samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Vojvodina ubuduće bez vlade i glavnog grada? By: [Glasnik] Date: April 01, 2014, 20:02:10

Vojvodina ubuduće bez vlade i glavnog grada?   NOVI SAD – Prema radnoj verziji Nacrta statuta AP Vojvodine, koja je  danas objavljena na internet stranici pokrajinske skupštine, predloženo  je niz izmena, među kojima su, između ostalih da Vojvodina nema Vladu,  nego Izvršno veće, a Novi Sad nije glavni grad, nego je administrativni  centar. Sedmočlana Radna grupa za usaglašavanje Statuta sa  Ustavom, koju je imenovao predsednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor  na osnovu predloga poslaničkih grupa, predložila je u tom najvišem  pravnom aktu pokrajine da pod odredbom “Glavni grad AP Vojvodine” stoji  da je Novi Sad “glavni, administrativni centar” pokrajine. Suština  predložene izmene da Vojvodina nema vladu nego Izvršno veće je u tome  da je, u skladu sa odlukom US S, vlast u pokrajini organizovana po  skupštinskom sistemu, odnosno da je Skupština Vojvodine najviši organ  pokraine, čije odluke sprovodi Izvršno veće.     U nacrtu  Statuta navedeno je i da je Skupština najviši organ Vojvodine, koji vrši  normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom, a  Izvršno veće je definisano kao izvršni organ APV, čiji rad “usmerava  Skupština” i “odgovorno je Skupštini za svoj rad”.     Skupština  Vojvodine, u okviru svojih nadležnosti, između ostalog donosi i menja  Statut, donosi pokrajinske skupštinske odluke, bira, razrešava,  kontroliše i usmerava rad Izvršnog veća, donosi budžet i završni račun  pokrajine, odlučuje o zaduživanju pokrajine u skladu sa zakonom,  predlaže zakone i druge propise, koje donosi Skupština Srbije…     Kada  je reč o finansiranju AP Vojvodine, navodi se da pokrajina ima budžet u  kojem se prikazuju svi rashodi i prihodi kojima se finansiraju njene  nadležnosti, da budžet iznosi najmanje sedam odsto u odnosu na  republički, kao i da se tri sedmine pokrajinskog budžeta koristi za  finansiranje kapitalnih rashoda.  Vojvodina ima izvorne  prihode, kojima finansira svoje nadležnosti, u skladu sa Ustavom i  zakonom a vrsta i visina njenih izvornih prihoda i učešće u delu prihoda  republike određuje se zakonom, u skladu sa Ustavom, predloženo je u  Nacrtu Statuta.  Prema nacrtu novog Statuta, zastava AP  Vojvodine jeste tradicionalna trobojka s horizontalnim poljima istih  visina, crvene plave i bele boje, umesto aktuelne čije je srednje plavo  polje, koje u sredini ima i tri žute zvezdice, znatno šire od crvenog i  belog.I dosadašnji grb AP Vojvodine, kao još jedan od simbola  pokrajine, trebalo bi da bude zamenjen tradicionalnim grbom iz 1848.  godine, sa crvenim štitom na kojem je srebrni krst između četiri zlatna  ocila. Vojvodina ne ostvaruje međunarodnu saradnju, nego  saradnju sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima  autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije i uz  obavezu poštovanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.  Vojvodina  može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona. U okviru  diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije na zahtev AP Vojvodine  može se obrazovati posebna jedinica u skladu sa zakonom, koja će  predstavljati, promovisati i unapređivati privredne, obrazovne i  turističke kapacitete pokrajine. U tekstu Nacrta Statuta, koji  je Radna grupa juče predstavila Kolegijumu Skupštine Vojvodine i  skupštinskom Odboru za pitanja ustavno-pravnog položaja pokrajine,  navedeno je i nekoliko alternativnih rešenja, koje bi trebalo da reši  taj odbor. Kao alternativu su, između ostalog, dvojica članova Radne  grupe predložili da umesto naziva institucije Pokrajinski ombudsman novi  termin bude Zaštitnik građana. Bilo je u Radnoj grupi  različitih stavova i o nekim drugim terminima, tako da je šestoro  članova tog radnog tela bilo za termin “nacionalne manjine”, dok se  jedan založio za to da ostane termin “nacionalne zajednice” u pokrajini.     Čiplić  je, za naziv izvršnog organa pokrajinske vlasti, predložio i termine  “Pokrajinski savet ministara” i “Pokrajinsko veće ministara”.