samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Не­ма ло­би­ра­ња за „Оска­ра” By: [Glasnik] Date: Novembar 29, 2011, 12:26:52

Не­ма ло­би­ра­ња за „Оска­ра”


 Дан Та­на је је­ди­ни Ср­бин, до­жи­вот­ни члан Аме­рич­ке филм­ске ака­де­ми­је. Са­да жи­ви на ре­ла­ци­ји Бе­о­град – Лон­дон – Лос Ан­ђе­лес. Ње­го­ву про­ду­цент­ску ку­ћу „Ба­та” пре­у­зе­ла је ћер­ка Га­бри­је­ла и пре­и­ме­но­ва­ла је у „Mag­no­lia mea film”. Га­бри­је­ла је пре две го­ди­не осво­ји­ла свог пр­вог „Оска­ра” за филм „Duc­hess”, у ка­те­го­ри­ји нај­бо­љих ко­сти­ма. Она… (Аутор – Мир­ја­на Ра­до­ше­вић)


[Izvor]