samo-opusteno

Društvene teme => Druga strana sveta => Temu započeo: DaNiLo April 17, 2008, 12:13:26

Naslov: Некрштенци
Poruka od: DaNiLo April 17, 2008, 12:13:26
Некрштенци


У групу демонских митских бића која угрожавају поро-
диљу и дете спадају и некршшенци. Ова врста митских бића,
која представља опасност и за млечну стоку, потиче, према
народном веровању, од душа некрштене деце. Некрштенци
имају извесне вампирске црте, јер y виду невидљивих птица,
мачке или миша, који подсећају на малу децу, лутају ноћу и
новорођеној деци одузимају живот, a мајкама млеко. Иако
својим именом упућују на постхришћанске представе и нега-
тивну конотацију душа некрштене деце, односно новорође-
них чланова заједнице неуведених y домаћи култ, назив " нав "
(навије), забележен y неким селима око Пирота, али познат
и код других словенских народа - Македонаца, Бугара и Сло-
венаца - говори и ο њиховом старијем паганском пореклу.
Због звиждука који прати њихово летење називају ce још и свирцима. Верује ce да ноћу није добро чути овај звук.282
Уобичајене превентивне мере примењиване y циљу обезбе-
ђења породиље и детета од злих демона користе ce и ради
заштите од некрштенаца. Породиљи ce зато не препоручује
да ноћу излази из куће, као што je некрштено дете непо-
жељно остављати само."83 Злонамерношћу према припадни-
цима заједнице из које потичу, некрштенци (навије) потвр-
ђују своју већ поменуту вампирску црту.284 Међутим, опасност
од ових демона нарочито je изражена y периоду тзв. "некрш-
тених дана" од Божића до Богојављања, када, према народ-
ном веровању, и долази до повећане активности нечистих,
хтонских сила. Зато су деца рођена y овом периоду и посе-
бно изложена опасности од некрштенаца.286 Испод христи-
јанизованог назива, откривамо, дакле, живу паганску пред-
ставу ο демонском карактеру ових митских бића насталих,
према народном веровању, од душа новорођене деце. Будући
да их je смрт задесила пре њиховог увођења y круг лепггим-
них чланова заједнице, некрштени нису испуњавали одго-
варајући статусни услов за прелаз са овог на онај други свет.
Егзистенцијална позиција између хтонског и овоземаљског
je осовна детерминанта њиховог демонског статуса, јер je
смрћу њихова дотадашња лиминална ритуална неодређеност
постала њихово трајно митско својство. У замшпљеној ак-
тивности душа прерано умрле деце, оличених y представи ο
некрштенцима, пројектоване су, дакле, основне карактерис-
тике статусне неодређености новорођенчета везане за лими-
налну фазу његовог обредног прелажења из оног другог,
хтонског y овај, овоземаљски свет.
На основу изложених карактеристика митских представа
можемо сагледати неке од њихових доминантних црта y зав-исности од самог обредног контекста y коме ce јављају. Ук-
олико над замишљеном равни која раздваја хтонски од овозе-
маљског света, животни циклус појединца представимо полу-
кружним луком, чији почетак означава рођење, a последња
тачка тренутак смрти, онда je време животног почетка и
обележено близином тог другог света и актуелизацијом хтон-
ских митских бића. И поред извесних разлика између суђени-
ца, бабица и некрштенаца, њихов заједнички хтонски карак-
тер указује на присутност сила оног другог света. Магијско-
религијски поступци вршени y постпорођајном периоду, од-
носно y маргиналној обредној фази имају зато првенствено
за циљ да регулишу однос према овим силама инкарнираним
y наведена митска бића за која ce верује да поседују одређену
моћ над људским животом. Ta моћ представља уједно и израз
човекове немоћи да успостави контролу и смањи неизвесност
која прати дететов долазак на свет. Зато ce и одређеним
ритуалним радњама исказује потреба за утицајем на силе
митског света које оличавају сасвим реалан контекст живот-
них опасности за породиљу и дете. Будући да су магијско-ре-
лигијске превентивне мере и лустративне радње y непосред-
ној функцији заштите, однос према митским бићима импли-
цира димензију утопијског, указујући на претеће "нечисте"
силе инфекције и загађења из спољњег света као животну
опасност за породиљу и новорођенче. Митска пројекција
ових сила изражава неслућену, али не и спознату и прецизно
дефинисану, опасност распрострту изван граница и домашаја
дотадашњих човекових моћи
Naslov: Re: Некрштенци
Poruka od: NiKooLaa April 18, 2008, 16:35:26
nikad chuo... :noo
Naslov: Re: Некрштенци
Poruka od: DaNiLo April 23, 2008, 14:02:35
Па ни ја нисам башнешто упознат.
Naslov: Re: Некрштенци
Poruka od: Dzejn Jul 16, 2009, 12:40:25
prochitala sam samo par prvih rechenica.
ja inache nisam krshtena. haha xD :x :khm
Naslov: Re: Некрштенци
Poruka od: NiKooLaa Jul 17, 2009, 09:21:10
Ma jes, ako niste krsteni, znachi da ste demoni... lol. :)
Naslov: Odg: Некрштенци
Poruka od: fantazvezda Jun 21, 2011, 15:11:39
Nisam znala za ovo..:D...
Naslov: Odg: Некрштенци
Poruka od: !mila! Jun 28, 2011, 23:40:34
Ma jes, ako niste krsteni, znachi da ste demoni... lol. :)

majke mi...
cuvajte se, ja sam demon