču, ili korektnije, čija "stanica" je na 5.
planetu oko Betelguese-a, znan kao A.Hur u Orionskoj Federaciji OPS 4. denziteta.

25.5.1996.
P: Svaćam! Mi smo gledali televiziju i oni su pokazali film o čoveku i njegovoj kćeri
koja je snimila vrlo veliki objekt na nebu i bio je dosta dugo vremena tamo. I također,
razumem da je neko drugi snimio to isto sa druge lokacije. Bio je to dugačak, beli,
cevasti objekt. Procenjeno je da je bio dugačak oko 1 milje ( 1,6 km ), jer su procenili
to pomoću perspektiva sa dve trake, nešto kao promena prividnog mesta posmatrača
( parallax, prim. prev. ), i imao je svetla po sebi koja su se kretala, i samo je lebdeo, i bio
tamo dosta dugo. Šta je bila ta stvar?
O: "Matični" brod Orion OPS-a, skenirali vektore proizvedenih kontinuuma realiteta.
P: Pa govorili su o izveštavanju sličnog događaja na tom istom mestu, samo što je to
bilo 78 godina pre. Da li je tu neka veza?
O: Da. Povezanost prostorno/vremenskih koordinata.
P: Da li je taj brod radio i nešto drugo, nego što ste spomenuli?
O: Ne.
P: Da li matični brod nosi mnogo manjih brodova?
O: Da.
P: Koliko ih može nositi matični brod?
O: 150000.
P: Dovraga! Koliko su oni veliki? I moramo zapamtiti da su ti brodovi veći iznutra, kao
pravilo, radi neke vrste stranog principa na tom nivou.
O: Upravo tako, zapamtite, tu je varijabilnost fizičkog na 4. denzitetu, ali ne i manjak
fizikalnosti.
P: Bilo je očito i viđenje u zalivu isto prošle noći ili noći pre toga. Trouglasti brodovi s
narandžastim svetlima. Da li su bili ljudski ili vanzemaljski?
O: Vanzemaljski.
P: Kome su oni pripadali?
O: Isto.
P: Zašto ima toliko vrsta vanzemaljskih brodova?
O: Vidite prošle izjave. VFI ( varijabilnost fizičkog izgleda ).
P: Varijabilnost fizičkog. Dobro. također sam čitala o mutilaciji stoke, da su specifični
delovi tela odstranjeni...
O: Nastrano.
P: Šta?
O: Delovi stoke.
P: Zašto oni uzimaju oko? Zašto oni žele samo jedno oko?
O: Proučavaju uzorak duše.
P: Možete li proučavati uzorak duše kroz oko?
O: Kao kasetofon.
P: Zašto uzimaju deo usne?
O: DNA knjižnica.
P: Pa koliko oni trebaju očiju i DNA knjižnica? To se uveliko dešava.
O: Nešto je kopiranje od strane "tajne vlade".

17.8.1996.
O: Vi ste svi Orionski proizvodi.
P: L: Ok, guba! T: Nadam se da oni proizvode svoje automobile bolje nego Ford!
O: Još uvek u testirajućoj fazi.
P: Pa da, mi smo "beta" modeli! I neko nas reprogramira, na kraju krajeva! L: Dobro, da
kažem ovo: kod čitanja svih ovih transkripti, vi momci, bili ste u pravu. Moj um je
eksplodirao. Kompletno sam eksplodirala kod svih stvari koje sam propustila...
O: Još ništa nisi ni videla!

31.8.1996.
P: L: I ko su Antarejci?
O: OPS humanoidna Orionska veza.
P: Šta je OPS Orionska veza? T: To je... L: Imamo novi koncept ovde. T: Oni bi bili...
V: Mutantna rasa! T: Da! Oni koji su bili deo kreacije...
O: Ne.
P: L: Šta je OPS humanoidna Orionska veza? ( deo trake izgleda da nedostaje ovde,
pitanja u zagradama su rekonstruirana )
O: OPS rasa sa Oriona koja je humanoidna.

23.11.1996.
P: Da li je knjiga koju je Courtney Brown napisao, "Cosmic Voyage" ( Kozmičko
putovanje ), u vezi populacije Marsa...
O: Tačno je da postoje podzemne baze na Marsu, ali one su od Orion OPS-a.
P: Ima li Marsovaca kako ih je prikazao Courtney Brown?
O: Ne baš. On je prikazao Orionske OPS kao Marsovce.
P: Da li je C. Brown vladin dezinformirajući agent?
O: Više "agent provokator".
P: Da li on radi za vladu?
O: Ne direktno, ali zapamtite, vlada nije jedan entitet.
P: L: Ko primarno podupire Courtney Browna?
O: Rockefeller grupa.
P: I da li je Mike Lindemann i firma deo te Rockefeller grupe zasad?
O: Da.
P: Linda Howe?
O: Ne.
P: T: Da li je Courtney stvarno napravio gledanje na daljinu da bi se dokopao informacija u knjizi?
O: Ne zapravo. Nije trebao.
P: Da li to znači da je ta čitava priča izmišljena s njegove strane?
O: Polu. Neki njezini elementi su stvarni.
P: Da. Mogu videti da tamo ima tačnih elemenata. Također mogu videti da je tamo
MNOGO toga upitno; što je u konfliktu sa SVIM drugim stvarima koje su proizašle od
drugih istraživača. To je sve potpuno uvrnuto i različito.
O: Blizu.
P: Da li je Courtney u mogućnosti napraviti gledanje na daljinu?
O: Da.
P: Ali on to nije koristio kod ove knjige?
O: Ne.
P: Dakle, knjiga je napravljena tako kako jest. To je priča. Neke tačne informacije, neke
izmišljene informacije, nešto ubačenih čistih laži da malo zamuti. Dakle, knjiga NIJE
napravljena na način sesija iz gledanja na daljinu?
O: Ne, ali nije trebalo.

P: L: Dvaput ste rekli da gledanje na daljinu nije bilo "potrebno". Odakle je dobio te
informacije?
O: Tajni izvori. Agenti nacije "trećeg oka".
P: J: Št ili ko je - "Nacija trećeg oka"?
O: Zemaljska civilizacija ispod površine.
P: L: Sad, čekajte malo. Zapamtila sam ono kad ste rekli da su Arijevci doneseni sa
Kanteka i da su bili "otporniji" ili nešto poput toga i napomenula da izgleda kao da bi
trebali biti manje otporni - i Kasiopejci su odgovorili "na površini". Sad, to me je uvek
kopkalo. Ne mislim da su mislili "površinski izgledi". Da li su Arijevci bili obožavani
kao "Vladajuća rasa" jer su bili prikladniji za život ispod površine?
O: Blizu. Sve tamošnje vrste su "Arijevske".
P: Dobro, da li je ta podzemna Zemaljska civilizacija ona kojom su "upravljali" Orionci,
ili se razvila sama po sebi?
O: Jedno po jedno.
P: Da li se podzemna civilizacija razvila sama po sebi?
O: Da.
P: Da li su njome upravljali ili manipulisali Orionci, također?
O: Da.
P: Da li su ti "menadžeri" Orionci iz drugih denziteta?
O: Da i ne.
P: Ne razumem. Da li su neki od njih na 4., a neki na 3. denzitetu?
O: Ljudski tipovi tamo su "bi-denzitetni".
P: Sveca mu!
O: Sivi i Lizardi su 4. denzitet. Oni mogu "posetiti" 3. denzitet, ali se oni moraju vraćati
u 4. da bi se "regenerisali".
P: T: Kažete da ljudski/Arijevski tipovi mogu egzistirati dugo koliko žele u bilo kojem
denzitetu?
O: U 4. i 3.
P: L: Oni se mogu micati iz jednog u drugi, egzistirajući podjednako lako u bilo kojem
denzitetu?
O: Pa, ne sa "podjednakom lakoćom", jer je 4. denzitet lakši prirodno.
P: T: Dakle, informacije, koje su dane Courtney Brown-u da ih napiše u toj kvazi
fantastičnoj knjizi, bile su o Arijevcima, a ne o Marsovcima?
O: "Marsovci" su lakši za razumevanje manje-informisanih ljudi, a da ne spomenemo i
bilo koja informacija o denzitetima!

19.7.1997.
P: Pa, to je izvan mojih mogućnosti večeras! U prethodnoj sesiji pitala sam pitanje o
'sinovima Beliala' i 'sinovima zakona Jedinog', kao što je objasnio Edgar Cayce, bilo da
su to bile filozofske ili rasne podele. Rekli ste da su početno bile rasne, a onda
filozofske i religijske. Sad, sklapanjem informacija o religijama kroz stoleća, dolazim
teška srca do spoznaje da je cela ideja monoteizma, koja je očigledno temelj koncepta
'sinova zakona jednog', najdomišljatiji, najpodmukliji i najlukaviji način kontrole od
svega s čim sam se ikada susrela u životu. Nevažno odakle dolazi, religiozni ljudi kažu "
mi imamo JEDNOG boga, MI smo njegovi agenti, platite nam vašim novcem, i mi ćemo
mu reći da bude dobar prema vama u sledećem svetu!"
O: Pametno, ako je neko obmanut. Budalaština je ako neko nije.
P: Dobro, znam! Ali razotkrivanje ove obmane, ove laži da je 'moć tamo negde' je
neverovatno. Dakle, Kantekijanci su bili 'sinovi Beliala', što nije negativno kako sam
tada tumačila. Stoga, 'Sinovi zakona jednog' je izvitopereno u monoteisticki Judaizam,
koji je onda transformisan u Hrišćanski mit, i to je tema koja traje još iz vremena
Atlantide.
O: Satkana od onih koji se predstavljaju kao svetlost.

P: I uvek je bilo na taj način. Pojavljuju se kao 'anđeli svetlosti.' I, suštinski, sve u
povesti bilo je ponovo napisano od strane ove grupe.
O: Pod uticajem ostalih. Pretpostavljate koga?
P: Pa, Orion OPS.
O: Šaljući stupove svetlosti i vatrene kočije da isporuče poruku.
... P: Da li mislite da OPS 4. denziteta naročito vole jesti Arijevce?
O: Samo reptilske vrste.
P: Ali, ne vole jesti Jevreje, je li tako?
O: Najviše preferiraju decu sa visokim sadržajem telesne masnoće.
P: Šta jedu Orionci?
O: Kristalne tablete, koje se apsorbuju kroz oralnu demolekularizaciju.
P: Da li su te kristalne tablete kao kamenje, kao naše poimanje kristala?
O: Zamislite sjajno polirano ovalno zrnce.
P: Kojeg je hemijskog sastava?
O: Kvarc tri puta tvrđi u usporedbi sa uzorcima sa Zemlje.

9.8.1997.
O: Evo vam nešto za razmišljanje. Kako to da su vaši naučnici prevideli nešto sto je
ocigčedno kod insistiranja na činjenici da vanzemaljci ne mogu doputovati do Zemlje iz
dalekih planetarnih sistema?
P: Šta je tu - očigledno?
O: Čak kad brzina svetlosti ili brzina veća od brzine svetlosti ne bi bila moguća, a
naravno da je, ne postoji razlog zašto neka vanzemaljska rasa ne bi sagradila neku vrsta
svemirskog broda na kome bi proživelo nekoliko generacija. Oni bi tako mogli putovati,
odnosno, prelaziti velike razdaljine u vremenu/prostoru tražeći neku civilizaciju pogodnu
za osvajanje. Kad naiđu na jednu takvu civilizaciju, oni onda instaliraju brod u orbiti na
određenoj distanci, a onda izgrade i baze na tvrdim površinama u tom solarnom sistemu,
i nastave sa manipulacijom odabrane civilizacije, dok ova ne izgradi jednu pogodnu
tehnološku infrastrukturu. A onda posle institucionisanja jednog dugog polaganog i
velikog projekta kontrole i programiranja svesti te populacije, jednostavo uđu i
preuzmu kontrolu, kad je situacija za takvo nešto najpogodnija.
P: Da li je to u stvari ono što se dogodilo i događa?
O: Moglo bi lako biti, a možda je upravo sada i vreme da saznate detalje?!
P: Da li je ta rasa iz 3-ćeg ili 4-tog denziteta?
O: Zašto ne elementi oba?!
P: Šta bi bilo najverovatnije mesto odakle bi jedna takva rasa potekla?
O: Pa, na primer – Orion.
P: Dobro, ako je ta rasa putovala sve do ove naše lokacije u vremenu/prostoru, koliko je
generacija došlo i prošlo na tom njihovom brodu, za vreme tog puta, ako bi naravno
uzeli u obzir da se tako nešto stvarno dogodilo?
O: Možda 12.
P: Dobro. To navodi na to da su njihovi životi duži.
O: Da...
P: Dobro, ako bi i to prihvatili, koliko su to onda njihovi životi duži?
O: 2000 vaših godina.
P: Ok, dakle, takva grupa je putovala...
O: Kad su u svemiru...
P: A kad su na tvrdoj podlozi (terra firma)?
O: 800 godina.
P: Pa zar im onda nikako nije palo na pamet da im je bolje da ostanu u svemiru?!
O: Ne, planete su mnogo "komfornije".
P: Dobro. Hajde da pokušamo zamisliti da je jedna takva grupa stigla ovamo i ...

O: Mi smo vas već upozorili o sukobima koji će uslediti... možda trebamo govoriti na
način kojim je to predstavljeno u "vašoj" Bibliji i nekim drugim spisima, koji govore o
završnoj borbi između snaga dobra i zla ... zvuči nekako ... kosmički... kad pomislite
na to, zar ne?!
P: Dobro, znači li to da ima više različitih grupa tih vanzemaljaca koji su se uputili
ovamo!?
O: Vrlo lako da se neke od njih upravo približavaju, neki kao "snage za potporu", a i
drugi, koji ne nameravaju uzeti učešća u ovom konfliktu, tj. više vole posmatrati
dešavanja sa strane.
P: Oh, Bože! Ode moj miran zivot!
O: Nisi nikad ni imala miran zivot!
P: Pa, ja sam planirala miran zivot. Da li je ovo jedan od onih sadržaja koje mi nebi
trebali staviti na internet, ili ste baš počeli o ovome jer vi hoćete da bude na internetu?
O: Ostavit ćemo to za malo posle.
P: Neki drugi komentar?
O: Vi ste izabrali da se inkarnirate sada, sa izvesnim predznanjem o onome što će doći.
Setite se i povežite svoje snove u kojima dolazi do napada iz svemira.
P: Dobro, o kojim rasama tih hipotetičkih vanzemaljaca razgovaramo?
O: Tri temeljne vrste su Nordijci, Reptoidi i Sivi (Greys). Puno varijacija tipa 3, i 3
varijacije tipova 1 i 2.
P: Ima li ikoga od njih da su "dobri momci"?
O: Samo oni Nordijci koji su u vezi sa OPD entitetima iz 6-tog denziteta.
P: I to su svi pozitivci?
O: To je sve što trebate.
P: Prekrasno! Znači, ako se radi o Sivima ili Reptoidima, onda znamo da imamo posla sa
opakim i zlim stvorenjima, a ako su visoki i plavi, onda se trebamo malo zamisliti.
O: Sve je to vrlo subjektivno kad se sudi o tome - ko je dobar, a ko nije dobar. Neki od
onih sa 2. denziteta ne gledaju ni na vas u pozitivnom svetlu, tj. kao na one koji su
dobri.

SStefan

6-deo

16.8.1997.
P: To je istina! Dobro, imamo ovu knjgu Orion Misterije. Izgleda da ima dosta diskusije
o polovima koji se se promenili jako davno. Rekli su da su momci koji su originalno
merili polove, da su pogrešili i da su sada njihova merenja tačna. Ali, spomenuli ste
da su polovi promenili pozicije, dakle prethodna, kao i sadašnja merenja mogu OBA
biti tačna. Da li je tako?
O: Ultrazvučna očitavanja pokazuju da su unutrašnje komore zamenile poziciju.
P: Šta su bile funkcije takozvanih zračnih polova tih komora? Izgleda da je južni pol
Kraljičine komore orijentisan prema Siriusu, a južni pol Kraljeve komore orijentisan
prema Orionu, ali samo u izvesna vremena. Kakva je bila funkcija orijentacije prema
tim zvezdama ( sazvežđima )?
O: Stani unutar zračnog pola kraljičine komore i nećeš ostariti.
P: Nemože se to učiniti... oni su samo 22 cm široki. I zračni pol kraljičine komore čak
nije otvoren prema van. I iznad tog pola, otkrili su mala vrata koja još, prema mom
saznanju, nisu bila otvorena. Tako da neko nemože stajati u tim polovima.
O: Zašto ne?
P: Jer su veliki samo 22 x 22 cm!
O: Dozvoljavate da pretpostavljanje 3. denziteta ugmiže.
P: Zašto su oni orijentisani prema Orionu i Siriusu?
O: Šta vi mislite?
P: Neznam! Ne mislim da bi radijacija zvezda mogla imati nešto s time. I autori te
knjige misle da je to oznaka vremena. Ona pokazuje tačnu orijentaciju oko 2400 godina
p.n.e. i onda oko 10400 g. p.n.e... Šta je značaj toga?

O: Otkrijte.
... P: Dobro, kao zveri Danijela i Otkrivljenju ( Revelation, prim. prev. ). Zašto su
piramide izgrađene u tri različite veličine?
O: Pročišćavanje konstrukcije.
P: Zašto su postavljene u osi prema jugozapadu i poravnate?
O: Magnetske tačke krivulje.
P: Ima li to što sa simbolizovanjem pojasa Oriona?
O: Da.

1.11.1997.
P: Oporavit ću se. Samo mi dajte malo vremena. A: Zbilja želim znati gde i kako su
OPS 4. denziteta povezani s 3. denzitetom i kako su uzrokovali uništavanje kompjutera.
O: Servis.
P: Mislite, serviser?
O: Da.
P: Ko je iza toga?
O: Već smo ti objasnili pre, Orion OPS.
P: Jesu li Lizziji ili humanoidne vrste?
O: Postoji nešto poput "zapovednog lanca".
P: Dakle to može biti čovek na kojeg se uticalo implantima i kontrolom misli preko
Lizzarda kojeg kontroliše Orion-ac... A: Možete li videti neku predstojeću opasnost?
O: Neko uvek treba očekivati opasnost.


6.6.1998.
P: Znači, trebala bi biti više pažljiva o onome što govorim u pogledu otkrićao krvnoj
liniji Isusovoj na našim ,,Isus" stranicama na webu?
O: Pokušaj.
P: Uredu, hoću. Gde je poreklo te krvne linije?
O: Područje Oriona.
P: Koliko dugo su se već oni održavali bez bilo kakvog privida čistote?
O: Neodredjeno.
P: Da li vi govorite da ih oni dalje održavaju i manipulišu njima iz drugih denziteta?
O: To je na vama da otkrijete.

27.6.1998.
P: Šta pokušavate da skratite?
O: Pogodite.
P: [Smeh] Da li je kanalisanje prva reč?
O: MAČKA (KAT).
P: Sledeće slovo?
O: Kako vam se čini svet nakon kat a klizme.
P: Pa, Ark nema taj metabolizam... ja ne želim biti u post-kataklimičkom svetu bez
njega...
O: Onda daj mu hranu.
P: Koju hranu?
O: Koju hranu imaš, ako se nađeš pred tom situacijom.
P: Da li vi kažete da ćemo se naći na post-kataklizmičkoj planeti?
O: To je uvek jedna od mogućnosti.
P: Postoje neki ljudi koji su mi pisali na webu i koji su mi rekli da imaju pouzdan
izveštaj da je ogroman UFO viđen kako ponire u Pacifički okean. Navodno Mornarica je
to posmatrala i čitava gomila stvari se izdešavala oko toga. Da li je to istina?
O: Nabavite web podatke sebi, isprintajte i analizirajte za odgovor.

P: Oni kažu da su to unutarnje informacije i da nije nigde na webu...
O: Ako to oni imaju, mogu vam poslati meilom. Ako nemaju onda ne mogu.
P: Znači, ako nemaju izvor... ako, ustvari, takav UFO zaista postoji, i jest, ustvari,
zagnjurio sam u Pacifički okean teoretski govoreći, kojoj grupi vanzemaljaca bi to
pripadalo?
O: Orion STS.
P: I, ako je takav UFO i jest, teorijski, potopio sebe u okean, koliko velike moći bi on
trebao biti?
O: Dvadeset kilometara u prečniku.
P: I koliko vanzemaljskih bića bi moglo prebivati u takvom UFO?
O: 60.000.
P: Ako je takav UFO zaista potopio sebe u Pacifik, gde bi on bio u današnje vreme? I
dalje stajao na dnu Pacifika?
O: Ispod površine.
P: I ako je zaista, ispod površine okeana, koji su planovi iskazani u njihovoj moći? Koji
su planovi bića koji upravljaju tom moći?
O: Suviše kompleksno.

25.7.1998.
O: Mi smo vam također rekli da ono što su evropljani napravili "američkim
domorocima" može predstavljati jedan predznak na nivou mikrokosmosa. Također, kao
malo "hrane za razmišljanje" može poslužiti i ovo što vi kao zemljani 3-ćeg denziteta
činite žiteljima 2-gog denziteta (biljkama i životinjama, prim.prev.) Drugim rečima, vi
ni po čemu niste posebni, uprkos tome što mislite da jeste, zar ne? Takođe smo vas
upozorili da se Orion stvorenja, 4-tog denziteta i njihovi saveznici, nadaju da će vas
kontrolisati i nakon vašeg prelaska u 4-ti denzitet. Sada kad zbrojite sve ovo, šta imate?
Do sada bi bar trebali znati da je duša ono što je bitno, a ne telo. Vas su drugi
manipulisali/projektisali na genetički, duhovni i fizički način da budete bodicentrični (orijentisani na ili zaokupljeni telom, prim prev.). Interesenatno je da bez obzira na sve napore od strane 4-tog pa do 6-tog denziteta, taj "veo je ostao neoštećen".
P: (L) Sada se postavlja pitanje što mi trebamo RADITI s ovom informacijom?
O: Kao i sa svim ostalim, nije do toga šta vi trebate raditi s njom, radi se samo o tome da
je imate.
P: (L) Da li postoji neka mogućnost da se pokvari plan entiteta iz 4D u vezi ovog
projekta?
O: Da li je postojala ikakva mogućnost da se poraze španjolski konkvizitori, engleski,
francuski, holandski i nemački "kolonijalisti"?
P: (F) Da li oni kažu ono što ja mislim da su rekli? (L) Da. To je neizrecivo
deprimirajuće.
O: A jeste li vi to očekivali Vrt s Ružama?
P: (L) Ako je to sve stvarno tako, onda je najbolje da se pridružimo kultu Nebeska Vrata
(the Heaven's Gate cult, prim. prev.) i počinimo kolektivno samoubistvo, pa da se ne
moramo bakćati sa svim tim stvarima?!
O: Vi ste sami odlučili da se "pozabavite time", zar niste?
P: (L) Pa dobro, jesam li ja bila tada trezna, ili sam bila dobro popila?
O: Nema pića u 5-tom denzitetu!

15.8.1998.
P: Rekli ste da ste bili u redovitom kontaktu sa stanovnicima Kanteka na Kanteku, pre
nego što su bili premešteni na Zemlju pre 80000 godina ili tu negde. Sad, da li je
uništenje te planete rezultat Orionske manipulacije ljudi poput ovog koji se dešava na
našoj planeti, sada?
O: Možda neki deo, ali ne sve.

22.8.1998.
P: Dakle, postoje neke koje još nisu otkrivene. Sad, prema knjizi "Poruka Sfinge", "oni"
su rekli da je orijentacija piramidalnog kompleksa, što uključuje i Sfingu, određuje ili
obeležava vreme, ili replicira uzorak Oriona na površini Zemlje, vezano uz konstelaciju
Lava tačno pre 10500 godina. Šta je značaj tog doba, pre 10500 godina?
O: Kompleksno, ali šta je s Orionom?!?
P: Šta o Orionu?
O: Za vas da nagađate.
P: Da li je to doba kad su brodovi sa Oriona stigli i ušli u orbitu Zemlje?
O: Ne. Sad bi trebali proučiti sve što god možete u vezi supernove.
P: U redu, bilo je spomena supernove u toj knjizi. Da li je bila supernova u to doba?
O: Možda, ali pravo pitanje bi trebalo biti: Da li će je biti opet i uskoro?
P: Rekli su da to označava najnižu tačku Oriona u precesijskom ciklusu, nadiru ciklusa
( tačka suprotna zenitu ) i da bi središnjica ciklusa trebala biti 2400. godine. Ako imamo
predstavu o tom precesijskom nadiru, što je idući "zarez" na satu? Hoće li biti središnjica
ciklusa kroz 400 godina?
O: Bolje je ne pretpostavljati bez adekvatnog datuma.
... P: A: Imam ja pitanje u vezi piramida. Postoji kompleks piramida u Gizi, i sad
pokušavaju pronaći da li taj kompleks pokazuje prema nekom naročitom mestu, tački
nestajanja. Da li je stvarno tako da tri piramide pokazuju u neko važno mjesto kao i celi
kompleks?
O: Orion.

5.9.1998.
P: L: Napravila sam svoj domaći zadatak, donekle, o supernovama i otkrila da su ili
supervelike crvene zvezde u procesu postajanja supernove, ili velike plave zvezde u
postajanju supernove, kao i erupcije masivnih međuzvezdanih oblaka. Primetila sam da
je Betelgeuse, kod desne ivice Oriona, velika crvena zvezda, kao i Rigel u podnožju
Oriona, koji je plavi veliki div - da bi oba mogla postati supernove. Jesam li na pravom
tragu?
O: Počela si putovati uzduž pravog smera.
P: Primetili smo da supernova, koja se desila u Kasiopeji pre 300 godina, nije bila
naširoko primećena od ljudi na Zemlji. Šta je razlog tome?
O: Udaljenost.
P: Sad, nekad pre sam pitala u vezi "dve nove zvezde u Cygnus i Serpentarius-u", o
kojima se pisalo u Rozenkrojcerskom Manifestu, u tom vremenu, i vi ste rekli da su oni
govorili o "supernovama". Ali, izgleda da tamo nema novih zvezda, niti u tim
konstelacijama. Pa ipak, otprilike u to doba, bila je supernova u Kasiopeji.
O: Da, oni sa prethodnim znanjem su videli.
P: Također, bila je supernova koja je postala Crab Nebula ( maglica ), koja se desila pre
5000 godina, i takva još nije bila viđena sa Zemlje, bar ne u zadnjih 900 godina, šta je
tačno onaj vremenski period koji sam tražila i koji je bio prelomni i kad je posejano ono
što mi danas ubiremo. Možete li nam reći da li su efekti te supernove koja se desila pre
900 godina pridoneli tom stanju dešavanja za vreme kulminacije Mračnih godina,
kreaciji Templara, itd? Šta su bile posledice te supernove koja je bila viđena pre 900
godina?
O: Pobuda osnovnih molekula tekućina.
P: Da li je to imalo fiziološki efekt, ili genetski, DNA efekt, kod ljudi?
O: Beznačajan.
P: Koji su bili izraziti efekti koje bi neko mogao primetiti? To je mikroskopski...
O: Rast.
P: Rast, u kojem smislu? Rast i promena u visini ljudi?
O: Blizu.

P: Rast u psihološkom ili mentalnom smislu?
O: Blizu.
P: Koja vrsta rasta, specifično?
O: Oboje.
P: U vreme te posebne supernove, pre 5000 godina, da li su postojali kakvi
superluminalni ( brži od brzine svetlosti ) efekti koji su se istovremeno osetili?
O: Možda, istražite i međusobno povežite.
P: Da li je Velika piramida u Gizi izgrađena i usmerena prema supernovi?
O: Deo slike.
P: Da li se ta supernova desila u vreme izgradnje, ili se trebala desiti nekad u
budućnosti, s obzirom na to vreme?
O: Oboje.
P: Da li je supernova, u nekom smislu, ciklička?
O: U smislu zahtevanja viših osetila.
P: Da li supernova kreira portale prema drugim univerzumima?
O: Vrata mogu biti preusmerena.
P: Da li išta od tih supernova ima nešto s konstelacijom Lava?
O: Na neki način.
P: Na koji način.
O: Kroz geometrijsku konfiguraciju.
P: Šta ste mislili pod "kroz geometrijsku konfiguraciju"?
O: Status Trojstva.
P: Spomenuli ste važnost Horsehead nebule u vezi za simbol Viteza. Šta je značajno kod
Horsehead nebule?
O: Nastavi svoja istraživanja, jer si blizu.
P: Šta bi bio efekt kosmičkih zraka emitovanih od strane supernove, prosečne jačine, na
Zemlju, na ljudsko telo?
O: Genetsko spajanje lestvi.
P: Koliko blizu bi trebala biti supernova da ima taj efekt?
O: 2000 svetlosnih godina.
P: Dakle, to bi mogle biti te zvezde u Orionu, koje su potencijalne supernove, i imaju
izglede da bi mogle imati taj efekt budući da su otprilike 1500 svetlosnih godina daleko?
O: Da.
P: A: Da li govorimo o efektima koji se šire brzinom svetlosti ili efektima koji su
superluminalni i trenutni?
O: Manje značajno.
P: Sad, ta supernova koja bi uskoro trebala eksplodirati, hoće li to biti uskoro u smislu da
ćemo je mi moći VIDETI, tj. dolazak svetlosti od nje, ili uskoro kao trenutni osećaj?
O: Optički.
P: L: Dakle, ta se supernova već morala desiti?
O: Da.
P: I gde se desila ta supernova?
O: Bez kockanja, curo!
P: Koji trag bi mogla slediti da odredim koja je to zvezda?
O: Instinkt.
P: A: Ali ako se već desila, onda to znači da su se trenutni efekti već morali osetiti, čak i
ako su bili manji nego optički efekti. Moralo je negde biti zabeleženo kod anomalija
kod gena? L: Da li je to istina?
O: Blizu.
P: Dakle što bi u zapisima trebali tražiti?
O: Znak borbe koja nije po rasporedu u predodređenim aktivnostima Kraljevskih krvnih
loza.
P: Drugim rečima, otimačine krvnih linija.
O: Blizu.
P: Gde je afel ( najveća udaljenost ) zvezde kompanjona ( smeđe zvezde, blizanac )
od našeg sunčevog sustava?
O: Ne još, jer vi trebate više razumevanja u vezi tih ciklusa na koje toliko revno
smerate. I na to, laku noć.

12.9.1998.
P: Dobro, kad smo čitali o Velikoj Nebuli u Orionu, postoji područje u obliku zmaja koje
leže na Horsehead Nebulu. Pitam se ima li kakve veze između toga i vašeg prethodnog
spominjanja zmajeva. Tražimo li nešto u tom specifičnom području na nebu, što će biti
supernova?
O: Za supernovu, pogledajte u "stopalo".
P: Rigel.
O: Možda.

25.9.1999.
P: Imate li što protiv da nekako nazovemo ove grupe? Rekli ste da postoji Orion
Federacija i Orionska Unija. Federacija bi trebala biti OPD, a Unija bi trebala biti OPS.
Ima li neka grupa da se zove "Markab Konfederacija," kao što je jedna osoba pitala?
O: Ova pozornica je tako velika da tu ima svake "grupa", koju god možeš zamisliti! I,
ako ih zamisliš, tamo su.

13.11.1999.
... P: Dobro, šta je sa snom našeg prijatelja; da li je to pamćenje, san ili otmica?
O: Otmica eteričkog tela.
P: Šta je bio razlog otimanja njegovog eteričkog tela?
O: Proučavanje.
P: Ko je oteo njegovo eteričko telo?
O: Orion OPS. Melatonin jedino služi da učini nekog više svesnim procesa u ovom
kontekstu.

4.12.1999-
P: Sada, prema nekim informacijama na web-stranicama Milenijum Grupe, postoje neki fotografi koji su otkrili da ima nečeg abnormalnog u orbiti oko Sunca, možda neki nova
"planeta", ili slično. Da li je to istina?
O: Možda.
P: Postoji pretpostavka da se ovaj objekt pojavio u vreme prolaza Hale Bopp komete.
Je li to slučaj?
O: Ne.
P: Da li je ovaj objekt, koji je u mogućoj orbiti oko Sunca, prirodna ili veštačka
konstrukcija?
O: Zadnje
P: Ko ga je konstruisao?
O: Orion OPS.
P: Koja je njegova funkcija?
O: GZ.
P: Orionsko Glavno Zapovedništvo?
O: Za vaš zvezdani sistem.
P: U redu, vi ste govorili "možda" je ovo "novi objekt." Kada je stigao, ili kada je bio
postavljen tamo?
O: Vi merite "vreme" linearno.
P: Možete li dati "linearnu" definiciju, ili dolazi i prolazi kroz nekakav vremenski portal
na ciklički način, ili na varijablan i selektivan način?

O: Da, ali to je stiglo na te koordinate pre otprilike 26730 godina.
P: Koja je njegova orbita ili udaljenost od Sunca?
O: 31230000 milje.
P: Koliko je velik ovaj objekt?
O: 1005,6 km u promeru.
P: Koja je je opšta konfiguracija ili oblik? (A) Sfera, lopta, disk, cilindar?
O: Delimična sfera, heksagonalan.
P: (A) Da li je u kružnoj orbiti ili eliptičnoj orbiti?
O: Cirkularnoj. Rotacija je promenjena od sustava navođenja, gravitacijski pogonjena.
P: Koji je njegov ugao prema uglu Sunčeve eklipse?
O: 21 stupanj.
P: U redu, govorili ste da je to "zapovedništvo" tako da odgovora o njegovoj funkciji. I,
nije stiglo sa Hale Bopp kometom. Da li je postojao UISTINU pratilac Hale Bopp
komete, ova glasina neće umreti!?
O: Ne.
P: Šta Orionci rade u tom objektu? Mislim, nije li im prevruće tako blizu Sunca? Znam,
to je glupo pitanje. Svemir je hladan.
O: Da, i proučavaj magnetizam za odgovor.
P: Da li Orionci žive u tom objektu?
O: Blizu.
P: Da li ga koriste kao portal za transfer?
O: Da.
P: Znači to su neka vrata, takoreći?
O: Vrata kao i što su mnoga druga.
P: Koliko takvih objekata ima u našem Sunčevom sistemu?
O: Dva.
P: Gde je drugi?
O: Vani, na granici Sunčevog sistema.
P: Da li vlada ili neki odeljak vlade znaju za ovaj objekt?
O: Da.
P: Bilo šta drugo što nam možete reći o ovom objektu?
O: Nema potrebe. ( prekid i pogled u fotografije tog objekta )
P: Sada, u vezi u fotografija tog objekta, to izgleda kao dva cilindrična objekta sa
izvorom energije na vrhu. Možete li nam reći što mi to vidimo?
O: Objekt.
P: Ima dva dela?
O: Ne.
P: Šta je ovaj luk na vrhu? Deo koji izgleda sferno?
O: Vaša vizualna perspektiva.
P: Da li su dva cilindrična dela aspekti heksagonalnog oblika i koji se protežu prema
dole iz ove sferne kape?
O: Blizu.

22.1.2000.
P- Imamo sliku ove ,,trake" na mesecu. To je 29 km duga i oko 1 km široka traka, oni
su je zvali ,,pristanišna tračnica". Ali to je prilično veliko da bi bila ,,pristanišna
tračnica", po mom mišljenu. Šta je to?
O- Ostatak starog rudarskog pogona.
P- Koliko je star, po našem kalendaru?
O- 350 000 godina, otprilike.
P- Kako se ta traka veže za rudarsku operaciju? Da li je to bilo kao tračno rudarstvo gde
su rudarski strojevi vozili napred-natrag ili šta?
O- Podzemno kanalno rudarstvo.

P- To je udubljenje izazvano podzemnim rudnikom? Koja je ruda bila kopana?
O- Lignit i zlato.
P- <ko je radio u rudniku?
O- Ko vas je napravio?
P- Orionci?
O- Da.
P- Za što su upotrebljavali ovaj lignit i zlato?
O- Vođenje elektromagnetizma.
P- Da li su oni uzeli ovaj materijal da ga upotrebe negde drugde, van našeg Sunčevog
sistema?
O- Nešto malo.
P- (A) Ne razumem nešto ovde. Alhemičari koji nisu bili tako pametni kao 4-ti
denzitet su bili naizgled u stanju napravit zlato. Orionci koji su puno više napredniji, nisu
mogli stvarati zlato, nego su se morali baviti rudarstvom. Ako su tako pametni, zašto
nisu mogli pretvoriti železo u zlato, zašto su morali vaditi rudu zlata?
O- Morali? Nisu nužno morali, ali pohlepa diktira, pa kada se ima nešto za uzeti, to se i
učini. Da li bi falsifikator novca samo tako otišao od hrpe gotovine?

15.4.2000.
... P: (L) Nisam ni mislila. Samo ciklus stvari. Mnogi ljudi su mi pisali o nedavnim
snovima. Izgleda da su imali jako puno snova o stvorenjima na nebu, koji ulaze u naš
realitet. Sve te čudne stvari.
O: Stvorenja su dolazila i odlazila, kao i uvek, i uvek će, svesnost je ta koja se širi.
P: (L) Drugi oblik snova je o tome da postoji praćenje, napadanje i razdvajanje od svojih
porodica, odlasci u koncentracione logore i ostale stvari.
O: Sve su to mogućnosti budućnosti, samo čekajte i vidite. Postoji jedna vanzemaljska
rasa koja ima planove zameniti vaša fizička vozila novim "modelom".
P: (L) Šta će oni napraviti sa starim modelima?
O: "Povući će ih".
P: (T) Koja je to rasa?
O: Orion OPS.
P: (L) Da li je ovo, u biti, ono što se desilo sa Neandertalcima?
O: Da!
P: (L) Pa, izgledalo je da su oni nastavili postojati na planeti paralelno sa novim
modelom, kromanjoncem, ili šta već.
O: Neki jesu.
P: (L) Koliko dugo je Neandertalac postojao paralelno sa "novim modelom"?
O: 233 godine.
P: (L) Ja sam mislila da je Neandertalac postojao ovde dugo, dugo, dugo vremena; i ako
je moderan čovjek pristigao na planetu, kao što ste rekli pre 70, 80 hiljada godina, nije li
Neandertalac već bio tu onda?
O: Vremenske reference su pogrešno kalkulisane.
P: (L) Ko ih je pogrešno procenio?
O: Nauka.
P: (L) Koji je najstariji Neandertalac koji je pronađen? Zna li neko? Ne, pa kada se
Neandertalac pojavio na planeti?
O: Pre 5,3 milijuna godina.
P: (L) Hoćete reći da kad nauka kaže, da se moderan čovek pojavio pre 35 - 40 hiljada
godina i da je Neandertalac nestao u to isto vreme, da je to stvarno bilo pre 70 - 80
hiljada godina? Drugim rečima, greška dva faktora.
O: Blizu.
P: (L) I naravno, mi se ne možemo pouzdati niti u jednu metodu određivanja datuma
zbog metamorfoze.

O: I genetske manipulacije.
P: (L) Znači, zapravo, mi smo novi Neandertalci uoči nestajanja. Rekli ste da su oni koji
će preći na 4. denzitet u telu, da će proći kroz neku vrstu procesa podmlađivanja ili
telesne regeneracije ili slično. Da li to znači da će se ova današnja vrsta
"Neandertalskih" tela koja mi posedujemo oblikovati u nešto slično novom modelu?
To je genetski ukodirano u neka od njih?
O: Nešto poput toga.

23.9.2000.
... P: Ovo je komentar jednog od naših dopisnika: "Naša realnost zavisi od onoga u šta
verujemo da je istinito. Ono što verujemo zavisi od percepcije. Percepcija zavisi od
onoga što tražimo. Ono što tražimo zavisi od onoga što mislimo. Ono što mislimo zavisi
od naše mudrosti. Mudrost zavisi od našeg stanja svesnosti. Naša svesnost zavisi od naše
intuicije. Naša intuicija zavisi od zrelosti naše duše. Zrelost duše zavisi od lika kojeg mi
predstavljamo u jednom beskrajnom umu. Svi likovi su hologrami ovog uma. Mi smo
kopije originala." Da li je ovo tačan način predstavljanja naše stvarnosti ( realiteta )?
O: Blizu. To je jedan lanac odnosa, iako ne potpun. Odnosi zavisnosti su mnogo
komplikovaniji.
P: Sad, dozvolite da postavim MOJA pitanja! Jednom ste rekli da je baza DNA još
uvek neotkriveni enzim u vezi sa ugljenikom. Da li je to tačno?
O: Da.
P: Ovdje se u ovoj knjizi kaže: "Dokazi govore da je samo relativno mali deo DNA
sekvence za takozvane strukturalne gene. Strukturalni geni dovode do proizvodnje
proteina. Ima oko 50 000 strukturalnih gena sa prosečnom veličinom od otprilike 5 000
baznih parova, što uključuje samo 250 miliona od procenjenih 3 milijarde baznih parova. Čemu služi ostatak DNA? Delovi DNA su takozvane ponavljačke sekvence i
ponavljaju se hiljadama puta. Funkcija je nepoznata. ALU, na primer, sadrži preko 300
000 kopija i istih 300 parova bazne sekvence. Svakako ova DNA nije smeće i igra važnu
ulogu u regulisanju gena, u arhitekturi hromosoma i njihovom obnavljanju. Do 1977.
god. mislilo se da su geni sekvence DNA koje su kodirane u RNA, a zatim u proteinu.
Međutim, dalje izučavanje je pokazalo veću složenost. Sada je poznato da postoje
delovi DNA unutar gena koji se ne prenose u protein. Ove sekvence koje intervenišu (
ili INTRONS ) su misterije, ali su vrlo čest fenomen." Dobro, da li je ova stvar o kojoj
oni pričaju, INTRONI, da li su oni ona ista osnova o kojoj ste govorili?
O: Delimično.
P: Šta je sa ovih 300 000 kopija istog para bazne sekvence koja se ponavlja u ALU. Šta
je to?
O: Jedinica vrste.
P: Šta je jedinica vrste?
O: Podeljena zona važnih označenih tvari.
P: Čemu služi ova šifra?
O: Profil jedinstva psihe i duhovnosti.
P: Možete li definisati "vrsta" za mene?
O: Ti definiši.
P: Šta radi ostatak DNA koda koji ne kodira strukturalne gene? Šta još može raditi?
O: Prekinut tok.
P: Prekinut tok čega?
O: Tekućina.
P: Tekućina od kuda do kuda?
O: Šta ti misliš?
P: Dobro, koja tekućina?
O: Vreme je za vaš doprinos.
P: Da li neki od ovih...

O: Ne. Nije u redu: postavili smo ti pitanje!
P: U redu. Prekinut tok tekućine. Nisam čak ni sigurna šta to znači. (A) Možda je nešto
teklo, pa ga je nešto preseklo i zaustavilo i nemože se razbiti. Znači da ga je nešto
preseklo. (L) Da li prekinut tok znači tok tekućine koja je zaustavljena?
O: Da. Zbog promene dizajna!
P: Da li je ova tekućina, koja je prekinuta, hemijski odašiljač?
O: Da.
P: Da li bi ovaj kemijski odašiljač, ako bi mu bio dozvoljen tok, uzrokovao bitne
promene u drugim delovima DNA?
O: Da.
P: Dakle, postoji deo koda koji je namerno ubačen unutra da bi prekinuo kod tekućine
koja je hemijski odašiljač ili neuropeptid, koja bi otključala veliki deo naše DNA?
O: Blisko biogenetskom inžinjeringu.
P: Predpostavljam da su ovo prekinuli Lizziji i pomagači?
O: Blizu, ali verovatnije Orion OPS dizajneri.
P: U redu, možeš li nam reći koja je ta specifična tekućina ili odašiljač, bila prekinuta?
O: Razmisli o najboljem vodiču hemikalija za naboj niskim valnim frekvencijama.
P: (A) Dobro, zlato je jedan... (L) Acetilkolin?
O: Ne.
P: (L) Voda?
O: Ne.
P: Solna otopina?
O: Blizu. To je prirodno vezivna kombinacija.
P: (L) Dobro, morat ću istražiti. Činjenica je da imamo 3 milijarde baznih parova... da li
bi neki od ovih delova takozvane "nepotrebne DNA", kad bi bili aktivirani, upravljali
replikacijom hromosoma koji bi zauzeli više mesta, nego naših 23. para?
O: Delimično.
P: Možemo li išta učiniti da aktiviramo ili...
O: Ne. Biogenetski inženjering.
P: Da li je samospoznaja koju sam doživeo jedne noći, da bi se jednog trenutka moglo
desiti nešto što bi pokrenulo naše gene u telu i fizički nas transformisalo, bila tačno
uviđanje onog što bi se moglo desiti u vreme prelaska u 4. denzititet?
O: U velikom delu, da.
P: Postoje li neke granice u šao bi se naša tela mogla pretvoriti ako im instrukcije daje
DNA? Da li bi mogli porasti, podmladiti se, promeniti fizički oblik, mogućnosti, ili
štogod, pod instrukcijama DNA?
A: Mogućnost primanja.
P: Šta je mogućnost primanja?
O: Promena ka široj mogućnosti primanja. ( receivership capability, prim. prev. )
P: (A) To znači da možeš primiti više nečega.
O: Blizu.
P: (A) To znači koliko je dobar tvoj prijemnik.
O: Da.
P: (L) Šta je tvoj prijemnik? Fizičko telo?
O: Povezanost uma sa centralnim nervnim sistemom i višim nivoima.
P: Dakle, to je cela stvar o sticanju znanja i razvijanju kontrole nad svojim telom.
Ako je tvoj um i centralni nervni sistem naštiman za više nivoe svesti, to ima značajnog
učinka na mogućnosti primanja?
O: Blizu.

23.8.2001.
... Ok, koja je bila svrha korištenja "12 ogledala" od strane kineskog cara Huang Ti-a?
O: Skupljanje energije.
P: (L) Jesu li ona stvarno bila ogledala?
O: Ne.
P: (L) Ok. Bili su samo percipirani kao "ogledala" od ljudi koji su ih videli, ili je
prenos tih informacija bio korumpiran. (A) Kakvu energju su skupljali?
O: Elektromagnetsku.
P: (L) Za šta je korištena?
O: Gorivo za njegovu letelicu i ostale strojeve.
P: (L) Pa, odakle je Huang došao?
O: Orion Laboratorija.
P: (L) I on je imao stvari koje su opisane u literaturi kao roboti? To su bile njegove ostale
mašine. Šta su te mašine radile?
O: Mnoge stvari.
P: (A) Ok, skupljali su EM energiju. Odakle je ta energija dolazila? I ja bi voleo skupljati
energiju. Da li je dolazila od nekog EM polja, da li je bila solarna energija, zero-point
energija, kosmička energija, ili šta?
O: Solarni mesec.
P: Šta to znači?
O: Reflektovana i zato modifikovana.

23.10.2004.
... O: Ioorinaea.
P: I od kuda prenosite, ili kroz kuda?
O: Rigel.
P: Šta se desilo sa Kasiopejom?
O: Majka Kasiopeja je u mirovini!
P: Šta to znači?
O: Ode!
P: (L) Jeste li ikad bili u ljudskom telu?
O: Davno!
P: Šta to znači?
O: Pozdrav u Orionu.
P: (L) Šta ako mi želimo komunicirati sa Kasiopejcima?
O: Ja ću preneti poruku.
P: Zašto se Kasiopeja povukla?
O: Pre 5 meseci desila se galaksijska eksplozija koja je prekinula odašiljač.

SStefan

7-deo

Orionov put do prosvetljenja (Svetlost br. 58)
Orion je sazvežđe koje je svojom arhetipskom pričom najviše povezano s ljudskim rodom. Njegova mitološka drama deo je naše svakodnevnice čiji nam smisao najčešće izmiče.

Piše: Igor Ognjenović

Orion spada u uski krug onih najznačajnijih sazvežđa koja su hiljadama godina privlačila pažnju ljudi i poticala ih na stvaranje najčudesnijih mitova. Za drevne Egipćane Orion je bio Oziris, bog života, svetlosti Sunca. Ozirisov brat i bog tame, Set, na prevaru ga je dobio da legne u prekrasnu kutiju i nakon toga zakucao pokrov. Izida, Ozirisova žena, videla je šta se dogodilo i otišla potražiti pomoć kako bi oslobodila svog muža. U međuvremenu, Set se ponovno pojavio i isekao Ozirisovo telo u 14 komada koje je potom razbacao u svim smerovima. Izida se nije dala smesti, te se odmah upustila u potragu za nestalim delovima tela. Savladavajući raznorazne probleme na kraju je uspela pronaći 13 delova. Do četrnaestog dela nikako nije mogla doći jer ga je u rijeci Nilu progutala riba. S obzirom da Oziris ne bi mogao steći besmrtnost ukoliko njegovo telo ne bi bilo kompletirano, Izida je falus napravila od Ozirisu svetog borovog drveta. Nakon toga je u njegove nosnice udahnula dušu kako bi telo spasila od raspadanja. Oziris je uz pomoć Izide uskrsnuo i uzdigao se prema nebu.

Ova arhetipska priča postala je modelom za različite vrste inicijacija koje su pojedince koji bi im pristupili učile prolaznosti fizičkog tela i besmrtnosti duše. U starom Egiptu Orion je uistinu bio Oziris. To sazvežđe nije bilo samo simbol boga, ono je bilo bog, a ujedno i njegovo fizičko mesto postojanja. Od njegovog tela su nastajali faraoni, dolazili vladati na Zemlju, i nakon smrti mu se ponovno vraćali. Robert Bauval i Adrian Gilbert u svojoj poznatoj knjizi «The Orion Mystery» pokazuju da je prilikom gradnje velikih piramida u Egiptu kao orijentir izravno poslužio raspored zvezda unutar sazvežđa Oriona. One su bile neka vrsta spona između nebeskog i zemaljskog sveta.

Poput starih Egipćana Orionu su veliku pozornost posvećivali i pripadnici vučedolske kulture. Kod njih ovo sazvežđe ima vrlo snažan uticaj, gotovo ravnopravan Suncu. Kao dominantno sazvežđe zimskog neba, s obzirom na precesiju i udaljenost od gotovo 5000 godina, ono se u vreme vučedolske kulture navečer pojavljivalo od otprilike 1. decembra do prolećne ravnodnevnice kada mu je pojas zaranjao za obzor. Orion je bio svojevrsni nadomestak za oslabelo zimsko sunce. Povezanost Sunca i Oriona održala se hiljadama godina. U zimskom razdoblju, kad Sunce izgubi svoju moć, Orion preuzima njegovu ulogu na sebe i vlada nebom do dolaska proleća i novog buđenja prirode. On je neka vrsta spasitelja koji u razdoblju dominacije mraka vodi svet prema svetlosti i uskrsnuću. Takva simbolika ekvivalentna je simbolici Hrista, pa stoga nije čudno što se u Hrišćanstvu nastavlja sa sličnim običajima štovanja Isusa Hrista kao nekada Oriona. Zanimljivo je da se u mnogobrojnim tekstovima mističkog Hrišćanstva Hrist povezuje s «ponoćnim Suncem» koje se može doživeti unutar ekstaze u badnjoj noći, noći kad se živući Hrist rađa za čitavo čovečanstvo.
Sazvežđe Oriona konstantno ima istaknut položaj i unutar modernih ezoterijskih doktrina. U brojnim novonastalim kosmologijama on se u pravilu uzima za jednu od ključnih tačaka, a svako malo se na tržištu pojave knjige s porukama koje su posebno nadareni 'senzitivci' primili od viših bića koja obitavaju u sazvežđu Oriona. Naizgled sve je jako lepo, gotovo savršeno i prepuno svetlosti koja se širi po čitavom svemiru. No, simbolika Oriona poseduje i drugu, mračniju dimenziju. U ovome svetu dualnosti izgleda da ništa ne može biti potpuno jednoobrazno. Pogledamo li egipatsku verziju mita o Ozirisu, bogu života i sunca, zametit ćemo da on odlazi na nebo tek nakon što se njegovo telo raspalo na sastavne dijelove i ponovno sastavilo.

Morao je umreti za ovaj materijalni svet kako bi se ponovno rodio u duhovnom. Na taj način Oziris svojim primerom opisuje dramu ljudskog postojanja i pruža način njezinog uspešnog rešavanja. Orion je, poput Isusa Hrista, istovremeno i bog i čovek, pa shodno tome iskazuje i jedne i druge karakteristike.

U grčkoj mitologiji u punoj su meri izišle i neke Orionove problematične karakteristike. Premda poznat kao izuzetno visok i lep, Orion se morao jako pomučiti da bi za ženu dobio Meropu, kćerku Ojnopiona, Dionizovog sina. Dobio je zadatak da oslobodi ostrvo svih opasnih zveri. Kao vrstan lovac, Orion se prihvatio posla i nakon nekog vremena obavio šta se od njega tražilo. No, Ojnopion je ustvari sam bio zaljubljen u svoju kćerku, pa je okolo proneo glas kako u brdima još uvek ima lavova, medveda i vukova. Orion zbog toga pobesni, napije se i u pijanom stanju siluje Meropu. Zbog toga mu se Ojnopion osveti tako što ga ponovno opije i nakon toga mu u dubokom snu izvadi oba oka. Kao i u mitu o Ozirisu, tim trenutkom započinje Orionova transformacija i uskrsnuće.

Prema jednom proročanstvu slepi ljudi mogu povratiti vid ako otputuju na istok i okrenu očne duplje prema Heliju, bogu Sunca, u trenutku kada se ovaj diže iz Okeana. Orionu nije preostalo ništa nego da se zaputi na put prema istoku u čemu mu svesrdnu pomoć pruža Kedalion, učenik Hefesta, boga poznatog kao zaštitnika kovača. Nakon dugog puta i dolaska do najudaljenijeg Okeana, Orion usmeri svoje oči prema izlazećem Heliju, a ovaj mu povrati vid. Reč je, naravno, o prosvjetljenju koje dolazi nakon okajavanja greha vezanog uz Meropino silovanje. No, da bi se uzdigao na nebo, Orion je bio prisiljen proći i kroz drugu inicijaciju. U njega se zaljubila božica jutarnjeg rumenila, Eos, što je izazvalo Apolonovu ljubomoru. Nakon niza spletaka Apolon je uspeo isposlovati da Oriona počne proganjati veliki škorpion (sazvežđe Škorpiona nalazi se upravo nasuprot Oriona). Bežeći pred škorpionom Orion se bacio u vodu, pa je Apolon pozvao svoju sestru Artemidu, inače božicu lova, i upozorio je da se u vodi nalazi čovek koji je silovao njezinu sveštenicu. Artemida nije dugo čekala i odmah je ustrelila navodnog krivca. Kad je kasnije videla šta je učinila, sažalila se i založila da mrtvi Orion bude uzdignut na nebo.

Zanimljivo je da se slična priča pojavljuje i u indijskoj mitologiji i astrologiji. U nizu od 27(+1) mesečevih kuća Orionova drama započinje s četvrtom kućom zvanom Rohini. Rohini je ustvari zvezda Aldebaran koja se nalazi tačno u oku sazvežđa Bika. U prevodu Rohini znači «crvena», a ta mesečeva kuća se povezivala uz senzualnost, strast i fizičku lepotu. Rohini je bila tako lepa da se u nju zaljubio i sam njezin otac Prajapati, kojem je dodeljeno sazvežđe Oriona. Grčka priča o silovanju kod Indijaca dobiva i dodatne elemente incesta. Nošen zaslepljujućom strašću, Prajapati je počeo proganjati svoju kćerku nebom, menjajući pri tome različita životinjska obličja. Sve to se odigravalo unutar sledeće mesečeve kuće nazvane Mrigashira. Drama se okončala u šestoj kući, nazvanoj Ardra, gde bog Šiva pogađa Prajapatije strelicom i na taj način sprečava neprirodni snošaj. Za razliku od Oriona koji se nakon pogibije uzdiže na nebo, u indijskom mitu Prajapati se srušio na zemlju, te na taj način ostao prikovanim za materijalni svet.

Sazvežđe Oriona očigledno u sebi krije tajnu postojanja ljudskog roda. Postavljeni između bogova i životinja, ljudi u svojoj prirodi objedinjuju i jedne i druge karakteristike. S jedne strane, oni su lovci koji ubijaju divlje životinje, a s druge strane - sami budu odstreljeni od strane bogova. U egipatskom mitu o Ozirisu naglasak je stavljen na božansku dimenziju koja se u svima nama krije i čeka da se oslobodi kutije u kojoj je zarobljena. Indijska varijanta iste priče bavi se uglavnom onim bestijalnim delom ljudske prirode u kojoj se Prajapati doslovce pretvara u različite životinje, loveći svoju prelepu kćer. U skladu s principima ravnoteže koje su svesrdno zastupali, Grci su u Orionu objedinili egipatske i indijske suprotnosti. Njihov junak je istovremeno pijanac i pohotnik, ali i prosvetljeno biće koje se okreće svetlosti i na kraju uzdiže na nebo, po završetku svog kružnog puta.

Orionovu dvojnost najbolje iskazuje tarot karta Lude koja inače za svoj grafički prikaz kao uzor uzima upravo pozicije zvezda u sazvežđu Oriona. Za razliku od ostalih karata Ludi nije pridružena nikakva numeracija, tako da se ona može nalaziti na početku, kraju ili bilo gde drugde unutar velikih arkana. Iz toga razloga 21 veliku arkanu tarota možemo doživeti i kao niz inicijacija kroz koje Orion prolazi na putu do prosvetljenja. Karta Lude iz italijanskog Visconti špila, kao uostalom i većina ostalih početnih tarot špliova, prikazuje Ludu koji u svom slepilu mirno prilazi samom rubu provalije. Od neumitnog pada pokušava ga spasiti pas koji ga grize za nogu. Simbolika karte izravno se nadovezuje na Orionovo slepilo, Prajapatijev pad na zemlju i Izidin pokušaj spašavanja Ozirisa. Ozirisu su, naime, Egipćani pridruživali sazvežđe Oriona u Visconti tarotu, a Izidi zvezdu Sirijus unutar sazvežđa Velikog psa. Za razliku od prikaza Lude, najuticajniji moderni tarot špil, onaj Waiteov, Oriona-Ludu prikazuje u puno uzvišenijem obliku. Noseći u ruci belu ružu, simbol duše, zaneseno kroči prema rubu planinske litice. Iza njega se naziru beli planinski vrhovi i Sunce koje simbolizuje prosvetljenje. Ludin pas u njegovoj pratnji više nije nimalo uznemiren, već veselo skakuće oko njegovih nogu. Mogli bismo ustvrditi kako ovde Waiteov Luda simbolizuje stanje nakon prosvetljenja, situaciju u kojoj se po dovršenoj transformaciji čovek vraća u ovaj svet kako bi dokinuo svoje karmičke ostatke (torba koju Luda nosi na štapu).

Orion je sazvežđe koje je svojom arhetipskom pričom najviše povezano s ljudskim rodom. Njegova mitološka drama deo je naše svakodnevice čiji nam smisao najčešće izmiče. Ovaj nebeski div i lovac u sebi krije sadržaj koji je nekad davno poslužio kao model za kreiranje ljudske vrste. A kako je nastao sam Orion? Priča iz grčke mitologije je više nego zanimljiva. Njegov otac bio je Hirijej, siromašni pčelar, tužan jer nije imao dece. Već star i onemoćao, izgledi da mu se ispuni želja bili su gotovo nikakvi. Jednom prilikom u goste su mu stigli prerušeni bogovi Zeus i Hermes. Hirijej ih je velikodušno ugostio, pa su ga oni na kraju zapitali kakav dar bi najviše želeo. Hirijej je skrušeno odgovorio kako želi decu, ali da je tu njegovu želju nemoguće ispuniti. No, bogovi ga posavetuju da prinese žrtvu u obliku bika, da urinira na bikovu kožu, te da je nakon toga zakopa u grob svoje žene. Tako je i učinio i, devet meseci kasnije, rodi mu se dete kojem je nadenuo ime Urion («onaj koji ne pušta vodu», ali isti korijen kao i kod reči 'urinirati'). Dakle Urion - ili Orion - prema ovom grčkom mitu nastaje veštačkim začećem, ili ako bismo bili jako maštoviti, genetskim inžinjeringom. To ga povezuje s dugačkim nizom ostalih spasitelja čovečanstva koji se također rađaju nakon intervencije s viših sfera.

Iz Kasiopejskog Materijala-Ozirijski ciklus

5.10.1994.
P: Da li je Ozirijski ciklus tumačenje akcije Lizzarda nad čovečanstvom u smislu
izrezivanja Ozirisovog tela kao razbijanje spirala DNA?
O: Blizu.

9.10.1994.
P: Možete li nam objasniti istinsko značenja Ozirijskog ciklusa. Koja je bila simbolika
ubijanja Osirisa i rezanja njegovog tela?
O: Odstranjenje centara znanja.
P: Centara znanja čega?
O: Vaše DNA.
P: Dakle, komadanje Ozirisovog tela prezentuje trganje naše DNA u našim telima?
O: Delimično. Također znači smanjenje kapaciteta znanja.
P: Koja je bila simbolika bacanja penisa u reku kojeg su pojele tri ribe?
O: Uvođenje energije seksualnog nasilja.
P: Šta je Isis tražila za njenog Osirisa - što to simbolizuje?

O: Odvajanje ženske energije od muške iz njihovog ujedinjenja.
P: ima li to kakve veze sa moždanim aktivnostima?
O: Da. Odvajanje sfera ( polutka ) mozga.
P: Da li je to učinjeno kroz DNA modifikaciju?
O: Da.
P: Šta sin Isis-e, Horus, predstavlja?
O: Novu realnost ograničenja.
P: Šta znači Horusovu osvetu nad Set-om, ubicom njegovog oca, Osirisa?
O: Početak neprekidnog konflikta energija da bi ograničio čovečanstvo.
P: Šta predstavlja Set?
O: Rat.
P: Koji rat?
O: Sve.(kraj sitata)


Između zalaska i izlaska Sunca, u vedroj noći, možemo videti 3000 svetlosnih tačaka. Uključujući pogled sa suprotne strane Zemlje, oko 6000 zvezda je vidljivo golim okom. U ljudskoj prirodi je da uoči povezanost i odnos između objekata, čak i kad ne postoji prirodna veza, i tako su ljudi još davno spojili najsvetlije zvezde u konfiguracije zvane sazvežđa. Na severnoj hemisveri, većina sazvežđa je dobila imena prema mitološkim herojima i životinjama. Jedno od takvih sazvežđa je Orion.
Sazvežđe Orion jedno je od najveličanstvenijih i najprepoznatljivijih sazvežđa. Ovo sazvežđe predstavlja džinovskog lovca ili ratnika koga prate njegovi psi, Veliki pas i Mali pas. U grčkoj mitologiji Orion je bio visok i zgodan čovek, sin Posejdona, boga mora. Grčki pesnik Homer je u Odiseji opisao Oriona kao velikog lovca koji je nosio bronzanu toljagu. Uprkos njegovoj velikoj umešnosti u lovu, Orion je umro od uboda običnog škorpiona. Neki kažu da je to bila kazna za njegovu hvalisavost. Sazvežđe Orion se nalazi na nebu suprotno od sazvežđa Škorpija i svake noći lovac beži ispod horizonta dok se Škorpija uzdiže. Orion je sazvežđe koje se nalazi na tzv. nebeskom ekvatoru zbog čega se vidi na celoj zemaljskoj kugli. Zbog svog karakterističnog oblika, sjajnih zvezda koje ga sačinjavaju i vidljivosti na skoro celoj planeti (između 85 sgš. i 75 jgš.) smatra se jednim od najpoznatijih i najmarkantnijih sazvežđa. Njegovo najupadljivije obeležje je Orionov pojas, koji čine tri zvezde 2. magnitude smeštene gotovo tačno duž nebeskog ekvadora. Tri sjajne zvezde koji čine pojas često se nazivaju Tri Kralja po ličnostima iz Biblije, a u srpskom govornom području su poznate kao Kosci, jer kosači kose u istoj liniji kao što su raspoređene i ove zvezde. Veliki broj zvezda i maglina predstavlja mač koji visi sa Orionovog pojasa; među njima je i M42 ili Orionova maglina, predeo gde se rađa veliki broj zvezda. Svake godine u oktobru meteori Orionidi izgledaju kao da izviru iz tačke blizu granice Oriona i Blizanaca.
Najsjajnije zvezde koje se mogu videti golim okom u sazvežđu su:
• Meisa (λ Ori) čini Orionovu glavu.
• Betelgez (α Ori) čini desno rame, to je crvena zvezda sa dijametrom većim od orbite Marsa. Iako je ona α-zvezda, ona je donekle bleđa nego Rigel.
• Belatriks (γ Ori) čini levo rame.
• Alnitak (ζ Ori) čini istočni kraj pojasa, Alnilam (ε Ori) čini središte pojasa, a Mintaka (δ Ori) čini zapadni kraj pojasa (po njima se Orion može lako pronaći)
• Eta Orionis (η Ori), nalazi se između Delta Orionisa i Rigela.
• Saif (κ Ori) čini desno stopalo.
• Rigel VII (β Ori) čini levo stopalo, to je plavo-bela zvezda, jedna od najsjajnijih na nebu.
• Hatsja (ι Ori) čini vrh mača.


Jack, zamolio bih te da ovo uradiš u PDF ako misliš da ima smisla, takođe, ako imaš još neki materijal o Orion legendama da to isto staviš. To se odnosi i na celu ekipu što se tiče informacija o Orion legendama, tako da slobodno postave ovde...

SStefan

Eto pa citajte ovo sam nasao na jednom forumu